Päättynyt: Metsätalous ja kaavoitus – Skogsbruk och planläggning | Metsäkeskus

Päättynyt: Metsätalous ja kaavoitus – Skogsbruk och planläggning

Lisätietoja

Mika Salmi
projektipäällikkö/projektchef
puh./tfn 050 449 4804
mika.salmi(at)metsakeskus.fi
mika.salmi(at)skogscentralen.fi

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä lisäämällä maankäytön suunnittelijoiden, kuntien ja metsätalouden toimijoiden sekä metsänomistajien yhteistyötä ja osaamista sekä jakaa tietoa maankäyttöön ja metsäelinkeinojen toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Hanke toteutetaan Uudenmaan kunnissa 1.3.2017 – 31.12.2018.

Hankkeessa tapahtuu

Koulutusten materiaaleja

Taustaa

Hanke tukee Valtioneuvoston helmikuussa 2015 hyväksymää
Kansallisessa metsästrategiassa 2025 asetettua tavoitetta ”Kaavoitusjärjestelmä tukee metsätalouden ja monipuolisen liiketoiminnan mahdollisuuksia” sekä tähän esitettyä strategista hanketta Metsäalaa tukeva kaavoitus, missä selkeytetään metsälain ja maankäyttö- ja rakennuslain rajapinnat niin, että päällekkäinen ohjaus poistuu. Selkeytetään maisematyölupamenettelyä ja kaavamääräyksiä. Lisäksi organisoidaan kaavamääräyksien saatavuus paikkatietona.

Uudenmaan metsäohjelman 2016–2020 keskeinen tavoite on vaikuttaa kaavoitukseen, niin että metsäsektorin toimintaedellytykset paranisivat. Ohjelman yhdeksi avaintavoitteeksi on asetettu: Kaavoituksessa ja maisematyölupabyrokratiassa otetaan metsätalouden tarpeet huomioon helpottamalla metsien käyttöä kaavoituksen aikana ja kaavoitetuilla alueilla.

Metsäsektorin toimijoille on tärkeää tietää mitä kaavassa sanotaan kohteista, joille suunnitellaan toimenpiteitä. Nykyisin kaavojen merkinnät poikkeavat kuntien ja kaavojen välillä ja sama kaavamerkintä tarkoittaa eri kaavoissa eri asiaa. Toimijoiden ja metsänomistajien tiedon puute sekä kuntien erilaiset toimintatavat voivat aiheuttaa kustannuksia, viivästyksiä ja pahimmassa tapauksessa huonoa metsänhoitoa tai jopa hoitamattomuutta.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutus

 • Kuntien yleiskaavatilanteen kartoitus
 • Kaavoittajien ja metsäsektorin toimijoiden tapaamiset kunnittain tai kuntaryppäittäin – tutustuminen ja tilannearvio
 • Alueen metsäammattilaisten koulutus
 • Kuntien ja konsultointiyritysten henkilöstön ja kuntien lautakuntien jäsenten tiedon kartuttaminen
 • Alueen metsänomistajien koulutus
 • Yhteistyömallin luominen kuntien ja metsäsektorin välille
 • Osallistuminen messuille ja muihin tapahtumiin
 • Viestintä ja tiedottaminen


Toiminta-alue, kohderyhmä ja hyödyn saajat

Hankkeen toiminta-alue on Uudenmaan ELY-keskuksen alue ja kohderyhmän muodostavat erityisesti maaseudun elinkeinonharjoittajat, maa- ja metsätalousyrittäjät ja toimialan toimijat sekä kaavoittajat ja kuntien päättäjät.
Hyödynsaajia ovat kaikki biotalouden arvoketjuissa toimivat elinkeinoharjoittajat, kuntien kaavoitus sekä näitten jatkona koko uusmaalainen yhteiskunta.

Yhteistyökumppanit

Metsätalous ja kaavoitus – hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue. Muut yhteistyökumppanit ja kohderyhmät ovat alueen Metsänhoitoyhdistykset, MTK-metsälinja Uusimaa, Nylands svenska producentförbund rf, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Metsänomistajat.


Skogsbruk och planläggning

Målet med projektet är att främja verksamhetsförutsättningarna för näringarna på landsbygden genom att öka samarbetet och kunnandet bland markanvändningsplanerare, kommuner, skogsbranschens aktörer och skogsägare. Vi vill också sprida kunskap om frågor som har med markanvändning och skogsnäringens förutsättningar att göra. Projektet genomförs i kommunerna i Nyland under tiden 1.3.2017 – 31.12.2018.

Bakgrund

Projektet stöder målen i Nationella skogsstrategin 2025 godkänt av Statsrådet i februari 2015 ”Planläggningssystemet stöder möjligheterna för skogsbruket och en mångsidig affärsverksamhet” och det strategiska projektet Planläggning som stöder skogsbranschen, var man skapar större klarhet i gränsytorna mellan skogslagen och markanvändnings- och bygglagen så att överlappande styrning kan undanröjas. Förfarandena kring tillstånd för miljöåtgärder och planbestämmelserna förtydligas. Dessutom organiserar man tillgången till planbestämmelser i form av geografisk information.

Ett viktigt mål i Nylands skogsprogram 2016–2020 är att påverka planläggningen så att skogssektorns verksamhetsförutsättningar blir bättre. Ett av huvudmålen i programmet är: Vid planläggning och vid behandling av tillstånd för miljöåtgärder beaktas skogsbruket genom att användningen av skogarna under planläggningsskedet och på planeområden underlättas.

För aktörer i skogsbranschen är viktigt att vet vad som sägs i planläggningen om objekt där åtgärder planeras. I dagsläget skiljer sig planbeteckningar mellan kommunerna och planerna och samma beteckning kan avse olika saker i olika planer. Aktörers och skogsägares brist på information och kommunernas olika handlingsätt kan orsaka ökade kostnader, förseningar och i värsta fall dålig skogsvård eller till och med att skogsvården inte alls utförs.

Projektets åtgärder och verkställande

 • Kartlägga kommunernas generalplansläge
 • Ordna möten mellan planerare och skogssektorns aktörer per kommun eller kommunkluster för att de ska lära känna varandra och kunna bekanta sig med planläggningssituationen i kommunen
 • Utbilda områdets skogsproffs
 • Öka kommunernas och konsultföretagens personals samt de kommunala nämndmedlemmarnas kunskap
 • Utbilda områdets skogsägare
 • Skapa en modell för sammarbete mellan kommunerna och skogssektorn
 • Delta i mässor och andra händelser
 • Kommunikation och information

Verksamhetsområde, målgrupp och nyttohavare

Projektets verksamhetsområde är Nylands NTM-centrals område. Malgrupp för projektet är landbygdens näringsidkare, jord- och skogsbruksföretagare och branschens aktörer samt planläggare och kommuners beslutsfattare.
Nyttohavare är alla näringsidkare i bioekonomins värdekedja, kommunernas planläggning och via dessa hela samhället i Nyland.

Samarbetspartner

Skogsbruk och planläggning-projektet genomförs av Finlands skogscentral, södra serviceområdet. Samarbetsparter och målgrupper i förvekligandet är områdets skogsvårdsföreningar, MTK-skogslinjen Nyland, Nylands svenska producentförbund r.f., Naturresursinstitutet (Luke) och skogsägare.

      

.