Omavalvonta

Lisätietoja

Yrjö Niskanen
valmiuspäällikkö
puh. 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Tuoreen havupuutavaran kesäaikaista varastointia metsässä rajoitetaan, jotta metsien tuhohyönteisten määrä pysyisi alhaisena. Myös vahingoittunut havupuu on poistettava metsästä, jos sen määrä ylittää metsätuholaissa määritellyt rajat.

Laki hyönteistuhojen torjunnasta velvoittaa ammattimaiset toiminnanharjoittajat eli ammattimaiset puunkorjaajat ja -hankkijat toteuttamaan omavalvontaa. Metsätuholain velvoitteista saa lisätietoja Metsäkeskukselta.

Edellisen vuoden syyskuun alun ja kuluvan vuoden toukokuun lopun välisenä aikana kaadettu havupuutavara on kuljetettava pois metsästä heinä-elokuussa alla olevan taulukon mukaisesti. Havupuiden poistamisvelvoite vaihtelee sen mukaan, ollaanko eteläisessä, keskisessä vai pohjoisessa Suomessa. Metsätuholaissa maa on jaettu A-, B- ja C-alueeseen.

  Kuusi Mänty
Alue A 15.7. 1.7.
Alue B 24.7. 1.7.
Alue C 15.8. 15.7.

Määräajat koskevat myös esimerkiksi tuulen kaatamia järeitä kuusia, jos niitä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla, ja mäntyjä, jos niitä on yli 20 kuutiometriä hehtaarilla. Lisäksi kuluvan vuoden kesä-elokuussa A-alueella kaadettu puutavara on kuljetettava pois 30 päivän sisällä hakkuusta.
 
Puutavaran ja vahingoittuneen puun poistovelvoite koskee käyttötarkoituksesta riippumatta puutavaraa, joka on tyviläpimitaltaan yli 10 cm. Poistovelvoite ei koske jo kuollutta puuta tai lahopuuta.
 
Omavalvontavelvollisuuden täyttämiseksi toiminnanharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma ja nimettävä vastuuhenkilö. Ammattimainen toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään Metsäkeskukselle omavalvontailmoituksen, jos lain noudattaminen on vaarassa estyä.

Metsäkeskus tarkastaa toimijoiden omavalvontaa, muun muassa tarkastamalla puutavaran varastokirjanpitoa.