Metsän mitat ja yksiköt | Metsäkeskus

Metsän mitat ja yksiköt

Kuvio

Tila voidaan jakaa erikokoisiin metsikkökuvioihin. Kuvioiden rajat määritetään puuston, maaperän ja suunniteltujen metsänhoitotoimenpiteiden mukaan. Hoitotöitä ja hakkuita tehdään kuvioittain. Kuvioille annetaan järjestysnumero. Oman metsäsi kuviot löydät Metsään.fi-palvelusta.

Tilavuus

Puun määrää mitataan yleisesti tilavuutena. Kokonaistilavuus kertoo, kuinka paljon yhdellä tilalla kaikkiaan on puuta. Keskitilavuus on keskimääräinen puun määrä yhdellä hehtaarilla. Pystyssä olevan puuston määrää voidaan arvioida pohjapinta-alan perusteella.

Pohjapinta-ala

Pohjapinta-ala kertoo neliömetrimäärän, joka muodostuisi, jos hehtaarin alueelta kaikki puut katkaistaisiin rinnankorkeudelta (1,3 metriä) ja laitettaisiin vierekkäin. Pohjapinta-alaa mitataan relaskoopilla. Hakkuiden yhteydessä puun määrää voidaan mitata hakkuukoneen mittausjärjestelmän avulla tai valmiista pinosta.

Runkoluku

Taimikoissa puun määrää kuvataan pohjapinta-alan sijasta runkoluvun avulla. Runkoluku kertoo, montako runkoa metsikössä on hehtaarin alalla.

Kehitysluokka

Kehitysluokan avulla voidaan erilaisia metsiköitä vertailla keskenään. Kehitysluokka kuvaa metsikön puiden kokoa ja metsikön laatua. Kehitysluokkia on yhdeksän puuttomasta aukeasta uudistuskypsään metsikköön asti. Kehitysluokan määrittämiseen käytetään keskiläpimittaa, joka mitataan rinnankorkeudelta (1,3 metriä).

.