Hankkeet

Hankkeiden avulla Metsäkeskus edistää metsien monipuolista käyttöä, elinkeinotoimintaa ja luonnon monimuotoisuutta. Osa hankkeista on Metsäkeskuksen vetovastuulla, osassa ollaan mukana yhteistyökumppanina. Hankkeet voivat olla paikallisia, mutta yhä suurempi osa hankkeista kattaa usean maakunnan alueen.

Työtä rahoitetaan osaksi Euroopan unionin myöntämällä rahoituksella, osin kansallisin varoin. Rahoitusta saadaan muun muassa EU:n LIFE Luonto -rahastosta sekä maaseutu- ja rakennerahastoista. Muutamia hankkeita toteutetaan myös yhteistyössä naapurimaiden kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset erillisrahasto-, kuten Interreg-hankkeet. EU-rahoitteisten hankkeiden lisäksi metsän kestävän käytön edistämiseksi tehdään yhteistyötä myös muunlaisella yhteisrahoituksella.

2.11.2018 Valtakunnallinen
Liito-orava-LIFE -hankkeeseen osallistuu laaja joukko erilaisia toimijoita Suomesta ja Virosta ratkaisemaan maankäytön haasteita liittyen liito-oravan suojeluun. Hankkeessa luodaan yhdessä metsäalan toimijoiden ja metsänomistajien (mm. MTK,...
3.10.2018 Valtakunnallinen
Export Factory for Bio-Forestry -hankkeen tavoitteena on rakentaa laaja metsäbiotalouden yhteistyö- ja osaajaverkosto palvelemaan yritysten kansainvälistymisen tarpeita ja koota yritysryhmiä toteuttamaan yritysten vientitoiminnan käynnistämistä...
3.10.2018 Valtakunnallinen
MeLua, eli metsä- ja luontopalveluyrityksiä, metsään! Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen oppimis- ja verkostoitumisohjelma. Työtehoseuran ja Suomen metsäkeskuksen yhdessä toteuttama hanke on suunnattu laajasti metsä- ja luontopalvelualan...
19.9.2018 Läntinen palvelualue
Biotalouden merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa, metsillä ja metsätaloudella on merkittävä rooli  tavoitteiden saavuttamisessa. Hankealueella on Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla noin 35 000 metsänomistajaa ja Ruotsin Västerbottenissa ja...
18.9.2018 Läntinen palvelualue
Suometsien Sadonkorjuu on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteishanke. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Lisäksi...
29.8.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä ja metsien käsittelyä. Hankkeen toiminta-alueena oleva Etelä-Savo on keskeistä puunhankinta-aluetta, ja puun käytön lisääntymisen arvioidaan lisäävän merkittävästi hakkuita alueella. Metsien...
29.8.2018 Kaakkoinen palvelualue
Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäävät puun käyttöä. Hankkeen toiminta-alueena oleva Etelä-Savo on keskeistä puunhankinta-aluetta, ja eteläsavolaisten metsien hakkuiden arvioidaan lisääntyvän merkittävästi lähitulevaisuudessa...
14.6.2018 Läntinen palvelualue
Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Kohdealueen kartta Metsänkäsittelysuositukset Puruveden kohdealueella Kohdealueella tapahtuu  Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella Metsäkeskuksen keskeisimmät...
14.6.2018 Pohjoinen palvelualue
Naamijoen kohdealue Metsäkeskuksen toiminta Naamijoen kohdealueella Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu Aineistoa Naamijoelta   Naamijoen kohdealue Naamijoki sivu-uomineen (valuma-alueen pinta-ala 1265 km²) on ollut...
11.6.2018 Läntinen palvelualue
Kohdealue ja toiminnan tavoite Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma Kohdealueen kartta Kohdealueella tapahtuu    Kohdealue ja toiminnan tavoite Arvajan vesialueet kuuluvat Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -...
24.5.2018 Itäinen palvelualue
Luomu- ja luonnontuotteiden kysyntä maailmalla on kasvanut ja kasvu näyttää jatkuvan vähintään yhtä vahvana. Suomella on hyvät mahdollisuudet olla tulevaisuudessa yksi johtavimmista keruutuotteiden tuottajamaista laajojen keruualueiden, raaka-...
21.5.2018 Läntinen palvelualue
Yksityisteiden mitoitus ja kunto eivät vastaa nykyisen kuljetuskaluston tarpeita. Kaikki alkutuotannon kuljetukset alkavat yksityisteiltä. Ilmastomuutos on osaltaan lisännyt yksityistiestön kantavuusvaatimuksia. Leudot talvet hankaloittavat...
7.5.2018 Pohjoinen palvelualue
Hankkeessa tehdään toimenpiteitä Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen pysäyttämiseksi ja ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämisen vauhdittamiseksi. Yritysmäinen ja aktiivinen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu ja tulee...
17.4.2018 Itäinen palvelualue
Hankkeen konkreettisena tavoitteena on luoda toimintamalleja ja palvelukuvauksia korkearesoluutioisten ilmakuvamateriaalien käytölle metsässä tehtävien toimenpiteiden laadunvarmistukseen. Näiden pohjalta metsäpalveluja ja metsäkartoituksia tarjoavat...
29.3.2018 Eteläinen palvelualue
Suomen Metsäkeskus on käynnistänyt uuden KreMark (luovaa maankäyttöä) -hankkeen metsien käytön uusista käyttötarkoituksista ja tulomahdollisuuksista. Pohjanmaalla on metsämaata 468 000 hehtaaria, mikä on 67 prosenttia maakunnan kokonaispinta-...