Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka | Metsäkeskus

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka

Lisätietoja

Tatu Viitasaari
projektipäällikkö
puh. 050 314 0472
tatu.viitasaari(at)metsakeskus.fi

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hankkeen tavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Toimivan metsälogistiikan kehittämiseksi on tuotettava tietoa ja kehitettävä ratkaisuja alempiasteisen tieverkon kunnossapitoinvestointien suuntaamiseen, tarkoituksenmukaisen puutavaran terminaali- ja puskurivarastoverkoston luomiseen sekä muihin ympärivuotista puunkorjuuta helpottavien ratkaisujen tuottamiseen.
Hankkeen tuotoksena syntyy ja julkaistaan tällä sivustolla

  1. Paikkatietoon pohjautuva kortisto nykyisistä ja potentiaalisista aines- ja energiapuun terminaali- ja puskurivarastoalueista
  2. Maakunnan puuvirtaselvitys
  3. Tiestökohtaiset hakkuureservilaskelmat alempiasteisen tiestön kunnostustöiden priorisointiin
  4. Digitaalinen karttatieto ojitusalueiden piennarteistä
  5. Opas puutavaraterminaalien ja puskurivastojen perustamiseen
  6. Toimintamalli paino-otantamenetelmän kehittämiseen

Digitaalinen karttatieto ojitusalueiden piennarteistä

Suomessa on tyypillistä puuhuollon ja metsätalouden voimakas kausivaihtelu. Pääsyynä kausivaihteluun ovat sorateiden kelirikko sekä maaston kantavuus leimikoilla ns. suomaakunnissa, kuten Keski-Pohjanmaa. Maan ollessa jäässä, on puun hakkuu- ja kuljetustoiminnassa pidettävä kiirettä, jotta varastot saadaan täytetyksi. Suomaastossa sijaitsevien leimikoiden saavutettavuutta voidaan edistää rakentamalla piennartasanteita.

Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hanke on valittu yhdeksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellisen metsäohjelman 2016–2020 strategiseksi kehittämishankkeeksi. Hanketta hallinnoi Suomen Metsäkeskus ja osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus (Luke).

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rahoittaa hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta 2014–2020.  Hankkeen toteutusaika on 1.10.2016 - 31.12.2018.

 

 

 

.