Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

25.10.2017 Läntinen palvelualue
Fenix – Suonpohjille uusi elämä  -tiedonvälityshanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskus Luken yhteishanke. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun...
20.10.2017 Kaakkoinen palvelualue
Hankkeen avulla vähennetään Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Suomen metsäkeskuksen kaakkoinen palvelualue toteuttaa hanketta yhteistyössä Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n ja Kaakkois-...
16.10.2017 Eteläinen palvelualue
Kehittyvä metsänomistus on Suomen metsäkeskuksen vetämä EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke, jossa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry on tuensiirtosopimuksella mukana osatoteuttajana. 2,5-vuotinen hanke keskittyy metsänomistuksen...
6.10.2017 Itäinen palvelualue
Suksee -hanke järjestää kuolinpesille, verotusyhtymille ja perhemetsänomistajille räätälöityjä metsänomistus ja sukupolvenvaihdos -tiedotustilaisuuksia Pohjois-Karjalassa. Voit seurata tulevia tilaisuuksia myös Metsäkeskuksen Tapahtumat-sivulta...
5.10.2017 Valtakunnallinen
Alempiasteinen tieverkko luo puitteet Suomen biotaloudelle sekä muulle maaseudun liikenteelle. Nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi tiestö- ja olosuhdetieto parantaisi puukuljetusten tehokkuutta, volyymien tasaisuutta eri vuodenaikoina,...
23.5.2017 Valtakunnallinen
Digiriistametsä-hankkeen tavoitteena on arvioida metsäalueiden soveltuvuutta metsäkanalintujen elinympäristöiksi. Arvioinnissa hyödynnetään Metsäkeskuksen paikkatieto-aineistoja. Tavoitteena on tunnistaa metsäkanalintujen elinympäristöjä ja viedä...
12.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian teemahanke eli MetsäBio-teemahanke edistää kainuulaista metsäbiotaloutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Hanke toteutetaan aikavälillä 1.1.2017–28.2.2019 ja se perustuu kolmen julkisen toimijan: Suomen...
10.5.2017 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tehostetaan metsäalan sähköisten palvelujen käyttöä Pohjois-Suomessa. Metsänomistajille ja toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta metsätalouden harjoittamiseen liittyvistä metsäalan sähköisistä palveluista. Sähköisten...
10.5.2017 Eteläinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinojen toimintaedellytyksiä lisäämällä maankäytön suunnittelijoiden, kuntien ja metsätalouden toimijoiden sekä metsänomistajien yhteistyötä ja osaamista sekä jakaa tietoa maankäyttöön ja...
20.4.2017 Läntinen palvelualue
Hankkeen kuvaus Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla on valtakunnallinen METSO-hanke, jonka tavoitteena on tuoda kokonaisvaltaista ajattelua lehtometsien hoitoon. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on yhdistää pienialaisten suojeltujen lehtoalueiden ja...
12.4.2017 Valtakunnallinen
DataBio (Data-Driven Bioeconomy) on EU-rahoitteinen projekti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -ohjelman alla. Projekti keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden tuotannon tukemiseen teknisin keinoin, ja siinä on mukana 48...
17.2.2017 Läntinen palvelualue
Tiedonvälityshanke 1.1.2017–31.12.2019. Toiminta-alueena Varsinais-Suomi ja Satakunta. Hanke pyrkii monipuolisella tiedottamisella lisäämään taimikonhoitoa, harvennuksia ja metsäenergian korjuuta yksityismetsissä, aktivoimaan metsäalan...
27.1.2017 Läntinen palvelualue
Pirkanmaalla on käynnissä Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla –tiedonvälityshanke. Hanke kestää elokuun loppuun 2019. Hankkeen kuvaus Uudet biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa edellyttävät puunkorjuun voimakasta lisäämistä myös...
11.1.2017 Itäinen palvelualue
  Hankkeen rahoittajat     Hankkeen raportit Metsätiedon kaupallisen hyödyntämisen kokeiluteemojen kartoitus - selvityksen tulokset ja häkkäystapahtuman suunnitelma Mindmapit Kirjallisuuskatsaus...
5.1.2017 Valtakunnallinen
Skogscentralen och Naturresursinstitutet Luke samarbetar i ett projekt för att utveckla kvaliteten på stubbehandling med hjälp av egenkontroll. Projektet testar också vilken betydelse pergamentsvamp och virus har för att stoppa spridningen av...