Freshabit – Saarijärven reitti | Metsäkeskus

Freshabit – Saarijärven reitti

Lisätietoja

Asta Vaso
luonnonhoidon asiantuntija
puh. 050 595 0157
asta.vaso(at)metsakeskus.fi

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

 

Kohdealueen rajaus

Saarijärven reitin Natura-alue kattaa vain osan samannimisestä reittivesistöstä. Metsäkeskuksen toimenpiteet kohdistuvat niille Saarijärven reitin valuma-alueen osille, mistä vedet kulkevat ennemmin tai myöhemmin Saarijärven reitin Natura-alueen läpi.

Freshabit-hankkeen päätavoitteena on Natura 2000 -vesistöalueiden ekologisen tilan ja monimuotoisuuden parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi Metsäkeskus pyrkii vähentämään metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta eli kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin.

Kohdealueen kartta

Metsäkeskuksen toiminta Saarijärven reitin valuma-alueella

Metsäkeskus laatii Saarijärven reitin kohdealueelle alueellisen vesiensuojelusuunnitelman vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmassa tarkastellaan mm. toteutettujen ja tulevaisuudessa tapahtuvien hakkuiden ja metsäojitusten voimakkuutta suhteessa järvien ja jokien kuntoon. Alueellisen vesiensuojelusuunnitelman laatimisessa hyödynnetään mallintamistyökaluja, joita kehitetään hankkeen muissa toimenpiteissä.

Saarijärven reitin kohdealue on laajuudeltaan yli 2500 km2. Koko aluetta ole mahdollista kartoittaa kattavasti, joten tarkentavaa maastokartoitusta suunnataan alueille, joissa on saavutettavissa suurin hyöty vesistölle. Alueellisen vesiensuojelusuunnitelman yksi tehtävä on tunnistaa ne osavaluma-alueet, joissa metsätaloustoimilla on suurempi merkitys vesistöille kuin vertailualueilla. Maastokartoitettavat alueet valitaan näiden osavaluma-alueiden joukosta.

Maastokartoitettavilla alueilla hyödynnetään paikkatietoa, jotta maastokäynnit osataan kohdistaa paikkoihin, joilla todennäköisesti on merkitystä vesiensuojelulle tai monimuotoisuudelle. Maastokartoituksen tuloksena syntyy suunnitelma yksityismailla tehtävistä vesiensuojelurakenteista ja pienvesien kunnostustoimenpiteistä, jotka toteutetaan maanomistajien suostumuksella ja Kemera-rahoituksella.

Ilmoita havaintosi meille!

Onko sinulla tiedossa Saarijärven reitin alueelta kohde, jonka vesiensuojelu arveluttaa?

Ilmoita havaintosi meille, otamme selvää, voisiko kohteelle tehdä jotain. Erityisesti meitä kiinnostavat:

  • metsätalouden aiheuttamat vesiensuojelun ongelmakohteet, kuten syöpyneet ojat tai kiintoainekasaumat
  • kohteet, jotka voisivat soveltua vesiensuojelurakenteiden, kuten kosteikkojen, pintavalutuskenttien ja laskeutusaltaiden, rakentamiseen
  • purot, norot ja lähteet, joiden luonnontilaa voisi parantaa ennallistamistoimilla

Kohdealueella tapahtuu

  •  Tällä hetkellä ei tulevia tapahtumia

Yhteistyötahot

verkkologo-ely-vaaka.png  verkkologo-luonnonsuojeluliitto.pngverkkologo-jamk.jpg verkkologo-syke.png verkkologo-saarijarvi.png

 

.