Lemin Lemetsuon-Ronkaansuon vesiensuojeluhanke

Lisätietoja

Seppo Ollikainen
p. 040 771 6078
seppo.ollikainen(at)metsakeskus.fi

Hankehakulomakkeet

Katso myös

 

Suomen metsäkeskus hakee toteuttajaa Lemin Lemetsuon-Ronkaansuon vesiensuojeluhankkeelle.

Hankehakualueena on Lemin kunnan länsiosassa, Kivijärven valuma-alueella sijaitsevat Lemetsuon ja Ronkaansuon metsäojitusalueet. Soiden ja niitä ympäröivien kangasmetsien ja peltoalueiden valuma-alue on kaikkiaan noin 780 hehtaaria.

Valuma-alueen vedet laskevat kahden lammen ja Tuohtjärven kautta Kivijärveen. Vanhat ojitusalueet on kunnostusojitettu v. 2008 ja ojitusalueen pinta-ala on noin 110 ha.

Ojitusalueelta tulee edelleen kiintoainekuormaa ja laskuojien eroosio jatkuu. Alueella on lisäksi tehty runsaasti hakkuita ja puunkorjuuta, mikä osaltaan lisää kuormitusta.

Kuormitushaittojen vähentämiseksi ojitusalueen vanhat laskeutusaltaat (6 kpl) tyhjennetään, tarvittaessa laajennetaan ja altaisiin rakennetaan kiveämällä padottavat kynnykset, jolloin altaat toimivat virtaamansäätörakenteina.

Lisäksi rakennetaan 3 uutta laskeutusallasta  ja putkipato päälasku-uomaan ylivirtaamien tasoittamiseksi. Uoman eroosiokohdat korjataan luiskien kiveyksillä 30 metrin matkalta. 

Tutustu hankkeen tarkempiin toteutussuunnitelmiin ja karttoihin: