Lahopuun merkitys ja tuottaminen sekä sen aiheuttama tuhoriski talousmetsälle | Metsäkeskus

Lahopuun merkitys ja tuottaminen sekä sen aiheuttama tuhoriski talousmetsälle

Lahopuun tuottamisen aiheuttamaa seuraustuhojen riskiä ympäröiville metsille selvitettiin Lounais-Suomessa esimerkkitapausten ja kirjallisuuden avulla.

Lahoavaa puuta on suomalaisissa talousmetsissä vain vähän. Se on kuitenkin elintärkeä kasvualusta monelle lajille. Lahopuusta riippuvaisia lajeja on arviolta noin neljännes kaikista Suomen metsälajeista.

Puun lahoamisprosessi on pitkä ja sitä asuttavat tai muuten hyödyntävät sinä aikana monet lajit. Erityisen paljon lahopuusta riippuvaisia lajeja eli saproksyylejä on kovakuoriaisissa ja käävissä. Lahoavan materiaalin puute aiheuttaa metsässä elävien lajien uhanalaisuutta.

Hankkeen puitteissa tehtiin maastoinventointi joidenkin uhanalaisen tai silmälläpidettävän lahopuusta riippuvaisten lajien esiintymiskohteella Varsinais-Suomessa ja tarkasteltiin esiintymien tämänhetkistä tilaa. Kohteilla kiinnitettiin huomiota mahdollisiin uhkiin myös yleisellä tasolla.

Lisätietoja

  • Sirke Kajava, sirke(at)metsakeskus.fi

.