Freshabit LIFE IP -hanke | Metsäkeskus

Freshabit LIFE IP -hanke

Lisätietoja

Antti Leinonen
projektipäällikkö Freshabit-hanke
puh. 040 841 5790
antti.leinonen(at)metsakeskus.fi

Kohdealueet

 

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

 

Freshabit LIFE IP -hankkeessa edistetään vesiperinnön hyväksi tehtävää yhteistyötä eri sektorien välillä ja yhdistetään rakentavalla tavalla vesien- ja muun luonnonsuojelu sekä metsätalouden ja maaseudun kehittäminen. Tavoitteena on luoda hyviä käytäntöjä ja pysyviä uusia yhteistyöverkostoja.

Hankkeen päätavoite on parantaa Natura 2000 -vesistöalueiden tilaa ja monimuotoisuutta. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla muun muassa kosteikkoja, pintavalutuskenttiä ja erilaisia patorakenteita, jotka vähentävät vesistöihin päätyvää kuormitusta, kunnostamalla puroja, elvyttämällä kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä rakentamalla kalateitä.

Freshabit LIFE IP -hanke kestää 1.1.2016–30.9.2022, ja sitä koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. 

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä. 

Suomen metsäkeskuksen vastuut Freshabit LIFE IP -hankkeessa

Metsäkeskus osallistuu valuma-aluesuunnittelun sekä metsätalouden vesistökuormituksen mallintamistyökalujen kehittämistyöhön. Mallintamistyökaluilla voidaan tunnistaa ne alueet, joissa vesiensuojelun tehostamisella saavutetaan suurin hyöty. Metsäkeskus tuottaa myös metsänomistajille ja toimijoille tietoa, jota hyödyntämällä tulevaisuudessa tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt voidaan tehdä vesiensuojelunäkökohdat entistä paremmin huomioiden. Tämä tieto tukee mm. vaihtelevan levyisten suojakaistojen suunnittelua sekä kunnostusojituskohteiden kannattavuuden tarkempaa arviointia.

Metsäkeskus laatii hankkeen kohdealueille valuma-aluekohtaisia metsätalouden vesiensuojelusuunnitelmia sekä vastaa suunnitelmien toteuttamisesta yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Metsäkeskuksen tekemään suunnitteluun sisältyy pienvesiin liittyvien arvokkaiden elinympäristöjen kartoittaminen ja niiden hoidon ja käytön suunnittelu.

Ajankohtaista

Freshabit-hanke on mukana FinnMETKOilla Metsäkeskuksen osastolla 426. Tule tutustumaan työkaluihin, joiden avulla vesiensuojelu voidaan suunnitella ja toteuttaa entistä paremmin metsänkäsittelyn yhteydessä. Testaa samalla oma vesiensuojeluosaamisesi!
 

Hankkeen kohdealueet

Yhteistyötahot

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö muiden hankkeiden kanssa

Freshabit LIFE IP -hanke tekee yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa, jotka tukevat tai täydentävät hankkeen tavoitteita. Suomen metsäkeskus on mukana seuraavissa Freshabit LIFE IP -hankkeeseen integroiduissa hankkeissa, joissa muun muassa jalkautetaan Freshabitissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä tai vesiensuojelutyökaluja.

  • Kuormitus kuriin tavoittelee vesiensuojelun tehostamista metsätalouden vesistökuormituksen kannalta tärkeillä alueilla Etelä-Savossa. 
  • Maltti metsänhoidossa  - valtti vesienhoidossa pyrkii vähentämään metsätalouden aiheuttamia riskejä Kaakkois-Suomen vesistöihin.   

.