Metsätietojärjestelmälaki

Lisätietoja

Metsäkeskuksen tietojärjestelmän yksityisiä henkilöitä koskevat tiedot muodostavat henkilörekisterin, jonka nimi on Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmä.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään hoidettaessa julkisia hallintotehtäviä kuten metsävaratietojen päivitys, yksityisten maanomistajien neuvonta, koulutus ja tiedotus, metsäkeskukselle kuuluvien hallintoasioiden hoitaminen, suunnittelu- ja selvitystehtävät sekä erilaiset metsiin perustuvien elinkeinojen, metsien monimuotoisuuden säilymisen ja muun ympäristönsuojelun edistämiseen liittyvät tehtävät.

Voit tarkistaa metsätietojärjestelmässä olevat tietosi

Jokaisella on oikeus halutessaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja metsätietojärjestelmään sisältyy. Tiedot voi pyytää omakätisesti allekirjoitetulla lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä, joka toimitetaan Metsäkeskukselle.

Henkilöllä on myös oikeus vaatia, että häntä koskeva virheellinen tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Uudet sähköiset asiointipalvelut helpottavat tiedonsaantia ja asiointia.

Voit kieltää yhteystietojen luovuttamisen suoramarkkinointiin

Metsätietojärjestelmästä saa luovuttaa luonnollisten henkilöiden tietoja henkilötietolaissa ja metsätietolaissa säädetyillä edellytyksillä. Maanomistajan yhteystiedot voidaan luovuttaa metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia ja mielipide- ja markkinatutkimusta varten, ellei maanomistaja ole sitä erikseen kieltänyt. Yhteystietona voidaan tällöin luovuttaa myös puhelinnumero puhelinmarkkinointia, ei kuitenkaan esimerkiksi teksti- tai kuvaviesteillä tapahtuvaa sähköistä suoramarkkinointia varten.

Maanomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen tai toimittamalla vastaavat tiedot muuten Metsäkeskukselle. Mahdollisuus kieltää yhteystietojen luovuttaminen koskee vain luonnollisia henkilöitä. Kiellon voi peruuttaa ilmoittamalla siitä Metsäkeskukselle.

Metsävaratietojen luovuttamiseen tarvitaan yleensä maanomistajan suostumus

Metsävaratietojen luovuttamiseen tarvitaan yleensä metsänomistajan suostumus. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös esimerkiksi tutkimukseen tai lakisääteisten tehtävien hoitamista varten ilman metsänomistajan suostumusta. Metsätalouteen liittyvää suoramarkkinointia varten voidaan luovuttaa yhteystietojen lisäksi myös metsävaratiedot ja niiden sijaintitiedot, jos maanomistaja antaa tähän suostumuksensa. Annettu suostumus voidaan milloin vain peruuttaa ilmoittamalla siitä Metsäkeskukselle. Laki tuli voimaan 1.1.2012.

Metsätietojärjestelmälaki pähkinänkuoressa

  • Metsäkeskuksen tietojärjestelmä ja siihen tallennettavat tiedot eivät muutu lain voimaantullessa.
  • Laki koskee yksityisten metsänomistajien (luonnollisten henkilöiden) metsätiedon käsittelyä Metsäkeskuksessa.
  • Yksityisten metsänomistajien metsätieto on henkilötietoa ja sen käsittelyä koskevat valtaosin samat rajoitukset kuin muutakin henkilötietoa.
  • Metsäkeskus voi luovuttaa metsätietoa vain laissa säädetyillä edellytyksillä. Tärkein edellytys on metsänomistajan suostumus tiedon luovuttamiselle.
  • Yksityinen metsänomistaja voi kieltää yhteystietojensa luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin.
  • Yksityisen metsänomistajan suostumuksella voidaan suoramarkkinointitarkoituksiin luovuttaa yhteystietojen lisäksi metsävaratietoja ja niiden sijaintitiedot