Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

18.3.2016 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tiedotuksellisin keinoin vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sukupolvenvaihdosten lisäämistä,...
17.3.2016 Läntinen palvelualue
Tiedonvälityshanke 30.1.2016–30.4.2019 Hankkeen tavoitteena on parantaa metsätilusrakennetta ja alentaa metsänomistajien keski-ikää. Monipuolisella tiedottamisella pyritään vauhdittamaan metsänomistajien elinaikana tehtäviä omistajanvaihdoksia,...
10.3.2016 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tarkoituksena on luoda edellytykset maakunnan vesistöihin liittyville kestäville pitkän tähtäimen ekosysteemipalveluille. Tavoitteena on lisätä tietämystä vesistöistä yleensä ja saada kohderyhmä ymmärtämään ojituksen, tulvien,...
9.3.2016 Itäinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on saada puu liikkeelle Keski-Suomen metsistä. Lisääntyvät hakkuut tuovat metsänomistajille lisää kantorahatuloja ja luovat metsäalalle työpaikkoja. Samalla on kuitenkin huolehdittava tulevaisuuden metsistä kiinnittämällä...
4.3.2016 Kaakkoinen palvelualue
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suomen metsäkeskus tekivät vuoden 2015 alussa kyselyn eteläsavolaisille metsänomistajille luomusertifioinnista ja metsien monikäytöstä. Suuren kiinnostuksen vuoksi samat toimijat käynnistivät Luomumetsistä...
4.3.2016 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on lisätä paikallisesti tuotetun metsäenergian käyttöä sekä edistää metsäenergian tuotantoa ja alan yrittäjyyttä. Kaakkois-Suomen maaseutuohjelmassa tavoitteeksi on asetettu metsien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen kestävän...
23.2.2016 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisen metsistä saamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden käyttöä, tuottamista ja siitä saatavissa olevia tuloja. Perinteinen ainespuu rajataan hankkeen ulkopuolelle. Keskeisimpiä aihealueita ovat luontomatkailu,...
28.1.2016 Läntinen palvelualue
Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella on käynnistynyt Motit liikkeelle – Etelä- ja Keski-Pohjanmaan metsänomistajille osaamista yrittäjämäiseen metsätalouteen –niminen metsänomistajien koulutushanke. Hanke on kolmevuotinen ja päättyy 31.10.2018...
18.12.2015 Valtakunnallinen
Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen kehittämällä metsäpalveluyrittäjien osaamista sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Näitä kasvun lähteitä ovat esimerkiksi asiakaslähtöisen...
16.12.2015 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on tiedotuksellisin keinoin vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan sukupolvenvaihdosten lisäämistä,...