Päättynyt: Juurikäävän torjunnan kehittämishanke | Metsäkeskus

Päättynyt: Juurikäävän torjunnan kehittämishanke

Lisätietoja

Pekka Kuitunen
projektipäällikkö, projektchef
puh. | tfn 050 434 4889
pekka.kuitunen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöhankkeessa tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn laatua omavalvonnan keinoin ja testata harmaaorvakkasienen ja virusten merkitystä männyn tyvitervastaudin leviämisen pysäyttämisessä. Kehittämishankkeessa on kaksi osaa:

1. Kantokäsittelyn laadun parantaminen omavalvonnan avulla. 

Omavalvonnalla pyritään lisäämään juurikäävän torjunnan tuottavuutta ja parantamaan työn laatua. Hankkeen tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn omavalvontamenetelmä, jonka puunostajat ja metsäkoneyritykset ottavat laajasti käyttöön. Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntijat testasivat omavalvontaa kahdeksan eri metsäkoneyrityksen kanssa. Testauksessa selvitettiin metsäkoneyrittäjien ja heidän palveluksessaan olevien koneenkuljettajien näkemyksiä siitä, miten omavalvontatyö saadaan toteutetuksi mahdollisimman sujuvasti hakkuutyön yhteydessä. Kokemusten perusteella pilotoidaan nyt siirtymistä sähköiseen tiedonsiirtoon omavalvontatulosten raportoinnissa. Pilotointi sisältää myös torjunta-aineen peittävyyden määrittämisen kannoista valokuvaamalla. Tietosisältöä ollaan myös lisäämässä metsätietostandardiin.

2. Pilottikoe tyvitervastaudin torjumiseksi tartunnan saaneissa männiköissä.

Luonnonvarakeskus selvittää maastokokeilla voidaanko harmaaorvakalla tehtävän kantokäsittelyn avulla joko yksin tai yhdistettynä juurikääpävirusten ymppäykseen estää tyvitervastaudin leviäminen nuorissa männiköissä. Pilotissa saadaan tietoa:

  • Kuinka nopeasti harmaaorvakka etenee männyn kannon juuristossa ja kuinka suuren osuuden juuristosta se kykenee valtaamaan.
  • Kuinka leveä vaippa-alue tautipesäkkeen ympärillä tulisi käsitellä harmaaorvakalla juurikäävän leviämisen pysähdyttämiseksi.
  • Voidaanko viruksilla tehostaa kilpailukykyä juurikääpää vastaan.

Materiaalit

Hankkeessa on laadittu

  • opasvihko juurikäävän tunnistamiseen ja torjuntaan,
  • tietokortit kuusen ja männyn juurikäävästä sekä
  • koulutusmateriaalia erikseen metsäkoneenkuljettajille, metsätoimihenkilöille ja metsänomistajille.

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja se toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Toteutusaika oli 1.3.2016–31.12.2019.

Utvecklingsprojekt för effektivare bekämpning av rotticka

Skogscentralen och Naturresursinstitutet Luke samarbetar i ett projekt för att utveckla kvaliteten på stubbehandling med hjälp av egenkontroll. Projektet testar också vilken betydelse pergamentsvamp och virus har för att stoppa spridningen av tallens rotticka.

Utvecklingsprojektet har två delar:

1. Förbättrad stubbehandling med hjälp av egenkontroll

Strävan är att med hjälp av egenkontroll effektivare bekämpa rotticka och förbättra kvaliteten på arbetet. Målet är att utveckla en egenkontrollsmetod som virkesköpare och skogsmaskinföretagare allmänt kan ta i bruk. Vi har utrett hur skogsmaskinföretagare och maskinförare ser på olika sätt att själva kontrollera kvaliteten på stubbehandlingen och hur egenkontrollen kan göras så smidigt som möjligt. Utifrån erfarenheterna testar vi nu fotografering av stubbarna för att dokumentera hur väl bekämpningsmedlet täcker stubben. Vi testar också digital överföring av data från egenkontrollen. Egenkontrollen har införts i skogsdatastandarden.

2. Pilottest för att bekämpa rotticka på tall i redan drabbade bestånd

Naturresursinstitutet tar genom fälttest reda på om det går att stoppa spridningen av tallens rotticka i unga bestånd genom att behandla stubbar med pergamentsvamp eller kombinera pergamentsvamp med ympat virus.

Pilotstudien visar:

• Hur snabbt tallens rotticka sprider sig i rötterna och hur stor andel av rotsystemet den kan ta över.
• En hur bred zon kring smittkällan som borde behandlas med pergamentsvamp för att man ska kunna hindra rottickan från att sprida sig.
• Om virus kan utnyttjas för att effektivare bli av med rottickan.

En guide och två faktakort om identifiering och bekämpning av granens och tallens rotticka har publicerats på webben. Vi arbetar också med utbildningsmaterial för skogsmaskinförare, skogsfackmän och skogsägare.

Projektet administreras av Finlands skogscentral och genomförs tillsammans med Naturresursinstitutet. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet som verkställdes 1.3.2016–31.12.2019.

 

.