Päättynyt: Metsät aktiivisiin käsiin - Skogen i aktiva händer | Metsäkeskus

Päättynyt: Metsät aktiivisiin käsiin - Skogen i aktiva händer

Lisätietoja

Mårten Lövdahl
projektipäälliikkö, puh 050 303 3638, marten.lovdahl(at)metsakeskus.fi
projektchef,tfn 050 303 3638, marten.lovdahl(at)skogscentralen.fi

Clas Stenvall
projektineuvoja puh. 050 4660 795, clas.stenvall(at)metsakeskus.fi
projektrådgivare tfn 050 4660 795, clas.stenvall(at)skogscentralen.fi

Jukka Matilainen
metsätilarakenteen asiantuntija puh. 029 432 4327 jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi
expert på fastighetsstruktur tfn 020 432 4327 jukka.matilainen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on tiedotuksellisin keinoin vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sukupolvenvaihdosten lisäämistä, tilakoon kasvattamista, vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrän lisäystä, kuolinpesien ja yhtymien metsänomistuksen vähentämistä sekä yhteismetsäomistuksen lisäämistä.  Hanke toteutetaan Uudenmaan ja Pohjanmaan maakunnissa 1.1.2016 – 31.12.2018.

Taustaa

Metsäteollisuuden puunkäyttö lisääntyy koko Suomessa metsäteollisuuden viimeaikaisten jo tehtyjen investointipäätösten mukaan noin 10 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2018 mennessä. Äänekosken uuden biotuotetehtaan rakentamispäätös on tehty ja sen aiheuttama nettolisäys puun käytössä on koko maassa noin 4 miljoonaa kuutiometriä. Metsä- ja energiateollisuuden lisäpuun tarve Uudeltamaalta ja Pohjanmaalta tulee olemaan lähivuosina noin 1,0 milj. kuutiometriä vuodessa. Hakkuut maakuntien metsissä ovat vuosina 2009 - 2013 jääneet merkittävästi alle kestävien hakkuumahdollisuuksien.
Uudenmaan ja Pohjanmaan metsänomistus- ja metsätilarakenne on monella tapaa ongelmallinen. Monilla metsää omistavilla tiloilla on paljon päätöksentekijöitä, metsätilojen keskikoko on pieni ja joillakin alueilla tilusrakenne on hankala. Koko maassa metsänomistajien keski-ikä on jo ylittänyt 60 vuotta ja nousee edelleen.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toimesta metsänomistajille ja sidosryhmille järjestetään tiedotusta seuraavista aihepiireistä:

  • Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen
  • Perikunnan purkaminen
  • Sukupolvenvaihdosasiat toimijoille
  • Yhteismetsän perustaminen, perustettujen yhteismetsien laajeneminen, yhteismetsän hoitokunnan jäsenten perehdyttäminen mm. hallintoon, talouteen ja metsänhoitoon
  • Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää

Lisäksi laaditaan maakuntakohtainen asiantuntijaluettelo sukupolvenvaihdoksen käytännön toimenpiteitä varten. Järjestetään kolme suurempaa messutapahtumaa ja osallistutaan alueella järjestettäviin muihin hankkeen tavoitteita edistäviin tapahtumiin.

Hankkeen hyödyt

Hankkeen ensisijaiset hyödynsaajat ovat hankkeen toteutusalueen metsänomistajat, lisäksi hyödynsaajana on koko biotaloussektori sekä välillisesti koko yhteiskunta lisääntyvinä metsä-, yrittäjä- ja verotuloina.

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Metsät aktiivisiin käsiin –hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus, eteläinen palvelualue. Muut yhteistyötahot ja kohderyhmät ovat alueen metsänhoitoyhdistykset, metsäteollisuus, metsäpalveluyrittäjät, Otso metsäpalvelut, kunnat, alan oppilaitokset sekä monet eri metsien omistusjärjestelyjä toteuttavat tahot, kuten pankit, kiinteistönvälittäjät, asianajotoimistot, ProAgria, maanmittauslaitos, vakuutusyhtiöt, maistraatit ym.

Skogen i aktiva händer

Målsättningen med projektet är att genom informationsverksamhet påskynda överföringen av skogsegendom till aktiva skogsägare samt uppmuntra till ett företagsmässigt skogsbruk. För att uppnå denna målsättning krävs en ökning av i tid genomförda generationsväxlingar, förstoring av lägenhetsarealen, en ökning av antalet sålda skogslägenheter på den fria marknaden, en minskning av antalet dödsbon och sammanslutningar med skogsinnehav, samt en ökning av samfällda skogar. Projektet genomförs i landskapen Nyland och Österbotten under tiden 1.1.2016-31.12.2018.

Bakgrund

Skogsindustrins behov av råvara kommer att öka i Finland på grund av de investeringsbeslut som redan gjorts med cirka 10 miljoner kubikmeter/år fram till år 2018. Beslut om anläggande av en bioproduktfabrik i Äänekoski är redan fattat och dess inverkan på råvarubehovet inom verksamhetsområdet är cirka 4 milj. m3. Behovet av tilläggsråvara från de nyländska och österbottniska skogarna är i storleksordningen 1 milj. m3. Avverkningsmängden ur de båda landskapens skogar har under perioden 2009-2013 lämnat betydligt under den beräknade hållbara avverkningsnivån.
Skogsägandet och lägenhetsstrukturen i Nyland och Österbotten är problematisk ur flera synvinklar. På många skogslägenheter finns många olika beslutsfattare, lägenheternas medelareal är liten och i vissa fall är skiftena utspridda över ett stort område. På landsnivå har skogsägarnas medelålder redan gått över 60 och den stiger fortfarande.

Projektets förverkligande

Genom projektets aktiviteter ordnas information till målgrupperna om följande ämnesområden:

  • Genomförande av generationsväxlingar
  • Upplösning av dödsbon
  • Information om generationsväxlingar till skogsbrukets aktörer
  • Uppmuntra till bildande av samfällda skogar, förstoring av existerande smf-skogar, skolning av funktionärer för samfällda skogar inom förvaltning, ekonomi och skogsskötsel.
  • Medverka till ökning av antalet skogslägenheter som säljs på öppna marknaden.

Dessutom utarbetas en förteckning över de landskapsvisa experter som sköter generationsväxlingsärenden. Projektet ordnar tre större mässtillfällen samt deltar i andra evenemang som understöder projektets målsättningar.

Målgrupp

Målgruppen för projektets verksamhet är skogsägarna i de båda landskapen, dessutom hela bioekonomisektorn samt indirekt hela samhället i form av ökade intäkter från skogsbruk, företagsinkomster och skatteintäkter.

Samarbetsparter

Skogen i aktiva händer genomförs av Finlands skogscentral, södra serviceområdet. Samarbetsparter och målgrupper i förverkligandet är områdets skogsvårdsföreningar, skogsindustrin, skogsserviceföretagare, Otso, kommuner, läroinrättningar samt alla de organisationer som å yrkets vägnar arbetar med generationsväxlingar i form av banker, fastighetsförmedlare, juristbyråer, ProAgria, lantmäteriverket, försäkringsbolag, magistraten med mera.

 

Metsät aktiivisiin käsiin -hankkeen materiaalit

Sijoittamisseminaari 10.11.2017 Helsingin Messukeskuksessa

          

.