Maakunnalliset metsäneuvostot | Metsäkeskus

Maakunnalliset metsäneuvostot

Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa alueellista yhteistyötä. Metsäneuvostoja on neljätoista ja niiden toimikausi on neljä vuotta. Metsäneuvostojen jäsenet edustavat metsäsektorin toimijoita, julkishallintoa, kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Maakunnalliset metsäneuvostot vastaavat myös alueellisista metsäohjelmista.

Metsäneuvostojen tehtävät:

 • Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvien elinkeinoja ja metsäsektoria koskevaa yhteistyötä.
 • Metsäneuvostot laativat alueelliset metsäohjelmat laajassa yhteistyössä sekä seuraavat ja edistävät niiden toteuttamista yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
 • Metsäneuvostot linjaavat alueensa kestävän metsätalouden edistämisrahoituksen kohdentamisen ja ottavat tarvittaessa kantaa metsäsektorin kannalta tärkeisiin alueellisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin.
 • Metsäneuvostot ylläpitävät metsätalouden näkyvyyttä ja vaikuttavuutta ja tekevät aloitteita metsiin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi.

Metsäneuvostoon kuuluu enintään 15 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenillä on oltava laaja-alaista asiantuntemusta maakunnan metsään perustuvien elinkeinojen kehittämisestä ja metsien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa metsäneuvoston neljäksi vuodeksi kerrallaan Metsäkeskuksen esityksen perusteella. Parhaillaan käynnissä oleva metsäneuvostojen toimikausi alkoi 15.5.2019.

Palvelualueiden aluejohtajat ja elinkeinopäälliköt osallistuvat metsäneuvostojen työhön kutsuttavien kumppaneiden valintaan. Mikäli metsäneuvoston jäsen eroaa, Metsäkeskus harkitsee, pyydetäänkö eronneen tilalle uusia jäsenesityksiä vai jatkaako metsäneuvosto suppeammalla kokoonpanolla. Metsäkeskus tekee esityksen uuden jäsenen ja varajäsenen nimittämisestä maa- ja metsätalousministeriölle.

Metsäneuvostojen jäsenistö valitaan kunkin alueen ominaispiirteiden ja toimijaprofiilin mukaisesti. Jäsenistössä on toimijoita muun muassa seuraavista ryhmistä:

 • metsäteollisuus, metsänomistajat, Metsäkeskus (henkilöstön edustaja), koneyrittäjät, puualan yrittäjät, kuljetusyrittäjät, , kauppakamari, energiateollisuus, nuorisojärjestöt, ELY-keskus (maaseudun kehittäminen, ympäristö, tieinfra), Riistakeskus, Metsähallitus, maakuntaliitto, kansanedustajat, kansalaisjärjestöt (luontojärjestöt, virkistyskäyttäjät jne.), alueelliset erityisryhmät (paliskunnat, saamelaiskäräjät jne.), tiedotusvälineet (Yle, maakuntalehti), yliopistot ja tutkimuslaitokset (yliopistot, ammattikorkeakoulut, VTT, TTL, GTK, Luke jne.)

Metsäneuvostojen jäsenet

Metsäneuvostojen puheenjohtajat

Pohjoinen palvelualue

 • Kainuu: puheenjohtaja Asko Piirainen (Koneyrittäjien liitto ry), varapuheenjohtaja Leena Karjalainen (Kainuun ammattiopisto KAO)
 • Lappi: puheenjohtaja Samuli Kokkoniemi (MTK metsälinja), varapuheenjohtaja Sami Tossavainen (Riistakeskus) 
 • Pohjois-Pohjanmaa: puheenjohtaja Matti Pahkala (Pohjois-Pohjanmaan liitto), varapuheenjohtaja Arto Tolonen (Metsähallitus)

Itäinen palvelualue

 • Keski-Suomi: puheenjohtaja Pauli Rintala (MTK), varapuheenjohtaja Kai Laaja (Metsä-Multia)
 • Pohjois-Karjala: puheenjohtaja Harri Välimäki (Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala), varapuheenjohtaja Päivikki Otronen (MTK metsälinja)
 • Pohjois-Savo: puheenjohtaja Jukka Hujala (MTK), varapuheenjohtaja Jari Mutanen (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Läntinen palvelualue

 • Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: puheenjohtaja Kyösti Marttila (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Leena Rinkineva-Kantola (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)
 • Lounais-Suomi: puheenjohtaja Erkki Haavisto (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Pasi Heino (Koneyrittäjien liitto ry)
 • Pirkanmaa: puheenjohtaja Antti Teivaala (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Heli Mutkala (MTK metsälinja)

Kaakkoinen palvelualue

 • Etelä-Savo: puheenjohtaja Sari Lantta (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Timo Leskinen (MTK metsälinja) 
 • Kaakkois-Suomi: puheenjohtaja Eero Kivistö (metsänomistaja), varapuheenjohtaja Mika Jormakka (Koneyrittäjien liitto ry)

Eteläinen palvelualue

 • Uusimaa: puheenjohtaja Ahti Hurmalainen (Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry), varapuheenjohtaja Merja Heikkilä (MTK metsälinja)
 • Häme: puheenjohtaja Eine Rosenberg-Riihimäki (Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme), varapuheenjohtaja Petri Tahvanainen (Metsäteollisuus ry)
 • Pohjanmaa: puheenjohtaja Anders Lillandt (Österbottens Svenska Producentförbund, ÖSP), varapuheenjohtaja Jan Slotte (Skogsvårdsföreningen Österbotten)

Metsäneuvostoja koskeva lainsäädäntöpohja

1421/2014 Laki Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta

(6 § Maakunnallinen metsäneuvosto ja sen tehtävät)

1448/2014 Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta

(2 luku Maakunnalliset metsäneuvostot
7 § Maakunnallisten metsäneuvostojen toiminta-alueet ja nimet
8 § Maakunnallisen metsäneuvoston asettaminen ja muut menettelyt
9 § Maakunnallisen metsäneuvoston järjestäytyminen ja toiminta)

8.8.1986/609 Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

(4 a § (15.4.2005/232) Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpano)

 

.