Metsätilan arvon määrittäminen | Metsäkeskus

Metsätilan arvon määrittäminen

Lisätietoja

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Metsätilan arvo määritetään yleensä metsäammattilaisen tekemän tila-arvion perusteella. Yleisin käytettävä arviointimenetelmä on edelleen summa-arvomenetelmä. Myös tuottoarvomenetelmää käytetään.

Metsän arvon määritys summa-arvomenetelmällä

Summa-arvomenetelmässä metsätilan arvo määritetään metsikkökuvioittain maapohjan arvon, taimikoiden arvon, puuston hakkuuarvon ja mahdollisen odotusarvon summana.

Maapohjan arvo, taimikoiden arvo ja odotusarvokertoimet saadaan alueittaisista taulukoista. Puuston hakkuuarvon laskennassa käytetään alueittaisia useamman vuoden puutavaran keskihintoja

Summa-arvomenetelmässä tehdään tilakohtaisesti ns. kokonaisarvon korjaus (= tukkualennus), joka huomioi tilan metsien erityispiirteet sekä yleiset hoito- ja hallintomenot. Verottaja on hyväksynyt tila-arvioissa maksimissaan 30 %:n suuruisen kokonaisarvon korjauksen ilman erityisperusteita. Mikäli arviossa käytetään tätä suurempaa kokonaisarvon korjausta, tulee se perustella erikseen.

Pienten metsätilojen omistajanvaihdos

Pienten tai pienehköjen metsäalueiden omistajanvaihdoksissa voidaan tila-arvion tai metsäsuunnitelmatietojen sijasta käyttää laskennallista metsämaan arvoa, joka perustuu keskimääräisiin tilakauppahintoihin.

Laskennalliset arvot vaihtelevat alueittain ja muuttuvat vuosittain. Laskennalliset arvot ja ohjeet metsätilojen käyvän arvon määrittämisestä löytyvät vero.fi - sivustolta kohdasta Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa. Uudet alueittaiset keskimääräiset arvot julkaistaan yleensä marraskuussa.

Metsämaan arvo maakunnittain 2021

Pieniksi tai pienehköiksi metsäalueiksi katsotaan Lapissa alle 60 hehtaarin metsäalueet, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa alle 30 hehtaarin metsäalueet ja muualla maassa alle 15 hehtaarin metsäalueet. Isostakin metsätilasta voidaan luopua "metsätila kerrallaan" käyttäen laskennallista arvoa, jos jokaisessa vaiheessa luovutaan alle em. pinta-alan suuruisesta metsäalueesta.

Metsäalueen pinta-alana voidaan laskennallisen arvon käytön yhteydessä käyttää vanhan pinta-alaveroluokituksen mukaista metsämaan pinta-alaa. Ko. metsämaan pinta-alat löytyvät tiloittain esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta. Tila-arvio kannattaa usein teettää perhesovun säilymisen takia, vaikka verotuksessa käytettäisiinkin laskennallisia metsämaan arvoja.

Pankit ja metsäyhtiöt tarjoavat asiakkailleen numeerisiin metsävaratietoihin perustuvia tila-arvioita. Verottaja hyväksyy nämä tila-arviot metsätilan käyvän arvon määrityksessä. Metsävaratietojen ajantasaisuus on kuitenkin aina varmistettava.

Tuore metsäsuunnitelma on erinomainen pohjatieto tila-arvion tekemisessä. Tuore metsäsuunnitelma auttaa myös sukupolvenvaihdoksen yhteydessä usein tehtävien hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelussa.

Metsätilan tiedot, esimerkiksi arvio puumääristä ja tilalle ehdotetuista metsänhoitotöistä löytyvät myös Metsään.fi-palvelusta.

.