Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla | Metsäkeskus

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla

Lisätietoja

Jyri Pääkkönen
projektipäällikkö
puh 050 3245445
jyri.paakkonen(at)metsakeskus.fi
 

Pirkanmaalla on käynnissä Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla –tiedonvälityshanke. Hanke kestää elokuun loppuun 2019.

Hankkeen kuvaus

Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös Pirkanmaalla. Pirkanmaan uusimman metsäohjelman mukaan maakunnan hakkuita voidaan lisätä miljoonalla kuutiolla. Kestävä lisääminen edellyttää kuitenkin panostusta mm. talousmetsien luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun.

Myös kaavoituksen ja metsien talouskäytön välisiä ristiriitoja pitää pyrkiä vähentämään ja kehittää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Varsinkin kunnostusojitukset mutta joltain osin myös maanmuokkaus ja lannoitus kuormittavat vesistöjä, sekä joltain osin vaikuttavat harvinaisten lajien esiintymiseen ja myös joidenkin metsälajien taantumiseen. Oikeilla menetelmillä ja pienillä panostuksilla pystytään vaikuttamaan vesiensuojeluun ja samalla lajien kannalta positiiviseen kehitykseen. Metsien sertifiointi edellyttää metsien monimuotoisuudesta ja vesistöistä huolehtimista. Vuotuisissa tarkastuksissa korjaavina toimenpiteinä ehdotetaan Pirkanmaalla mm. neuvontaa vesistöhaittojen vähentämisestä, kohderyhmänä korjuuyrittäjät ja maanmuokkausurakoitsijat sekä metsäalan toimijat. Vesiensuojelun erilaisia uuden teknologian sähköisiä hallintatyökaluja tulee kehittää.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet

Hankkeessa järjestetään runsaasti info-tilaisuuksia, seminaareja, neuvontaa ja maastoretkeilyjä muun muassa metsätalouden vesiensuojelusta, talousmetsien luonnonhoidosta, tuhkalannoituksesta, riistanhoidosta ja metsätalouden huomioimisesta kaavoituksessa. Lisäksi hanke tiedottaa aktiivisesti erilaisista hankkeen teemoista. Tavoitteena on järjestää kolmen vuoden aikana yhteensä 91 tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteinen osanottajatavoite on 1700 henkilöä.

Monimuotoinen talousmetsien luonnonhoito, kaavoituksen kehittäminen ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen mahdollistavat Pirkanmaalla kestävän puuntuotannon.

Hankkeen tilaisuuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY–keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus.

   

.