Freshabit - Puruvesi | Metsäkeskus

Freshabit - Puruvesi

Lisätietoja

Seppo Ollikainen
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 040 771 6078
seppo.ollikainen(at)metsakeskus.fi

 

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

 


Metsäkeskuksen toiminta Puruveden kohdealueella

Metsäkeskuksen keskeisimmät tehtävät Puruveden kohdealueella ovat vesiensuojelurakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä metsänkäsittelysuositusten tekeminen vesiensuojelun näkökulmasta.

Vesiensuojelurakenteita suunnitellaan viidelle ennakolta valitulle alueelle, jotka ovat vesiensuojelun kannalta vaikuttavimpia. Tavoitteena on rakentaa 20 hehtaaria kosteikkoja ja pintavalutuskenttiä ja 40 muuta vesiensuojelurakennetta, kuten laskeutusaltaita ja erilaisia patorakenteita eroosion torjuntaan. Toimenpiteet tehdään pääosin Freshabit-hankkeen EU-rahoituksella, jota täydennetään Kemera-rahoituksella.

Vaikuttavuudeltaan parhaita rakenteita ovat kosteikot ja pintavalutuskentät. Vuoden 2018 alussa valmiita tai käynnissä olevia rakennustyömaita oli 4 eri kohteessa ympäri valuma-aluetta.

Kohdealueen kartta

Metsänkäsittelysuositukset Puruveden kohdealueella

Metsänkäsittelysuosituksissa on kiinnitetty huomiota toimenpiteisiin, jotka erityisesti kuormittavat vesistöjä. Metsävaratiedon avulla on tunnistettu kohteet, joilla ojitus on taloudellisesti kannattamatonta tai joilla kunnostusojitusta ei tarvita, koska puuston haihdutus ylläpitää riittävää kuivatustehoa.

Rantametsissä suositukset koskevat suojavyöhykkeitä, jotka voidaan suunnitella vaihtelevan levyisiksi vesiensuojelun näkökulmasta. Puruveden valuma-alueella on rantaviivaa 1450 km, ja rantametsien käsittelyllä on suuri merkitys niin vesiensuojelun kuin monimuotoisuuden ja maisemankin kannalta.

Puunkorjuuta koskevat suositukset perustuvat huonosti kantavien maastokohtien tunnistamiseen. Kun kantavuudeltaan heikot alueet tunnistetaan, ajouraverkosto voidaan suunnitella niin, että maastovauriot vähenevät. Puunkorjuun maastovaurioiden merkitys vesistökuormittajana korostuu mitä lähempänä vesistöä tai pienvesiä toimitaan.


Lautalahden kosteikko Kerimäen taajaman eteläpuolella.

Kohdealueella tapahtuu

• Vesiensuojelupainotteiset metsänhoitosuositukset valmistuneet
• Jouhenjoen ja Hepojoen-Rauvanjärven valuma-alueiden vesiensuojelurakenteiden toteutus alkaa kesällä 2018
• Naaranlahden kosteikkojen rakentaminen odottaa Saimaan veden pinnan laskua
• Lautalahden ja Lessinpuron kosteikkorakenteita viimeistellään kesällä 2018

 

.