Freshabit – Koitajoki

Lisätietoja

Hannu Lehtoranta
puh. 0500 186 607
hannu.lehtoranta(at)metsakeskus.fi

verkkologo-metsakeskus-pysty-fin.png verkkologo-freshabit.png verkkologo-natura.png verkkologo-life.png 

Metsäkeskuksen toiminta Koitajoen alueella

Freshabit-hankkeen Koitajoen kohdealueella Metsäkeskuksen toimenpiteet kohdistuvat yksityisessä omistuksessa oleville metsämaille, jossa tehdään latvavesistöjen elinympäristöjen ja valuma-alueiden kunnostuksen suunnittelua. Metsäkeskus pyrkii vähentämään metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta eli kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Lisäksi voidaan tehdä elinympäristöjen kunnostamisen ja ennallistamiseen liittyviä töitä. Maastokartoitusta ja suunnittelua tehdään seuraavilla viidellä alueella:

 1. Huhuksen kylän alue (Lähevaaran, Kuikkalammin ja Apsonlamminsärkkien alueet, jotka rajoittuvat idässä Kesonsuo-Palokangas Natura- alueeseen, noin 600 ha, lisäksi pohjavesivaikutteisten purojen Ylä-juurikanpuro, Iljanpuro, Ristipuro, Saunapuro/Heinäpuro ja Sammalpuro valuma-alueiden vesiensuojelu ja elinympäristöjen kunnostus)
 2. Hattuvaaran kylän alue (Lietojan latvaosat, Ilajanjoen, Sikrenpuron, Puohtiinojan, Merojan ja Rämepuron valuma-alue, noin 3600 ha).
 3. Mekrijärven kylän alue (kylän ja Riihisuon turvetuotantoalueen väliin jäävä osa Koitajokeen laskevasta valuma-alueesta, noin 1000 ha).
 4. Kelsimänjoen alajuoksulle laskevien Kukkopuron, Haarapuron, Haravapuron ja Sammalpuron vesiensuojelun ja pienvesielinympäristöjen suunnittelu, noin 2000 ha.
 5. Ala-Koitajoen valuma-alue, noin 6700 ha. Vesiensuojelurakenteet ja elinympäristökunnostukset on tehty vuonna 2016.

Maastokartoitettavilla alueilla hyödynnetään paikkatietoa, jotta maastokäynnit osataan kohdistaa paikkoihin, joilla todennäköisesti on merkitystä vesiensuojelulle tai monimuotoisuudelle. Maastokartoituksen tuloksena syntyy suunnitelma yksityismailla tehtävistä vesiensuojelurakenteista ja pienvesien kunnostustoimenpiteistä, jotka toteutetaan maanomistajien suostumuksella ja Kemera-rahoituksella.

Kohdealueen kartta

 

Kohdealueella tapahtuu

 • Freshabit Huhus  -luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi valittiin viime vuonna Otso Metsäpalvelut Oy. Kunnostustoimet Huhuksen kylän alueella alkavat vuonna 2018. Työkohteina on vesiensuojelurakenteita ja elinympäristöjen ennallistamista.
 • Freshabit Hattuvaara - luonnonhoitohanke on hankehaussa. Hankehakemukset tulee olla metsäkeskuksessa 15.11.2018 mennessä. Alueella on kartoitettu kunnostettavia kohteita vv. 2016-18. 
 • Freshabit-hanketta esiteltiin Mekrijärven kyläkokouksessa tammikuussa 2018. Mekrijärven ja Kelsimäjoen alueella maastoinventoinnit on tehty kesällä 2018.
 • Ala-Koitajoen lähivaluma-alueella toteutettujen vesiensuojelurakenteiden jälkiseurantaa jatkuu.
 • Koitajoki- Koitere Foorumi järjestetään Mekrillä 28.11.2018
   

Yhteistyötahot