KLIVA-projektet - KLIVA-hanke | Metsäkeskus

KLIVA-projektet - KLIVA-hanke

Lisätietoja

Nina Jungell
expert på naturvård | luonnonhoidon asiantuntija
Finlands skogscentral | Suomen metsäkeskus
nina.jungell(at)skogscentralen.fi
040 532 1165

Jim Hermans
kundrågivare, företag | asiakasneuvoja, yritykset
Finlands skogscentral | Suomen metsäkeskus
jim.hermans(at)skogscentralen.fi
050 355 9732

KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring

Projektet KLIVA- Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring startade 2019 och pågår till maj 2022. Det är ett Interreg Botnia-Atlantica -projekt.

KLIVA-projektet stimulerar till klimatanpassade åtgärder inom jord- och skogsbruk genom att utgå från en helhetssyn på vattenflöde och vattentillgång i ett avrinningsområde. Genom naturligare vattenbalans och mindre belastning från sura sulfatjordar skapas förutsättningar för hållbar produktion, biologisk mångfald och friskare vatten.

NTM-centralen i Södra Österbotten fungerar som samordnande projektpartner. Förutom Skogscentralen deltar Geologiska forskningscentralen, Finlands miljöcentral, Åbo Akademi, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen Region Nord och Sveriges Geologiska Undersökningar SGU i projektet.

Projektets finansiärer är Botnia-Atlantica programmet, Österbottens förbund samt Havs- och vattenmyndigheten.

KLIVA - Vesitasapaino, ekosysteemipalvelut ja metallien kuljetus muuttuvassa ilmastossa

Muutuvan ilmaston KLIVA - Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallien kuljetus -hanke käynnistyi vuonna 2019 ja kestää toukokuuhun 2022 saakka. Se on Interreg Botnia-Atlantica -hanke.

KLIVA-hanke edistää ilmaston kannalta mukautettuihin maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin perustuen kokonaisnäkemykseen valuma-alueen vedenkulutuksesta ja -saatavuudesta. Luontaisemmalla vesitaseella ja happamien sulfaattimaiden kuormituksen vähentämisellä luodaan edellytykset kestävälle tuotannolle, luonnon monimuotoisuudelle ja terveemmille vesille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii koordinoivana hankekumppanina. Metsäkeskuksen lisäksi hankkeeseen osallistuvat Geologian tutkimuskeskus, Suomen ympäristökeskus, Åbo Akademi, Linné-yliopisto, Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen Region Nord ja Sveriges Geologiska Undersökningar SGU.

Hankkeen rahoittajia ovat Botnia-Atlantica-ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Havs- och vattenmyndigheten.

.