Freshabit - Arvajan reitti | Metsäkeskus

Freshabit - Arvajan reitti

Lisätietoja

Mari Pänkäläinen
metsän- ja luonnonhoidon asiakasneuvoja
puh. 040 194 7623
mari.pankalainen(at)metsakeskus.fi

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

 

 

Kohdealue ja toiminnan tavoite

Arvajan vesialueet kuuluvat Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -suojelualueeseen. Reitin vesistöt ovat säilyneet poikkeuksellisen luonnontilaisina ja laajoilta osiltaan veden laadultaan erinomaisessa kunnossa. Reitin pituus on yhteensä 19 kilometriä ja se sisältää useita järvitaimenen lisääntymiselle tärkeitä koskialueita. Reitin valuma-alueen pinta-ala on 26 000 hehtaaria, josta vesialueita on 40 prosenttia.

Metsäkeskuksen tehtävänä oli laatia alueellinen vesiensuojelusuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään metsiin liittyviä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on turvata osaltaan Arvajan reitin vesistöjen ja pienvesien hyvän ekologisen tilan ja monimuotoisuuden säilyminen. Erityisenä tavoitteena oli etsiä keinoja, joiden avulla metsistä tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta voitaisiin vähentää sekä edistää pienvesistä riippuvaisten metsäisten elinympäristöjen suojelua. Samaan aikaan Metsäkeskuksen laatiman alueellisen vesiensuojelusuunnitelman kanssa valmistui myös Keski-Suomen ELY-keskuksen laatima Isojärvi-Arvajanreitin Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelmat laadittiin siten, että ne tukevat toistensa toteutusta.

Alueellinen vesiensuojelusuunnitelma

Metsäkeskus suoritti maastokartoituksia valuma-alueella vuosien 2016–2017 aikana. Lisäksi vesiensuojelun ongelmakohteita selvitettiin erilaisten paikkatietoaineistojen perusteella. Maastokartoitusten ja paikkatietoaineistojen perusteella suurimmat metsätalouden vesistövaikutukset aiheutuvat Arvajan reitin alueella uudistamishakkuista ja niihin liittyvistä maanmuokkauksista. Ojitettuja turvemaita alueella on varsin vähän, eivätkä ne muodosta merkittävää kuormituslähdettä myöskään tulevaisuudessa. Erityishuomioita tulisikin tulevaisuudessa kiinnittää riittäviin, tarpeen mukaan vaihtelevan levyisiin muokkaamattomiin suojakaistoihin sekä maastovaurioiden välttämiseen suojakaistojen läheisyydessä. Voit tutustua suojakaistojen suunnittelua ja maastovaurioiden välttämistä varten laadittuihin avoimiin paikkatietoaineistoihin.

Maastokartoitusten tavoitteena oli myös edistää metsien vapaaehtoista suojelua pienvesiin liittyvissä metsäisissä elinympäristöissä (purojen, norojen ja lähteiden lähiympäristöt, rehevät suot). Alueella laadittiin metsätalouden ympäristötukisopimuksia pienvesien lähiympäristöihin noin 20 hehtaarin alalle. Työ jatkuu ja metsänomistajien on mahdollista tarjota uusia kohteita määräaikaiseen suojeluun.


Kohdealueen kartta

 

Kohdealueella tapahtuu

Metsäkeskus hakee jatkuvasti Arvajan reitiltä uusia metsäkohteita vapaaehtoiseen suojeluun sekä elinympäristöjen kunnostustöihin. Ole yhteydessä Mari Pänkäläiseen ja kysy lisää!

.