Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella

Lisätietoja

Jaakko Liinamaa
projektipäällikkö 
puh 050 3140397
jaakko.liinamaa(at)metsakeskus.fi

Pauli Kiviluoma
ohjausryhmän pj  
puh 0400 267201
pauli.kiviluoma1(at)luukku.com

Mikael Luoma
riistapäällikkö         
puh 029 431 2271
mikael.luoma(at)riista.fi

Piia Ikonen
tutkija Itä-Suomen yliopisto
piia.ikonen(at)uef.fi

Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella 20192021

Metsokannat kasvuun ja tarinat talteen Kauhajoella -hankkeen tavoitteena on metsojen elinolojen pitkäkestoinen parantaminen Kauhajoen metsästysseuran Lamminmaan ja Hyypän alueilla. Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajina Kauhajoen metsästysseura, Suomen riistakeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanketta rahoittaa Suupohjan kehittämisyhdistys.

Hankkeen yhteydessä Itä-Suomen yliopiston tutkija Piia Ikonen selvittää haastattelututkimuksella maanomistusrajat ylittävän riistametsänhoidon mahdollisuuksia metsokannan hoidossa.

Metsäkeskuksen tehtävänä on tuottaa paikkatietopalveluja elinympäristöistä ja metsien rakenteesta hankkeessa työskenteleville, neuvoa metsänomistajia metson elinympäristöjen metsänhoidossa ja toimittaa niille metsänomistajille, joiden metsillä on erityinen merkitys metsolle, hoitosuositukset soidin- tai päiväreviirialueen metsänkäsittelyyn.

Kauhajoen metsästysseuran ja Suomen riistakeskuksen tehtävänä on kartoittaa hankealueilta metson soidin- ja päiväreviirialueita, seurata pesinnän onnistumista ja toteuttaa poikueita uhkaavien pienpetojen pyyntiä. Erityisesti paneudutaan vieraslajina leviävän supikoiran leviämisen rajoittamiseen.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti keskittyy yhteistyössä Kauhajoen metsästysseuran kanssa metsotarinoiden kokoamiseen ja julkaisemiseen. Tarinankeruun tavoitteena on parantaa tietoutta metsosta riistalintuna ja synnyttää yhteisöllistä omistajuutta metsoa kohtaan. Artikkelien lisäksi tuotetaan videoita, joita voidaan käyttää ympäristökasvatuksessa ja eräharrastusten esittelyssä.