Juurikäävän torjunnan kehittämishanke

Lisätietoja

Pekka Kuitunen
projektipäällikkö
puh. 050 434 4889
pekka.kuitunen(at)metsakeskus.fi

Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöhankkeessa tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn laatua omavalvonnan keinoin ja testata harmaaorvakkasienen ja virusten merkitystä männyn tyvitervastaudin leviämisen pysäyttämisessä. Kehittämishankkeessa on kaksi osaa:

1. Kantokäsittelyn laadun parantaminen omavalvonnan avulla. 

Omavalvonnalla pyritään lisäämään juurikäävän torjunnan tuottavuutta ja parantamaan työn laatua. Hankkeen tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn omavalvontamenetelmä, jonka puunostajat ja metsäkoneyritykset ottavat laajasti käyttöön. Metsäkeskuksen metsänhoidon asiantuntijat testasivat omavalvontaa kahdeksan eri metsäkoneyrityksen kanssa. Testauksessa selvitettiin metsäkoneyrittäjien ja heidän palveluksessaan olevien koneenkuljettajien näkemyksiä siitä, miten omavalvontatyö saadaan toteutetuksi mahdollisimman sujuvasti hakkuutyön yhteydessä. Kokemusten perusteella pilotoidaan nyt siirtymistä sähköiseen tiedonsiirtoon omavalvontatulosten raportoinnissa. Pilotointi sisältää myös torjunta-aineen peittävyyden määrittämisen kannoista valokuvaamalla. Tietosisältöä ollaan myös lisäämässä metsätietostandardiin.

2. Pilottikoe tyvitervastaudin torjumiseksi tartunnan saaneissa männiköissä.

Luonnonvarakeskus selvittää maastokokeilla voidaanko harmaaorvakalla tehtävän kantokäsittelyn avulla joko yksin tai yhdistettynä juurikääpävirusten ymppäykseen estää tyvitervastaudin leviäminen nuorissa männiköissä. Pilotissa saadaan tietoa:

  • Kuinka nopeasti harmaaorvakka etenee männyn kannon juuristossa ja kuinka suuren osuuden juuristosta se kykenee valtaamaan.
  • Kuinka leveä vaippa-alue tautipesäkkeen ympärillä tulisi käsitellä harmaaorvakalla juurikäävän leviämisen pysähdyttämiseksi.
  • Voidaanko viruksilla tehostaa kilpailukykyä juurikääpää vastaan.

Materiaalit

Hankkeessa on laadittu

  • opasvihko juurikäävän tunnistamiseen ja torjuntaan,
  • tietokortit kuusen ja männyn juurikäävästä sekä
  • koulutusmateriaalia erikseen metsäkoneenkuljettajille, metsätoimihenkilöille ja metsänomistajille.

Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus ja se toteutetaan yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö. Toteutusaika on 1.3.2016–31.12.2019.