Metsälahjavähennys | Metsäkeskus

Metsälahjavähennys

Lisätietoja

Antti Pajula
metsätilarakenteen johtava asiantuntija
p. 029 432 4705
antti.pajula(at)metsakeskus.fi

Sanna Peltola
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 5033
sanna.peltola(at)metsakeskus.fi

Esa Lappalainen
metsätilarakenteen asiantuntija
puh. 029 432 4617
esa.lappalainen(at)metsakeskus.fi

Metsälahjavähennys voi syntyä 1.1.2017 tai sen jälkeen lahjoitetun metsän tai lahjanluonteisella kaupalla myydyn metsän maksetusta lahjaverosta. Metsälahjavähennystä ei voi syntyä perintönä saadusta metsästä.

Metsälahjavähennyksen alarajana on niin sanotun arvostamislain mukainen metsän 30 000 euron arvo. Arvostamislain mukainen metsän arvo = 10 x metsämaan pinta-ala (hehtaaria) x metsämaan keskimääräinen kuntakohtainen vuotuinen tuotto (euroa hehtaarilla). Alhaisen metsäntuoton alueilla (Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa) alaraja on kuitenkin 100 hehtaaria.

Metsälahjavähennyspohja on 30 000 euron raja-arvon ylittävästä osasta maksettu lahjavero x 2,4. Käytännössä hyvitys on 72 – 81 prosenttia raja-arvon ylittävästä lahjaverosta.

Metsälahjavähennys on käytettävä metsän lahjoitusvuotta seuraavan 15 vuoden aikana. Vähennys voidaan tehdä metsänomistajan kaikkien metsien metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Puhdas pääomatulo tarkoittaa metsätalouden nettotuloa, jossa metsätalouden veronalaisista tuloista (puunmyyntitulot, metsätalouden tuet, vakuutus- ja vagingonkorvaukset, puutavaran veronalainen omaan käyttöön otto) on vähennetty kaikki metsätalouden vähennykset (metsävähennys, varaukset, vuosimenot, poistot ym.).

Verovuonna tehtävä metsälahjavähennys on enintään 50 prosenttia metsätalouden puhtaasta pääomatulosta. Tehtävän vuotuisen vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa, ja se voi olla enintään 195 000 euroa.

Metsätilan tai sen osan (yli 10 prosenttia) vapaaehtoinen luovutus 15 vuoden aikana johtaa metsälahjavähennysedun menetykseen eli tehdyt metsälahjavähennykset tuloutetaan korotettuna 20 %:lla.

30 000 euron alaraja on osakaskohtainen, mikä tarkoittaa sitä, että metsälahjavähennystä laskettaessa kullekin lahjansaajalle lasketaan 30 000 euron omavastuu. Myös vähennys tehdään osakaskohtaisesti.

Esimerkkilaskelma metsälahjavähennyksestä vuonna 2019

  • 90 hehtaarin metsätila Salossa lahjoitetaan yhdelle lahjansaajalle, lahjaveroluokka I
  • Metsätilan käypä arvo on tehdyn tila-arvion mukaan 350 000 euroa. Lahjaveroa tulee maksuun lahjan saajalle 44 600 euroa
  • Metsähehtaarin arvo Salossa on arvostuslain mukaan 1 191,20 euroa hehtaarilta (10 x 119,12 euroa hehtaarilta), joten 30 000 euron raja-arvo tarkoittaa Salossa noin 25 hehtaarin metsäpinta-alaa
  • Kyseisen Salossa sijaitsevan metsän arvo on arvostuslain mukaan 90 hehtaaria x 1 191,20 euroa hehtaarilta = 107 208 euroa.
  • Metsälahjavähennys lasketaan seuraavalla tavalla:
  • (107 208 euroa - 30 000 euroa) /107 208 euroa x 44 600 euroa x 2,4 = 77 087 euroa. Maksetusta lahjaverosta voi saada takaisin seuraavan 15 vuoden aikana enintään 23 126 euroa eli 52 prosenttia (laskettu 30 prosentin pääomatuloverokannan mukaan).

.