Uutiset | Page 4 | Metsäkeskus

Uutiset

AMK opinnäytetyö: Metsäkoneenkuljettajien työssä viihtyminen

Opinnäytetyö Metsäkoneenkuljettajien työssä viihtyminen on tehty Metsäkeskuksen Metsä- ja metsäenergia-ala ammatiksi -hankkeen toimeksiannosta. Työn on kirjoittanut Maarit Vihottula osana opintojaan Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmassa vuonna 2010.

Metsäkoneenkuljettajien työssä viihtyminen (pdf)

 

Alueellisten metsäohjelmien seurantatiedot

Seurantatiedot ovat vuodelta 2013, jollei linkin yhteydessä toisin mainita.

Receptet på en bra plantskog

I handboken Receptet på en bra plantskog (pdf) fokuserar vi på anläggandet av ny skog och på plantskogsvården i likåldriga skogar. Plantskogsvården omfattar gräsröjning, slyröjning och röjning. Vi presenterar de metoder som ger det säkraste resultatet. Du får senaste nytt från forskningen kompletterat med erfarenheter från praktiken. Handboken är gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014.

Annikka Selander
tfn 029 432 4114
annikka.selander(at)skogscentralen.fi

Rauduskoivun kasvatus pähkinänkuoressa

Rauduskoivun kasvatus pähkinänkuoressa (pdf)

Julkaisu on tuotettu Keski-Suomen alueella tehdyssä Laatupuun kasvatus - koivikot kuntoon -hankkeessa vuonna 2011.


Lisätietoja:

Kari Vääränen
metsänhoidon asiantuntija
p. 029 432 4845
etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Puupolttoaineen kuivuriopas

Suomen metsäkeskuksen Keski-Suomen alueyksikön Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuus- hanke on tehnyt oppaan puupolttoaineiden keinollisesta kuivauksesta.

Nyt julkaistu opas on kuudes Metsäkeskuksen bioenergiahankkeiden julkaisema opas.

Opas on tarkoitettu esimerkiksi maatila- ja lämpöyrittäjille, jotka ovat kiinnostuneet käyttämään kuivuria hakkeen tai pilkkeen kuivaamiseen. Oppaassa kerrotaan puupolttoaineiden kuivauksen teoriaa sekä esitellään toteutustavaltaan erilaisia kylmä- tai lämminilmakuivureita.

Oppaan sisällön ovat tuottaneet Suomen metsäkeskuksen energianeuvojat yhdessä VTT:n, TTS:n, ProAgrian ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Opas on saatavilla Metsäkeskuksen energianeuvojilta.

Puupolttoaineen kuivuriopas >

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt -oppaassa on kuvattu erilaisia suojeltuja elinympäristöjä.

Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä. Näillä elinympäristöillä on suurempi merkitys luonnon monimuotoisuudelle kuin muulla metsätalousmaalla.

Luonnonsuojelulakiin on kirjattu joukko suojeltuja luontotyyppejä, joista osa on puustoisia. Luonnonsuojelulain suojellut luontotyypit ovat harvinaisia ja yleensä pienialaisia. Kohteet ovat luonnontilaisia tai siihen verrattavia.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn tavoitteena on ehkäistä luontotyyppien ja lajien taantumista talousmetsissä. Ohjelman avulla pyritään suojelemaan edellä esiteltyjen elinympäristöjen lisäksi myös muita monimuotoisuuden kannalta tärkeitä metsäisiä elinympäristöjä.

Lue julkaisu >

Julkaisu on laadittu Suometsien kokonaisvaltainen käsittely -hankkeessa, jonka toteuttajana on Suomen metsäkeskuksen Etelä-Pohjanmaan alueyksikkö. Hankkeen rahoitus on EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Suomen metsäkeskuksen tekemän selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluille on kysyntää maassamme ja palveluiden kysyntä näyttäisi kasvavan seuraavan viiden vuoden kuluessa. Syitä palveluluiden kysynnän kasvulle löytyy mm. metsäteollisuusyritysten ulkoistamisista ja metsänomistajien omatoimisen työn vähenemisestä. Markkinoilla on tilaa niin uusille metsäpalveluyrittäjille kuin olemassa olevien yritysten kasvulle.

Selvityksen mukaan metsäpalveluyrittäjien palveluihin oltiin tyytyväisiä ja lähes puolet metsänomistajista oli sitä mieltä, että metsäpalveluyrittäjiä tarvittaisiin lisää maahamme. Metsäpalveluyrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan kuitenkin laaja-alaista yrittäjyyteen valmistavaa tutkintoon johtavaa koulutusta.

Lue julkaisu >

Julkaisu on laadittu Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun esiselvityshankkeessa, jota toteutti Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lounais-Suomen alueyksiköt. Hankkeen rahoitus saatiin EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Pilketuotanto-opas

Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kestävä metsäenergia- hanke on toimittanut oppaan laadukkaiden pilkkeiden tuottamisesta.

Nyt julkaistu opas on neljäs julkaistu opas polttopuun tekemiseen eri lämmitystapoja varten.

Opas on tarkoitettu lähinnä pilketuotannon harjoittajille tai pilkeyrittäjäksi aikoville metsänomistajalle ja maaseudun pienyrittäjille. Oppaassa käydään läpi koko tuotantoketju aina raaka-aineen hankinnasta valmiiden pilkkeiden varastointiin ja oikeaoppiseen polttoon.

Oppaan sisällön ovat tuottaneet Suomen metsäkeskuksen energianeuvojat yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa.

Opas on saatavilla metsäkeskuksien energianeuvojilta.

Pilketuotanto-opas >

Energiapuuta päätehakkuulta

Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikön ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kestävä metsäenergia -hanke on toimittanut Energiapuuta päätehakkuulta -oppaan.

Nyt julkaistu opas on viides hankkeen julkaisema opas.

Oppaan tarkoituksena on antaa metsänomistajille puolueetonta tietoa päätehakkuualalta kerättävästä metsäenergiaraaka-aineesta ja toiminnan vaikutuksista.

Opasta luettaessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että päätehakkuuenergia on päätehakkuun yhteydessä syntyvää sivutuotetta ja metsänkasvatuksen päätavoite on lähes aina tuottaa hyvälaatuista tukkipuuta.

Opas on saatavilla Metsäkeskuksen bioenergia-asiantuntijoilta.

Energiapuuta päätehakkuulta -opas >>

CE-merkinnän perusteet

RakPuuCe –hankkeen tuottama luentomateriaali CE -merkinnän perusteista.

Diasarjaa (pdf) on käytetty luentomateriaalina hankkeen järjestämissä koulutustilaisuuksissa heinäkuuhun 2013 asti.

1.7.2013 alkaen RakPuuCe –hankkeen järjestämiin CE-merkinnän käyttöönotto- ja FPC -manuaalin sekä DoP -ilmoituksen laatimistilaisuuksiin osallistuville diasarja toimii itseopiskelu- ja ennakkomateriaalina.

CE -merkinnän perusteet

.