Metsäsuunnitelma

Lisätietoja

Raito Paananen
metsätietopäällikkö
puh. 040 136 2906
raito.paananen(at)metsakeskus.fi

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan tavoitteet huomioiva räätälöity tietopaketti ja toimintasuunnitelma metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle. Suunnitelma tehdään tavallisesti kymmenen vuoden ajalle ja sitä tilattaessa sovitaan, mitä suunnitelmaan sisältyy.

Metsäsuunnitelman tausta-aineistona on kaukokartoituksella (laserkeilaus) kerätty metsävaratieto, mutta metsäsuunnitelman hoito- ja hakkuusuosituksia laadittaessa huomioidaan lisäksi metsänomistajan omat tavoitteet.

Metsäsuunnitelman metsänhoito- ja hakkuuehdotukset perustuvat useimmiten maastossa tehtyyn tarkastukseen. Maastokäynnillä voidaan esimerkiksi tarkentaa puustotietoja ja huomioida sellaisia eritysasioita joita laserkeilauksella kerätyssä metsävaratiedossa ei selvitetä. Maastotarkastuksessa huomioitavia asioita ovat esimerkiksi metsän muut kuin puuntuotannolliset arvot ja käyttötarpeet, puun laatu, metsätuhot ja maaperän soistuminen.

Metsään.fi-palvelu vai räätälöity metsäsuunnitelma?

Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta löytyvät hoito - ja hakkuuehdotukset on tuotettu laskennallisesti kaukokartoitustiedon pohjalta. Metsään.fi-palvelun metsävaratieto on metsänomistajalle maksutonta ja sitä voi hyödyntää metsätalouden päätöksenteon tukena. Räätälöitynä palveluna tilattavasta metsäsuunnitelmasta tiedot eroavat siten, että ne on tuotettu ilman erillistä maastokäyntiä ja metsänomistajan tavoitteiden kartoittamista.

Metsään.fi-palvelun tietoa hyödynnetäänkin usein pohjatietona, kun metsänomistaja tilaa itselleen omat tavoitteensa huomioivan metsäsuunnitelman. Metsäsuunnitelmia tekevät muun muassa puunostajat ja muut metsäpalveluja tarjoavat yritykset, metsänhoitoyhdistykset sekä yksittäiset metsäpalveluyrittäjät.

Metsäsuunnitelman lyhyt historia

Sodan jälkeen lähinnä asutustiloille laadittiin metsien suunnitelmallisen käytön avuksi tilakohtaisia hakkuu- ja hoitosuunnitelmia. Metsäsuunnitelmien järjestelmällinen tuotanto alkoi 70-luvulla, jolloin aluesuunnitteluna inventoitiin vuorollaan kunkin kylän metsäalueet. Maastotyönä kerätyistä puustotiedoista sekä toimenpide-ehdotuksista koostettiin metsäsuunnitelmat sellaisen tilanneille. Valtio maksoi metsäsuunnittelun kustannuksista kaksi kolmannesta.

Metsäsuunnittelu Metsään.fi- ja laserkeilausaikakaudella

Metsäkeskuksen metsäsuunnittelu muuttui vaiheittain vuodesta 2010 alkaen laserkeilaukseen ja koealamittaukseen perustuvaksi metsävaratiedon keruuksi. Vuonna 2012 varsinaisten metsäsuunnitelmien tekeminen siirtyi Metsäkeskukselta kokonaan muille metsäalan toimijoille.