Metsän vakuuttaminen | Metsäkeskus

Metsän vakuuttaminen

Metsävakuutus on harkitsemisen arvoinen riskienhallintakeino metsätalouden harjoittajalle. Vakuutuksella voidaan varautua äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin luonnontuhoihin kuten myrskyihin ja metsäpaloihin. Yleisin tuhojen aiheuttaja ovat myrskyt. Tuhoissa metsän ja siitä saatavan puutavaran arvo alentuu tai menetetään kokonaan. Vakavan tuhon, kuten myrskyn tai metsäpalon jälkeen metsän kasvattaminen joudutaan aloittamaan alusta.

Metsävakuutuksen piirissä ovat tavallisesti puustolle, hakatulle puutavaralle ja istutetuille taimille ja taimikolle syntyneet vahingot. Sen sijaan sahattu tai muutoin jatkojalostettu puutavara ei ole metsävakuutuksen piirissä.

Metsävakuutuksen yleisiä ehtoja

Korvattavalle vahingolle on alaraja. Tarkista ehdot ennalta vakuutusyhtiöstä tai olemassa olevan vakuutuksen ehdoista.

Tuhoutuneen puuston määrän on tavallisesti oltava vähintään 15 kuutiometriä tai metsitettävän, yhtenäisen alueen vähintään 0,5 hehtaaria. Jos raja ylittyy, vakuutus korvaa vahingon kokonaisuudessaan. Korvauksesta vähennetään kuitenkin vakuutuksessa sovittu omavastuuosuus. Alarajan avulla pyritään välttämään vahinkoarviointien tekeminen turhaan vahingoille, jotka jäisivät alle omavastuurajan.

Vahingon on oltava äkillinen ja ennalta arvaamaton. Siksi vakuutus ei korvaa esimerkiksi juurikäävän leviämistä. Vakuutus ei korvaa vahinkoja, jotka ovat sattuneet tai alkaneet ennen vakuutuksen voimaantuloa.

Vakuutus korvaa valtion tukea laajemmin

Muiden hirvieläinten kuin metsäkauriiden aiheuttamia vahinkoja ei tavallisesti korvata metsävakuutuksesta, vaikka siinä olisi turva eläinten tekemille vahingoille. Hirvivahinkoihin voi kuitenkin hakea korvausta valtion varoista.

Metsäpalon jälkivartioinnista vastaa pelastuslain mukaan metsänomistaja. Jos metsänomistaja ei huolehdi jälkivartioinnista, on pelastustoimintaa johtavalla palopäälliköllä oikeus teettää jälkivartiointi metsänomistajan kustannuksella. Vakuutus korvaa myös tällaisia kustannuksia, kun siinä on turva metsäpalojen varalta.

Metsävakuutusmaksun voi vähentää metsäverotuksessa. Vastaavasti metsävakuutuksen korvaukset ovat ennakonpidätyksen alaista metsätalouden tuloa.

.