Uutiset | Page 2 | Metsäkeskus

Uutiset

Förebygg granbarkborreskador -handbok

Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Upptäcker du stående döda granar, enskilda eller i grupp – särskilt i kanten av gläntor eller på torra växtplatser? Kan granbarkborre eller någon annan barkborre vara orsaken till detta? Vad göra?

Publicerat av Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014

Näin tilaat metsänhoitotöitä -opaskirja

Metsätalous on ennen kaikkea omaisuuden hallintaa, mutta siihen liittyy myös joukko käytännön töitä. Kaikkia metsänhoitotöitä ja varsinkaan hakkuita ei kannata tehdä itse.

Yhä useampi metsänomistaja päättää antaa ammattilaisten hoitaa osan niistä. Näin tilaat metsänhoitotöitä -oppaaseen on koottu arvokkaita neuvoja ja vinkkejä, jotka tekevät sinusta paremman tilaajan ja tyytyväisen asiakkaan.

Opas on tuotettu  projektissa Parempia taimikoita Uudellamaalla, 2014.

 

Korjuun laadun seuranta eri-ikäishakkuissa

Maastoarvioinneissa tarkastellaan harvennusvoimakkuutta ja puulajivalintaa, puusto- ja maastovaurioita sekä ajouraväliä ja -leveyttä. Työohje on tarkoitettu korjuun laadunseurantaan eri-ikäishakkuukohteilla.

Työohje: Korjuun laadunseuranta eri-ikäishakkuissa

Hyväksytty 1.7.2014

METSO-broschyren Naturvård och mångfald i skogen

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har publiserad en uppdaterad version av METSO-broschyren.

METSO-esite Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä

Maa- ja metsätalousministeriön päivitetty julkaisu talousmetsien luonnonhoidosta.

AMK opinnäytetyö: Tuulivoimaloiden metsätalousvaikutukset

Suomen metsäkeskuksen toimeksiannosta tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin tuulivoimaloiden metsätalousvaikutuksia.

Jere Tammi laati opinnäytetyön osana Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutusohjelmaa.

Tuulivoimaloiden metsätalousvaikutukset (pdf)

Väitöskirja paikkatietoon perustuvasta reitinoptimoinnista metsäninventoinnin työkaluna

Henna Etula tutki väitöskirjassaan reitinoptimointia suomalaisessa maastossa. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voidaanko reitinoptimoinnin avulla auttaa maastotyöntekijää tehokkaan reitin valinnassa sekä kehittää paikkatietomenetelmä reittien tuottamiseksi.

Henna Etula on Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen metsätietopäällikkö.

Lisätietoja:
Henna Etula
metsätietopäällikkö
puh. 050 314 0413
henna.etula(at)metsakeskus.fi

Vesiensuojelupainotteinen metsäsuunnittelu ja kuormituslaskelmat

Tarkastelualueena oli Naturaan kuuluvan Säkylän Pyhäjärven rantaan rajoittuva 330 hehtaarin metsävaltainen valuma-alue, jolle on valmistunut metsäsuunnitelma 2007-2008.

Hankkeessa tehtiin vesiensuojelupainotteinen vaihtoehtosuunnitelma tarkastelualueelle aiemmin tehdylle metsäsuunnitelmalle.

Vesistökuormitusta verrattiin suunnitelmavaihtoehtojen välillä. Samoin tarkasteltiin metsätaloustoimenpiteiden kuormitusta suhteessa pellon, mökkien ja asutuksen aiheuttamaan kuormitukseen.

Lisätietoja:

•Timo Silver, timo.silver(at)metsakeskus.fi

Soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tutkimuksessa selvitettiin soiden ennallistamisen tarpeet, halukkuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen
Lounais-Suomessa.

Metsänomistajille suunnattu kysely kartoitti suojelualueisiin rajoittuvien ojitettua suometsää kasvavien tilojen käyttöä.

Hankkeessa tarkasteltiin myös soiden ennallistamiskehitystä kolmella suokohteella Länsi-Suomessa.

Lisätietoja:

•Timo Silver, timo.silver(at)metsakeskus.fi

Paikkatiedon hyödyntäminen kosteikko- ja pintavalutuskohteiden kartoituksessa

Hankkeessa selvitettiin paikkatiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia kosteikko- ja pintavalutuskohteiden kartoituksessa.

Pilottihankkeena oli Yläneenjoki, Säkylän Pyhäjärven valuma-aluella.

Lisätietoja:

•Soile Anttila, soile.anttila(at)metsakeskus.fi
•Timo Silver, timo.silver(at)metsakeskus.fi
•Hannu Heikkilä, hannu.heikkila(at)metsakeskus.fi

 

.