Muinaismuistot | Metsäkeskus

Muinaismuistot

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Muinaismuistot ovat luonnosta löytyviä jäänteitä esihistoriallisilta ja historiallisilta ajoilta. Osa muinaisjäännöksistä on hyvin nähtävissä, mutta monet ovat metsittyneitä ja kasvillisuuden tai maan peittämiä.

Rannikkoseuduilla tavallisia ovat erilaiset kiviröykkiöt, jotka ovat perua esimerkiksi merenkulusta ja muista saariston elinkeinoista. Länsi- ja Etelä-Suomessa esiintyy pronssi- ja rautakautisia hautaröykkiöitä. Vaikeammin ympäristöstään erottuvat esimerkiksi kivikautiset asuinpaikat, joita niitäkin on löydetty koko maasta. Muinaismuistoiksi luetaan myös vanhat kulkureitit ja historialliset puolustusvarustelut.

Muinaismuistot on suojeltu lailla ja kohteet onkin varjeltava esimerkiksi maanmuokkaukselta tai rajattava haitallisten hakkuiden ulkopuolelle. Toiset kohteet voivat hyötyä metsänhoidosta. Hakkuilla ja raivauksella kasvillisuuden peittoon jääneet kohteet voidaan tuoda paremmin esiin. Tieto löydetyistä muinaismuistoista on koottu Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin. Suunnitteilla on myös rekisteritietojen liittäminen osaksi Metsään.fi-palvelua.

Esihistoriallisten muinaismuistojen lisäksi on metsien käytössä suositeltavaa säilyttää myös muita metsien kulttuuriperintöä turvaavia kohteita kuten esimerkiksi tervahautoja ja kiviaitoja ja -uuneja.

.