Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

5.1.2017 Valtakunnallinen
Metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöhankkeessa tavoitteena on kehittää kantokäsittelyn laatua omavalvonnan keinoin ja testata harmaaorvakkasienen ja virusten merkitystä männyn tyvitervastaudin leviämisen pysäyttämisessä....
28.12.2016 Pohjoinen palvelualue
Metsissämme on paljon muutakin kuin puuta. Uusia tuotteita metsästä (UUTU) -projekti kehittää keinoja, joiden avulla metsää voidaan hyödyntää entistä monipuolisemmin ja samalla parantaa metsänomistajien liiketoimintamahdollisuuksia. Projekti...
21.12.2016 Kaakkoinen palvelualue
Kuormitus kuriin -hankkeen tavoitteena on vesiensuojelun tehostaminen ja kuormituksen vähentäminen metsätalouden vesistökuormituksen kannalta tärkeillä kohdealueilla Etelä-Savossa. Hankkeella toteutetaan Etelä-Savon vesienhoidon...
8.11.2016 Läntinen palvelualue
Keski-Pohjanmaan metsälogistiikka -hankkeen tavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan puunkorjuun infrastruktuurin kehittäminen. Toimivan metsälogistiikan kehittämiseksi on tuotettava tietoa ja kehitettävä ratkaisuja alempiasteisen tieverkon...
27.10.2016 Kaakkoinen palvelualue
Naisenergiaa metsiin -hanke on Etelä-Savon alueella toimiva neuvontahanke, jonka vetäjänä toimii Suomen metsäkeskus. Tavoitteena on neuvonnan, tiedotuksen ja verkostoitumismahdollisuuksien keinoin auttaa ja kannustaa alueen naismetsänomistajia...
27.10.2016 Itäinen palvelualue
Vierimetsät kuntoon Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa -kehityshankkeessa testataan Metsäkeskuksen keräämän metsävaratiedon käyttöä sähkölinjojen vierimetsien kartoituksessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä maaseudun sähkönjakelun katkoja...
11.10.2016 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa kehitetään maatilojen toimintaympäristön mahdollisuudet huomioivaa liiketalouden suunnittelua, joka huomio laajasti biotalouden resurssit ja tuotantosuunnat. Tavoitteena on tuottaa tietoa maatilan kokonaisvaltaisen suunnittelun...
6.10.2016 Itäinen palvelualue
VERNE-projektin tavoitteena on selvittää ja parantaa metsäneuvojien työssä viihtymistä sekä monipuolistaa heidän työnkuvaansa lisäämällä siihen metsänomistajien vertaisryhmien ohjaamista. Metsäneuvojan laajennettu työnkuva – asiantuntijasta...
8.9.2016 Itäinen palvelualue
Hankkeessa tapahtunutta Loppuvuoden 2017 aikana METSO-kätköjä on viety Jämsän Himoksen ympäristöön, Konneveden maisemiin, Kuopion kaupungin alueelle, Joensuun Pyhäselän alueelle sekä Kolille. METSO-kätköjä on nyt löydettävissä yhteensä 54...
7.9.2016 Pohjoinen palvelualue
Vuodesta 2016 Suomen metsäkeskus ja Suomen 4H-liitto ovat toteuttaneet Mobiilisti metsään -hanketta. Hankkeen toimesta kehitettiin Metsäinen-mobiilisovellus, joka on älylaitteeseen maksuttomasti ladattava mobiilipalvelu. Palvelu tarjoaa tietoa...
24.8.2016 Itäinen palvelualue
Suomen metsäkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on aktivoida Pohjois-Savon metsätilojen omistusrakenteen kehittymistä siten, että metsävaroja on mahdollista hyödyntää jatkossa nykyistä tehokkaammin....
24.8.2016 Läntinen palvelualue
Toimintaa metsiin Pirkanmaalla -tiedonvälityshanketta toteutettiin Pirkanmaan alueella 1.1.2016-30.4.2019. Hanketta rahoitti Pirkanmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Suomen metsäkeskus...
19.8.2016 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tehdään toimenpiteitä Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen pysäyttämiseksi ja ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämisen vauhdittamiseksi niin, että yritysmäinen ja aktiivinen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu...
15.8.2016 Pohjoinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on selvittää bioenergia-alan toimijoiden näkemys alan liiketoimintaa edistävistä kehittämistarpeista. Kartoituksen toivotaan nostavan esiin uusia hankeaihioita, joiden valmistelua edistetään hankkeen aikana. Hankkeet voivat olla...
12.8.2016 Pohjoinen palvelualue
Lapin ELY -keskus käynnisti vuonna 2012 yhdessä eri toimijoiden kanssa viisivuotisen Life + hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuutta Lounais-Lapin alueella osana vuonna 2008 käynnistynyttä METSO-ohjelmaa. Ohjelman...