Lounais-Suomen metsäekosysteemipalvelut

Lisätietoja

Tapio Nummi
elinkeinopäällikkö
puh. 029 432 4224
tapio.nummi(at)metsakeskus.fi

Opas

Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisen metsistä saamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden käyttöä, tuottamista ja siitä saatavissa olevia tuloja. Perinteinen ainespuu rajataan hankkeen ulkopuolelle. Keskeisimpiä aihealueita ovat luontomatkailu, metsien terveystuotteet ja -vaikutukset, keruutuotteet, puun nykyisin hyödyntämättä jäävät osat, metsästysmatkailu ja maisema-arvokauppa.

Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat ja yritykset lisäisivät ekosysteemipalveluiden tuottamista. Lisäksi tavoitteena on tuottamisesta saatavien tulojen lisääminen, esimerkkeinä metsämatkailu, metsien vapaaehtoinen suojelu, maatalouden erityisympäristötuet ja maisema-arvokauppa.

Hanke tavoittelee lisäksi sitä, että metsäekosysteemipalvelut tunnistettaisiin ja tiedostettaisiin ja alueen asukkaat myös käyttäisivät ekosysteemipalveluita entistä enemmän.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 1.10.2015 – 30.9.2018. Sitä rahoitetaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten maaseutuohjelmasta.

Mitä ovat metsien ekosysteemipalvelut?

Metsien ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan ihmisen saamia hyötyjä, joita tuotetaan metsässä. Ekosysteemipalvelut jaotellaan tuotantopalveluihin, ylläpito- ja säätelypalveluihin sekä kulttuuripalveluihin.

Tuotantopalveluita ovat esimerkiksi

 • puu eri muodoissaan ja käyttötarkoituksissaan
 • marjat
 • sienet
 • yrtit
 • riista, porot
 • jäkälä

Ylläpito- ja säätelypalveluihin kuuluvat

 • fotosynteesi eli yhteyttäminen
 • pölytys
 • ravinteiden kierto
 • elinympäristö lajeille
 • ilman puhdistuminen
 • vesien puhdistuminen
 • tulvasuojelu
 • eroosion esto
 • hiilen sidonta
 • tuulien ja ilmaston säätely

Esimerkkejä luonnon tuottamista kulttuuripalveluista ovat

 • maisema
 • virkistäytyminen
 • asuin- ja lomanviettoympäristö
 • metsien monikäyttö
 • ulkoilu
 • omatoimiset metsätyöt
 • pyhät ja hengelliset arvot
 • perintöarvo tuleville sukupolville.

Miten yhteiskunta tukee ekosysteemipalvelujen tuottamista?
Raportti Metsien ekosysteemipalveluiden kaupallistaminen, Matti Salo
Luontohyvityksistä hyötyjä metsänomistajille, Markku Granander

Taustaa hankkeesta

Ekosysteemipalvelut ovat osa biotaloutta. Metsien ekosysteemipalvelut ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti esille luonnonvarojen käyttöä ja luonnonsuojelun keinoja koskevassa keskustelussa. Esimerkiksi Kansallinen metsästrategia 2025 tavoittelee metsänomistajien ansaintamahdollisuuksien lisäämistä ekosysteemipalveluita kaupallistamalla. Myös Suomen biotalousstrategiassa ekosysteemipalvelut ovat hyvin esillä ja mm. hyvinvointi-, terveys- ja luontomatkailumahdollisuudet on tunnistettu. Lounais-Suomen metsäohjelmassa 2016–2020 tavoitellaan metsäekosysteemipalvelujen tiedostamisen, käytön ja niiden tuottamisesta saatavien tulojen lisäämistä. Metsässä liikkumisen positiivisista terveysvaikutuksista on saatu tutkimukseen perustuvaa näyttöä.

Useimmat metsien ekosysteemipalvelut ovat ilmaisia ja kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Osasta ekosysteemipalveluista on saatavissa lisätuloa ja työllisyyttä metsänomistajille tai maaseutuyrittäjille. Yhteiskunnan rooli ekosysteemipalvelujen ostajana on vähenemässä ja yksityisten rahoittajien kasvamassa. Aiheesta on valmistunut esiselvitysraportti (Metsäekosysteemipalveluista elinkeinoiksi, Suomen metsäkeskus 2015).

Hankkeen toteutus

Toimenpiteet:

 • Tiedotetaan metsäekosysteemipalveluista ja niiden merkityksestä
 • Kartoitetaan metsäekosysteemipalveluiden tuottamiseen valtiolta saatavissa olevat tuet ja kannustetaan metsänomistajia hyödyntämään niitä (ympäristötuki, luonnonhoitohankkeet, maatalouden erityisympäristötuki, jne)
 • Edistetään metsäekosysteemipalveluiden hyödyntämistä liiketoiminnassa (luontomatkailu, keruutuotteet, terveystuotteet, villiruoka, metsien hyvinvointipalvelut, metsästys,  …)
 • Edistetään metsäekosysteemipalveluita tuottavien yritysten toimintaa, tuotteistamista ja markkinointia
 • Edistetään keruutuotteiden talteenottoa ja markkinointia tiedottamalla marja- ja sienisatotilanteesta sekä tiedottamalla keruutuotteiden markkinoista
 • Edistetään luontomatkailun markkinointia ja laatutyötä yhdessä Outdoors Finlandin sekä muiden luontomatkailun edistämishankkeiden kanssa Lounais-Suomen kohteiden osalta
 • Edistetään yrittäjien keskinäistä yhteistyötä ja sopimista metsänomistajien kanssa ekosysteemipalvelujen tuottamisessa
 • Edistetään vapaaehtoisia maisema- ja virkistysarvokauppasopimuksia. Kärkikohteina ovat tuulivoimapuistot, joissa metsänomistaja voisi sitoutua tuulivoimayhtiöltä saamaansa korvausta vastaan säilyttämään metsänsä sellaisena, että se vaimentaa maisema-, välke ja meluvaikutuksia.
 • Edistetään nykyisin käyttämättä jäävien puun eri osien monipuolista hyödyntämistä
 • Välitetään tutkimustietoa ekosysteemipalveluista ja niiden kaupallistamismahdollisuuksista metsänomistajille ja maaseutuyrityksille

Toteuttamistavat:

Tilaisuuksien materiaaleja

Tuloja metsästä – metsänomistajalle ja matkailuyrittäjälle -tilaisuus, 16.3.2017, Lieto

Yhteistyöllä tavoitteeseen

Metsäkeskuksen yhteistyökumppanit hankkeessa ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Outdoors Finland, Visit Turku, Metsähallitus, Winnova, Livia, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus ja Tapio Oy.