Luonnonhoito | Metsäkeskus

Luonnonhoito

Lisätietoja

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
puh. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Ota yhteyttä oman alueesi luonnonhoidon asiantuntijaan tai asiakasneuvojaan:
Luonnonhoidon neuvojien ja asiantuntijoiden yhteystiedot

Talousmetsien luonnonhoidon tarkistuslista ja neuvontatyökalu

Metsäkeskuksen luonnonhoito-ohjeistus pohjaa metsälakiin, metsänhoitosuosituksiin, METSO-ohjelmaan ja muihin vapaaehtoisiin luonnonhoidon keinoihin.

Metsänhoidon suositukset talousmetsien luonnonhoitoon -työoppaassa on kuvattu metsäalan yhdessä työstämät, suositeltavat keinot talousmetsien luonnonhoitoon.

Luonnon monimuotoisuuteen omassa metsässä voi vaikuttaa pienillä teoilla ja valinnoilla. Esimerkiksi WWF:n metsänhoito-oppaaseen on koottu tietoa siitä, miten metsää voidaan hoitaa luonnon monimuotoisuutta turvaten. Metsänomistajana voit hyödyntää myös talousmetsien luonnonhoidon tarkistuslistaa, jonka avulla kerrot tavoitteesi metsänhoidon suositusten mukaisesta hyvästä luonnonhoidosta ja se välittyy hakkuun tai hoitotyön toteuttajalle. 

Metsätalouden haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan torjua suunnitelmallisesti usean metsätilan alueelle ulottuvan luonnonhoitohankkeen avulla.

Luonnon huomioiminen omassa metsässä

Talousmetsissä kuolleen puun määrä on selvästi vähäisempi luonnontilaisiin metsiin verrattuna. Suurimpia syitä tähän ovat metsäpalojen harvinaistuminen ja metsän käytön tehostuminen. Moni harvinainen metsälaji onkin riippuvainen juuri eriasteisesti lahonneesta tai palaneesta puusta.

Säilytä luontokohteet

Talousmetsissä on luonnontilaisena tai luonnontilaisen kaltaisena säilyneitä luontokohteita, erilaisten uhanalaisten ja vaateliaiden lajien elinympäristöjä. Näiden elinympäristöjen säilyttäminen on yksi talousmetsien luonnonhoidon tärkeimpiä keinoja. Osa elinympäristöistä on lakisääteisesti, metsä- ja luonnonsuojelulailla säilytettäviä ja osa vapaaehtoisia, kuten metsäsertifiointiin ja METSO-ohjelmaan liittyviä elinympäristöjä.

Elinympäristöt ovat talousmetsäympäristöstä erottuvia ja yleensä pienialaisia, mutta metsäluonnon monimuotoisuudelle arvokkaita. Elinympäristöt ovat usein vaateliaiden ja runsaan lajiston esiintymispaikkoja ja elinympäristön olosuhteet ylläpitävät monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä, esimerkiksi runsasta lahopuustoa tai järeitä vanhoja puuyksilöitä.

Lisää lahopuuta

Helppo tapa lisätä lahopuun määrää metsässä on jättää yksittäiset tuulen kaatamat puut korjaamatta. Metsään voidaan jättää hakkuun yhteydessä säästöpuita kolopuiden ja lahopuun lisäämiseksi. Hakkuualan kulotuksella lisätään tehokkaasti hiiltynyttä puuta metsissä.

Säästä lehtipuita

Taimikon hoidon yhteydessä kuusen ja männyn taimikkoon kannattaa jättää kasvamaan myös lehtipuita. Erityisesti haapa ja jalot lehtipuut ovat usein säästämisen arvoisia, sillä ne vetävät puoleensa monipuolista eliölajistoa.

Suosi herkkiä lajeja

Lehtometsissä voidaan kuusta poistamalla tehdä tilaa jalopuille ja lehtokasveille. Harjumaastossa maanpinnan paljastaminen edistää kilpailulle herkkien harjukasvien leviämistä.

Säilytä puronvarsien varjoisuus ja estä ravinteiden kulkeutuminen vesistöihin

Luontoa hoidetaan myös jättämällä hakkuissa suojavyöhykkeitä vesistöjen rannoille tai tukkimalla ojia ja ennallistamalla ojitettuja soita luonnontilaan.

Luonnonhoitohankkeet – tukea luonnonhoidon töihin

Luonnonhoitohankkeet ovat yli tilarajojen ulottuvia hankkeita ja niihin on mahdollista saada Metsäkeskuksen myöntämää Kemera-tukea. Luonnonhoitohankkeisiin osallistuminen on metsänomistajalle vapaaehtoista.

Tyypillisiä luonnonhoitohankkeita ovat metsätalouden vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävät vesiensuojeluhankkeet. Luonnonhoitohankevaroin voidaan tehdä tavallista suurempia laskeutusaltaita tai pintavalutuskenttiä, jolloin hakkuukohteelta liukenevien ravinteiden ja maa-aineksen pääsy vesistöön ehkäistään tehokkaasti.

Luonnonhoitohankkeessa voidaan myös keskittyä tietyn elinympäristön, kuten soiden, lähteiden, paahderinteiden tai lehtojen luonnonarvojen lisäämiseen. Myös maisemanhoito ja metsien virkistys- ja muu käyttö voivat olla luonnonhoitohankkeen tavoitteita.

Metsään.fi -palvelusta löytyvät tiedot myös luontokohteista.

Lisää tietoa luonnonhoidosta ja hankkeista voi kysyä Metsäkeskuksesta.

.