Freshabit - Naamijoki | Metsäkeskus

Freshabit - Naamijoki

Lisätietoja

Pentti Olli
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 040 018 4986
pentti.olli(at)metsakeskus.fi

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

 

 

 

Naamijoen kohdealue

Naamijoki sivu-uomineen (valuma-alueen pinta-ala 1265 km²) on ollut aikoinaan meritaimenen tärkeä lisääntymisalue, mutta sen poikastuotanto on kärsinyt muun muassa valuma-alueen suo-ojituksista ja jokiuomien perkauksista.

Naamijoen alueella metsäojitukset sijaitsevat paikoin hienojakoisilla mailla, missä erityisesti laskuojista voi irrota runsaasti kiintoainetta. Jokiin ja puroihin päätyvän kiintoaineen määrän vähentäminen on tärkeää, jotta taimenen kutualueet eivät hiekoitu ja muutu siten käyttökelvottomiksi.

Freshabit-hankkeen Naamijoen kohdealueen tavoitteena on vähentää valuma-alueelta tulevia ravinne- ja kiintoainepäästöjä sekä lisätä alueen vesistöjen kalataloudellista ja virkistyskäytöllistä arvoa.

Metsäkeskuksen toiminta Naamijoen kohdealueella

Metsäkeskus vastaa Naamijoen alueella metsätaloustoimintaan liittyvistä yksityismaiden vesiensuojelutoimenpiteistä.

Hankkeen aikana alueella tehdään yhteensä 30 kiintoainekuormitusta vähentävää vesiensuojelurakennetta. Metsäkeskus laatii suunnitelmat vesiensuojelurakenteista, joita ovat muun muassa laskeutusaltaat, lietekuopat, kosteikot ja putkipadot.

Yksityismailla tehtävät vesiensuojelutoimenpiteet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa, eikä toimenpiteistä aiheudu kustannuksia maanomistajille. Toimenpiteet tehdään pääosin FRESHABIT-hankkeen EU-rahoituksella, jota täydennetään Kemera-rahoituksella.

Lisäksi Metsäkeskus laatii alueellisen vesiensuojelusuunnitelman, joka sisältää myös hankealueen tiestön vaellusesteinventoinnin. Vesiensuojelusuunnitelma kattaa koko Naamijoen valuma-­alueen ja valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kohdealueen kartta

 

Kohdealueella tapahtuu

  • Keskeneräisten vesiensuojelurakenteiden toteutus jatkuu 10 pienvaluma-alueella. Työt valmistuvat marraskuun 2019 loppuun mennessä.
  • Lisäksi keväällä 2019 on toteutustyöt aloitettu neljällä kohteella. Nämä kohteet valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.
  • Kaikkien toteutustöiden urakoinnista vastaa Otso Metsäpalvelut Oy.
  • Vaellusesteinventoinnin maastotyöt saadaan päätökseen syksyllä 2019 ja loppuraportti on valmiina keväällä 2020.
  • Vesiensuojelun kohdennettua toimijakoulutusta järjestämme Pohjois-Suomen Metsänhoitoyhdistysten toimihenkilöille toukokuussa 2019.

Aineistoa Naamijoelta

  • Alueen kuormittavien kohteiden ennakkokartoituksessa hyödynnettiin mm. Triwa III -hankkeen raporttia, jota tarkennettiin maastoinventoinneilla. Inventoinnin tulokset on koottu maastotarkastusraporttiin.

 

.