Metsätiedon liiketoimintamallit

Lisätietoja

Jussi Lappalainen
metsätietopäällikkö
puh. 0500 186 614
jussi.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Leena Leskinen
elinkeinopäällikkö
puh. 050 308 4696
leena.leskinen(at)metsakeskus.fi

 

Hankkeen rahoittajat

   

Hankkeen raportit

Hankkeen loppuseminaarin esitykset

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Suomen metsäkeskuksen keräämään ja hallinnoimaan metsätietoon liittyvät liiketoimintamahdollisuudet yrityksille, jotka tuottavat erilaisia ICT -sovelluksia sekä digitaalisia palveluita. Hankkeessa ei edistetä ainoastaan metsänomistajan luvalla käytettävissä olevan tiedon julkista hyödyntämistä.

Yksityismetsien metsävaratieto on julkisin varoin kerättyä, paikkaan sidottua tietoa metsikkökuvion kasvupaikasta ja puustosta, monimuotoisuudesta ja muista erityispiirteistä. Metsävaratieto sisältää myös tiedot metsänhoitotöitä ja hakkuita koskevista toimenpide-ehdotuksista ja toimenpidehistoriasta. Keruujärjestelmä perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen, koealamittauksiin ja kohdennettuun maastoinventointiin. Aiemmin vastaavat tiedot kerättiin silmävaraisesti maastossa arvioiden. Tällä hetkellä Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelussa on tietoa 10 600 000 hehtaarilta, mikä on runsaat 75 % yksityismetsien alasta. Kattavat tiedot Suomen yksityismetsistä valmistuvat vuonna 2020.

Yksityismetsien metsävaratiedon käyttöä säätelee Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (2011/419). Metsävaratiedot ovat palveluntarjoajien käytettävissä metsänomistajan suostumuksen perusteella. Metsävaratietojen lataaminen sähköisessä metsätietostandardin mukaisessa muodossa on maksutonta metsänomistajalle ja suostumuksen saaneelle taholle. Kuviotiedon lisäksi Metsäkeskus tuottaa niin sanottua hilamuotoista tietoa 16 x 16 metrin ruuduille.

Hankkeen lähtökohta

Hankkeen lähtökohta on, että merkittävää hyödyntämispotentiaalia on löydettävissä tarkastelemalla metsätiedon käyttömahdollisuuksia muualta kuin metsätalouden suunnalta. Hanke edistää avoimeen, julkiseen tietoon perustuvan metsätietoekosysteemin kehitystä. Tämä edistää kaupallisten yritysten mahdollisuuksia luoda lisäarvoa julkiseen ja avoimeen tietoon perustuen ja hyödyntää näin koko elinkeinoelämää.

Hankkeessa etsitään eri sektorien rajapintoja ja pyritään löytämään sellaiset toimijat ja yritykset, jotka voivat olla metsätiedon hyödyntäjiä. Lisäksi etsitään osaamisperustaisen tuotekehityksen vaihtoehtoisia polkuja. Metsäkeskus hakee samalla syötteitä kehittämistyölle sekä uusia kumppaneita Metsäkeskuksen toiminnan kehittämiseen.

Hankkeen kumppanit

Hanketta on valmisteltu yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Hanke hyödyntää toisaalta Metsäkeskuksen omaa kärkihanketta ja Joensuun kaupungin kasvusopimusta. Hankkeesta ja siihen liittyvistä rajapinnoista ja yhteistyöstä on sovittu muun muassa Joensuun tiedepuiston, Itä-Suomen yliopiston, Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen, sekä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeen tulokset

Tuloksena syntyy julkinen raportti metsätietoon liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista, innovaatioiden rinnakkaisista hyödyntämispoluista ja eri metsätiedon rajapinnassa toimivien asiakkaiden ja toimialojen liiketoimintamalleista. Ideoita ja mahdollisia demoja esitellään myös videolla.

Liiketoimintakartoitus on kolmivaiheinen:

  1. etsiä ne teemat, joissa voidaan olettaa olevan potentiaalia metsätiedon kaupalliseen hyödyntämiseen
  2. identifioida tunnistetuista teemoista liiketoimintamalleja sekä mahdollisia yrityksiä ja toimialoja, jotka voisivat näitä liiketoimintamalleja hyödyntää
  3. tehdä selvitys rinnakkaisista hyödyntämispoluista mahdollisille relevanteille liiketoimintamalleille sekä kartoittaa kansainvälisiä markkinoita

Hankkeen tuloksena muun muassa ICT -toimialan yritykset Pohjois-Karjalassa tutustuvat metsätiedon digitalisaation tuomiin bisnesmahdollisuuksiin hyvissä ajoin, kun alan kasvumahdollisuudet ovat toteutumassa lähivuosina.