Kuormitus kuriin | Metsäkeskus

Kuormitus kuriin

Lisätietoja

Riikka Salomaa
projektipäällikkö
puh. 040 775 8253
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi

Kuormitus kuriin -hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen metsätalouden vesistökuormituksen kannalta tärkeillä kohdealueilla Etelä-Savossa. Hankkeella toteutetaan Etelä-Savon vesienhoidon toimenpidesuunnitelman ja alueellisen metsäohjelman tavoitteita.  Hankkeen toteutusaika on 1.11.2016–31.12.2019. Hankkeen toteuttaa Metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue tiedonvälityshankkeena Euroopan maaseuturahaston rahoituksella.

Hankealueena on koko Etelä-Savon maakunta. Hankkeessa hyödynnetään Luonnonvarakeskuksen, yliopistojen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ja Suomen metsäkeskuksen tekemää kehitystyötä ja tutkimuksia maa- ja metsätalouden hajakuormituksesta ja vesiensuojelumenetelmistä. Hankkeessa tehdään asiantuntijayhteistyötä ProAgria Etelä-Savon Ravinnepiika-hankkeen kanssa lähinnä tiedotustapahtumissa. Työn kestäessä seurataan ja hyödynnetään vuoden 2016 alussa käynnistyneen Freshabit-hankkeen vesiensuojelun kehitystyötä.

Hankkeen toteutus

Hankkeen paikallistason tiedotustapahtumat toteutetaan metsätalouden vesistökuormituksen kannalta tärkeillä kohdealueilla, josta valitaan hankkeen tavoitteen kannalta vaikuttavimmat vesistömuodostumat. Suuri osa tapahtumista tulee kohdistumaan vesienhoidon toimenpide-ohjelmassa määritellylle metsätalouden vesiensuojelun painopistealueelle, joka sijoittuu Etelä-Savon maakunnan länsi- ja pohjoisosiin. Kohderyhmänä ovat näiden vesistöjen valuma-alueiden maanomistajat, ranta-asukkaat, vesistöjen osakaskunnat, kyläyhdistykset ja muut intressitahot.

Vesien tilan seurantatietoa

Maa- ja metsätalouden hajakuormitus on Suomen vesien tilaa laaja-alaisimmin heikentävä tekijä. Etenkin rehevöityminen, liettymishaitat ja haitallisten aineiden kohonneet pitoisuudet uhkaavat hyvän ekologisen tilan saavuttamista erityisesti pienemmissä järvissä, jokivesissä ja rannikon hajakuormitetuilla alueilla. Pohjavesissä voi hyvän kemiallisen tilan tavoite vaarantua maa- ja metsätalouden toimenpiteiden seurauksena.

Maa- ja metsätalouden kuormittamien vesien tilaa seurataan MMM:n rahoittamassa ns. MaaMet-seurantaohjelmassa. MaaMet-seuranta tuottaa valtakunnallisesti kattavaa tietoa hajakuormituksen vaikutuksista pinta- ja pohjavesien tilaan. Seurantaverkko on osa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin vaatiman vesienhoitoasetuksen toimeenpanoa. Lainsäädännön mukaan hajakuormituksen vaikutuksia tulee seurata kohteissa, joissa kuormitus muodostaa merkittävän riskin vesien tavoitetilan eli hyvän ekologisen tilan heikkenemiselle.

Etelä-Savosta jokien seurannassa on mukana Surnuinjoki ja Konnusjoki, järvistä Hirvijärvi, Iso-Vehkajärvi, Laavus ja Valvatus. Suomen ympäristökeskuksen sivuilta voit lukea lisää vesistövaikutusten seurannasta.

Tapahtumat

Hankkeen tilaisuuksien esitykset

Infotilaisuus Helsinki 14.11.

Infotilaisuus Puumala 7.10.

Infotilaisuus Mikkeli 30.9.

Infotilaisuus Juva 24.9.

Infotilaisuus Rantasalmi 4.9.

Infotilaisuus Mäntyharju 29.8.

Infotilaisuus Heinävesi 8.8.

Infotilaisuus Joroinen 11.6.

Infotilaisuus Mikkeli 22.5.

Infotilaisuus Pertunmaa 16.5.

Infotilaisuus Pieksämäki 7.5.

Vuosien 2017–2018 infotilaisuuksien esitykset

Hankkeen materiaaleja

Tausta-aineistoa

Tutkimustuloksia, raportteja ja artikkeleja

 Muuta mielenkiintoista

         

 

.