Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi | Metsäkeskus

Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi

Lisätietoja

Irmeli Ruokanen
projektipäällikkö
puh. 0400 286 030
irmeli.ruokanen(at)metsakeskus.fi

Laila Hökkä
hanketyöntekijä
puh. 040 732 2036
laila.hokka(at)metsakeskus.fi

 

 

Hankkeen tavoitteet

Kuusamon yksityismetsien luontohelmet tutuksi -hankkeen tavoitteena on tuottaa luontomatkailukohteita/reittejä kesä- ja talvimatkailuun Kuusamon yksityismetsistä luontomatkailuyrittäjille. Hankkeella etsitään matkailijoille hienoja yksityismetsien luontokohteita esiteltäväksi. Luontokohteen tuottamalla elämyksellä on retkeilijälle suotuisia terveysvaikutuksia. Hankkeen tavoitteen on myös lisätä tieto metsästä, vapaaehtoisesta metsien suojeluohjelmasta METSOSTA, metsälain 10§:n erityisen tärkeistä luontokohteista sekä lisätä metsien arvostusta. Hanke sovittaa yhteen monimuotoisuuden suojelun ja luontomatkailun.  Hankkeessa tehdään kohdekuvaukset ja kartta niistä reiteistä, joista metsänomistajat haluavat. Hankkeessa pyritään saamaan aikaiseksi sopimuksia luontokohteiden käytöstä metsänomistajien ja luontomatkailuyrittäjien kesken.

Hanke on vapaaehtoinen metsänomistajille.  Hanke ei aiheuta mitään uusia rajoituksia metsätalouden harjoittamiseen.

Hanke on METSO-yhteistoimintaverkosto -hanke ja sen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016 - 31.12.2019.

Millaisia luontokohteita haetaan?

Kuusamon luontohelmet hanke hakee luontomatkailuun sopiviksi kohteiksi luonnontilaisenkaltaisia luontokohteita yksityismetsistä. Kohteiden tulisi olla maisemallisesti kauniita tai niistä on komeat maisemat. Näitä kohteita on mm.  metsälain 10 §:n luontokohteet ja vapaaehtoisen suojeluohjelman METSO-kohteet:

  • Purojen, norojen, lähteiden ym. vesistöjen lähimetsät
  • Puustoiset, vähäpuustoiset suot ja avosuot mm. lettosuot
  • Metsäluhdat ja tulvametsät
  • Kalkkikallioilla kasvavat metsät
  • Puustoiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot
  • Runsaslahopuustoiset kangasmetsät
  • Lehdot, korvet

Lisäksi kohteet, joissa on kaunista kasvillisuutta, kivoja tarinoita, perinnettä sekä maisemakohteet järvien rannoilla ja vaarojen päällä ovat tavoiteltavia. Talousmetsäkohteista tehdään kohdekuvauksia, jos ne ovat kulkureiteillä. Tarkoitus on kertoa metsätaloustoimenpiteistä ja niiden merkityksestä.

Hankkeen toteutuksesta

Hankkeessa toivotaan metsänomistajien yhteydenottoja hankkeeseen sopivista luontokohteista ja reiteistä. Metsänomistajien tavoittamiseen käytetään tiedotus/keskustelutilaisuuksia, sähköposteja, kirjeitä, paikallislehtiä sekä henkilökohtaisia yhteydenottoja pääasiassa puhelimitse.

Myös Metsäkeskus selvittää paikkatiedon ja muiden tietolähteiden avulla hyviksi arvioimiensa luontokohteita ja metsänomistajien halukkuutta luontokohteiden käyttöön luontomatkailussa. 

Metsäkeskuksen hanketyöntekijä Laila Hökkä tekee maastotarkastuksen hyviksi arvioiduista luontokohteissa, joihin on metsänomistajan suostumus. Maastossa kerätään tiedot kohteista, niiden luontoarvoista, puustosta, kasvillisuudesta, maisemasta yms. Metsänomistajilta toivotaan tarinoita kohteista.

Ajankohtaista

1. Sopimusmalli luontokohteen käytöstä luontomatkailuun

Hankkeessa on tehty sopimusmalli Luontokohteen käyttö luontomatkailuun yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa. Sopimusmallia voi käyttää luontomatkailuyrittäjä ja metsänomistaja, kun he sopivat yksityisen metsänomistajan maan/luontokohteen käytöstä luontomatkailuun.  Sopimusmalli on metsäkeskuksen nettisivuilla vapaasti hyödynnettävissä. Sopimuspuolet voivat muokata tarvittaessa sopimusta. Sopimus perustuu luottamukseen maanomistajan ja luontomatkailuyrittäjän kanssa. Metsänomistaja voi sopimuksessa määritellä mm. hinnan €/hlö, jonka luontomatkailuyrittäjä vuoden lopussa maksaa maanomistajalle matkailijoiden käynnistä maallaan. Vaihtoehtona on myös se, että metsänomistaja voi antaa luontomatkailuyrittäjän käyttää luontokohdetta ja reittiä ilman korvausta. Sopimus ei ole  maanvuokrasopimus.

Hankkeen ensimmäinen sopimus otettiin käyttöön tammikuussa 2018 metsänomistajien ja yhden luontomatkailuyrittäjän kesken.

2. Hankkeessa on valmisteltu 20 reittiä

Hankkeessa on aloitettu 20 eri reitin valmistelu 2017 - 2018 aikana.  Porontimajärven reitti on valmis ja se on jo matkailuyrittäjän käytössä.

Hankkeessa on suunniteltu hyvin erilaisia reittejä. Joillakin reiteillä maisemat ovat todellisia kaukomaiseman luontohelmiä. Toisilla reiteillä on taas upeita lähimaisemia sekä kasvillisuuden monipuolisuutta ja kauneutta. Tarjolla on nopeasti saavutettavia tienvarsikohteita ja toiset ovat usean tunnin maastokävelyn kestäviä reittejä.  Joillakin reiteillä on käytössä valmiit Metsähallituksen nuotiopaikat. Myös koirakävelyihin soveltuvia reittejä on tehty yrittäjien toiveesta.

3. Uusia avauksia luontomatkailuun

Hankkeen tavoite on tuoda esille Kuusamon luonto kokonaisuutena sekä varsinaiset luontokohteet talousmetsäkohteita kiertämättä. Tämän takia talousmetsistä ja niiden merkityksestä kerrotaan useilla reiteillä.

Erään ulkomaisia turisteja paljon retkeilyttävän luontomatkailuyrittäjän mielestä turistit ovat usein hyvin kiinnostuneita tietämään myös Suomen metsätaloudesta.  Luontohelmet -hankkeessa kerrotaan myös perustietoa metsänhoitotöistä sekä Suomen metsätalouden merkityksestä työllisyydelle sekä kansan- ja aluetaloudelle.
 
Turisteja ei ole tarkoitus viedä luontokohteille laput silmillä.  Jos matkan varrella on tehty metsänhoitotöitä kuten taimikonhoitoa, siitäkin kerrotaan.  Lisäksi luontomatkailuyrittäjien tietolähteiksi annetaan suoria linkkejä metsätalouden tietolähteisiin.

Päätösseminaaarin 10.9.2019 materiaalit

 

Tiedote: 16.12.2019 Luontomatkailua edistettiin Kuusamon yksityismetsissä

.