Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

23.3.2018 Pohjoinen palvelualue
Suomen metsäkeskus. on osatoteuttajana 4H-järjestön koordinoimassa nuorten metsäyrittäjyyshankkeessa, joka yhdistää 4H-yrittäjyyden ja metsänhoitotyöt. Metsäalalle tarvitaan lisää palveluyrittäjiä ja hankkeessa kannustetaan nuoria vastaamaan...
20.3.2018 Läntinen palvelualue
Kohdealueen rajaus Kohdealueen kartta Metsäkeskuksen toiminta Saarijärven reitin valuma-alueella Ilmoita havaintosi meille! Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Kohdealueen rajaus Saarijärven reitin Natura-alue kattaa vain osan...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Koitajoen alueella Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Metsäkeskuksen toiminta Koitajoen alueella Freshabit-hankkeen Koitajoen kohdealueella Metsäkeskuksen toimenpiteet kohdistuvat...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Isojoen kohdealueella Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Yhteistyötahot Metsäkeskuksen toiminta Isojoen kohdealueella Isojoella Freshabit-hankkeen tavoitteena on...
19.3.2018 Läntinen palvelualue
Målområdet Målomrodets karta Vad skogscentralen gjort på målområdet Meddela platser där det finns behov av vattenvårdsåtgärder Tiivistelmä Samarbetspartner Målområdet Esse å har sin början i Soini och rinner ut i Larsmo-Öja sjön...
12.3.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäinen innostaa -hankkeella innostetaan metsänomistajia sekä lapsia ja nuoria astumaan älylaitteita ja digitalisaatiota hyödyntäen yhä syvemmälle Suomen metsiin ja metsätalouteen. Hankkeen taustalla on tarve etsiä ja löytää metsänomistajien...
9.3.2018 Itäinen palvelualue
Julkinen, avoin metsävaratieto muodostaa perustan metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja toimintaa. DigiELMO-hanke edistää avoimeen metsävaratietoon perustuvien palvelujen kehittymistä. Hanke on Business Joensuun,...
7.3.2018 Itäinen palvelualue
Puu, metsän henki, josta saadaan hyvinvointia ja viehättävyyttä puurakentamisella ja puutuotteilla. Rakennetaan Puusta -hanke toimii tiedonvälittäjänä ja aktivoi puunkäyttöä. Rakentaminen kuluttaa varsin paljon energiaa ja raaka-aineita....
8.2.2018 Pohjoinen palvelualue
Metsäverkosto yhdistää lappilaiset metsäalan toimijat yhteen. Tavoitteena on tiivistää toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, lisätä arktisen metsäosaamisen tunnistettavuutta ja näkyvyyttä sekä luoda yhteyksiä EU:n muiden alueiden ja...
6.2.2018 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on kääntää kulotusmäärät kasvuun Etelä-Pohjanmaalla ja edistää näin metsien metsänhoidollista tilaa sekä lisätä metsien monimuotoisuutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kulotusosaamisen säilyttäminen ja levittäminen...
12.1.2018 Läntinen palvelualue
Hankkeen tavoitteena on Pirkanmaan maakunnan puun kaukokuljetusten ja puunkorjuun infrastruktuurin tehostaminen kehittämällä puutavaran puskuri- ja terminaalivarastoja, logistiikan sähköisiä palveluja sekä edistämällä alempiasteisen tieverkoston...
10.1.2018 Pohjoinen palvelualue
Yhteismetsien edistäminen Kainuussa esiselvityshanke on Suomen metsäkeskuksen hallinnoima EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke. Hankkeen kesto on 1.1. - 30.4.2018. Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on edistää uusien laajenemishaluisten...
3.1.2018 Valtakunnallinen
“Smart information, governance and business innovations for sustainable supply and payment mechanisms for forest ecosystem services” InnoForEst-hankkeessa kehitetään ja kokeillaan erilaisia innovatiivisia menetelmiä metsien ekosysteemipalvelujen...
24.11.2017 Valtakunnallinen
Metsähallituksen luontopalvelujen vetämä hanke, jolla autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa mm. tukkimalla ojia, kunnostamalla puroja ja umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla parannetaan...
31.10.2017 Eteläinen palvelualue
Bioterminaalit – ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla on käynnistynyt 16.10.2017. Se on Suomen metsäkeskuksen vetämä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - rahoitteinen yhteistyöhanke. Hanke pyrkii...