Skip to main content

Pohjoisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Pohjoisen alueen sidosryhmäuutiskirje 11.5.2021

Tiedonvälittäjä ja metsäalan ääni

Maakunnissa on käynnissä useita ohjelmavalmisteluja - erityisesti maakuntaohjelmat, EU-ohjelmakauden CAP27-valmistelu ja siihen liittyen alueellisten painopisteiden muodostaminen. Metsäalan toimenpiteillä – metsänomistajien, yritysten ja tutkimuslaitosten verkostolla – voidaan edistää Green Dealin tavoitteita vähentää hiilipäästöjä, investoida huippututkimukseen ja innovaatioihin sekä säilyttää luonnonympäristö.

Alueelliset metsäohjelmat (AMO) vuosille 2021–2025 valmistuivat viime syksynä parhaaseen mahdolliseen aikaan. Sisällöt muodostuivat metsäalalta kootuista kehittämisehdotuksista, joista maakunnan metsäneuvoston johdolla kirjattiin kehittämistavoitteet ja toimenpiteet. Metsäkeskuksen roolina oli valmisteluvaiheessa työstää aineistoa ja nyt ohjelmien valmistuttua pitää yllä toimijoiden yhteistyötä toimenpiteiden käynnistämisessä toteutusryhmissä ja metsäneuvostossa. Käytännön toteutusta tekevät kaikki toimijat - muutoksina omassa toiminnassaan tai yhteisinä hankkeina, joihin lisäresursseja voidaan hakea erilaisista rahoituslähteistä.

Metsäelinkeinon edistäminen

Metsäkeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on metsäelinkeinon edistäminen. Metsäalan tarpeet ja tavoitteet yhdistyvät yhteiskunnassa nyt ajankohtaisiin teemoihin. Ilmastokeskustelussa odotetaan onnistumisia metsien hiilensidonnassa ja esitetään pelkoja hiilen vapautumisesta suometsistä. Metsäohjelmien Ilmastokestävä metsätalous -teemassa tarjotaan metsäalan vastauksia näihin pohdintoihin. Esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaan helmikuussa vahvistetussa Ilmastotiekartassa metsäohjelma viitoitti tietä esityksille. Ilmastotiekartan toimenpiteitä sisällytettiin välittömästi kehittämisrahoitusta ohjaavaan maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaan.

Viranomaisten, kuntapäättäjien sekä etujärjestöjen välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä syntyy erilaisissa yhteistyöryhmissä, neuvottelukunnissa ja valmisteluryhmissä. Metsäkeskuksen tehtävänä on tuoda myös näihin foorumeihin tietoa toimialalta ja välittää näistä kertyvää viestiä metsäalalle metsäneuvoston ja viestinnän avulla. Jatkuvalla vuoropuhelulla on mahdollista turvata metsäalan toimintaedellytykset yhteiskunnan muutospaineissa. 

Terveisin
Eeva-Liisa Repo
elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa
Suomen metsäkeskus

Opastusta avoimen metsä- ja luontotiedon käyttöön

Metsäkeskuksen metsä- ja luontotiedot avautuivat kolme vuotta sitten kaikkien hyödynnettäviksi. Tietoa on jaossa valtava määrä ja sitä myös hyödynnetään aktiivisesti. Avoin metsätieto muodostaa pohjan metsässä tapahtuvalle toiminnalle käytännössä kaikissa metsäalan yrityksissä. Se on käytössä markkinoilla olevissa metsäalan ohjelmistoissa helpottamassa yritysten toimintaa, kun ensimmäisenä ei tarvitse lähteä maastoon katsomaan metsän tilannetta. Avoin metsätieto on myös mahdollistanut lukuisien uusien yritysten syntymisen alalle. 

Jos haluat tehdä omia analyysejä, joita käytössäsi olevalla ohjelmistoilla ei pysty tekemään tai et halua hankkia maksullista ohjelmaa, paras vaihtoehto paikkatieto-ohjelmaksi on QGIS. Metsäkeskuksen verkko-oppimisympäristöön on tehty QGISistä kurssi: QGIS: Miten pääsen alkuun karttojen ja avoimen metsätiedon hyödyntämisessä. Kurssilla pääset harjoittelemaan QGISin toiminnallisuuksia. Jatkokurssi on tulossa myöhemmin. 

Metsäkeskuksen uudistunutta avointa metsä- ja luontotietoa ja karttapalveluita esitellään tietoiskussa 31.5.2021. Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: Metsäkeskuksen avoimien aineistojen esittely metsäpalveluyrittäjille.  

Tietoiskun järjestää OpenForData-hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat metsä- ja luonnontuotealan PK-yritykset Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tietoiskuun voivat osallistua kaikki halukkaat. Hanketta rahoitta Euroopan aluekehitysrahasto.

Kemera-työt etenevät – tahdissa on työlajeittaista vaihtelua

Valtion tuelle toteuttavien metsän- ja luonnonhoitotöiden varojen käytössä on ollut alkuvuonna suurta työlajeittaista vaihtelua. Luonnonhoitovaroja on maksettu metsänomistajille ja luonnonhoitohankkeita toteuttaville toimijoille kiihtyvällä vauhdilla. Kasvu kohdistuu ympäristötukiin, joita on maksettu alkuvuodesta pohjoisella palvelualueella 670 000 euron edestä, mikä on yli kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. 

Kaikkiaan pohjoisella palvelualueella kemera-tukea on maksettu 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samana ajanjaksona. Lapissa nuoren metsän hoidon tukea on maksettu 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa taas nuoren metsän hoidon tukimaksujen määrä on laskenut viidenneksen vuoden takaiseen verrattuna.

Valtion lisätalousarviossa on myönnetty koko maahan tälle vuodelle 3,75 miljoonaa euron lisärahoitus sellaisiin nuoren metsän hoitotöihin, joissa korjataan pienpuuta energiakäyttöön. Lisätuella vauhditetaan nuorten metsien hoitotöitä ja saadaan pienpuuta energiantuotantoon korvaamaan lähivuosina vähenevää turpeen käyttöä. Oikea-aikaisilla hoitotöillä varmistetaan kustannustehokkuus ja metsän tuleva kehitys.

Valtakunnallisesti metsänhoidon työmäärissä ollaan nyt siis jäljessä viimevuotisesta. Vaikka loppuvuoden aikana päästäisiin kirimään viime vuoden tasolle, niin varoja jää käyttämättä noin 10 milj.€. Nyt on siis hyvä tilaisuus laittaa töitä rivakasti liikkeelle!

Metsävaratiedon inventoinnit jatkuvat

Metsäkeskus jatkaa viime vuonna alkanutta metsävaratiedon uutta inventointikierrosta. Pohjoisella palvelualueella aloitetaan tänä kesänä kymmenen uutta aluetta, joiden metsäpinta-ala on yhteensä 1 936 000 hehtaaria. Yksityismaiden osuus metsäpinta-alasta on 61 prosenttia. 

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Näitä aineistoja yhdistämällä ja aiemmissa inventoinneissa kerättyjä tietoja hyödyntämällä Metsäkeskus tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta.

Tuotettavan tiedon laatu on parantunut tarkemman aineiston ja uudistetun menetelmän myötä. Kuvioittainen metsävaratieto on käyttökelpoista erilaisten metsässä tehtävin töiden ja metsäomaisuuden hoidon suunnittelun pohjaksi.  

Alkavien inventointien metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2022 aikana, jolloin tieto on saatavilla Metsään.fi-palvelusta tila- ja omistajakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille ja Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon sivuilta laajemmalle käyttäjäjoukolle. Kaikille inventointialueilla metsää omistaville ilmoitetaan, kun uudet metsävaratiedot valmistuvat.

Oman metsätilan tietojen julkaisuvuoden voi tarkistaa Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta.

Tulevaisuuden neuvontamenetelmiä monitavoitteiseen metsätalouteen

Valtaosa metsänomistajista on monitavoitteisia. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi puuntuotanto ja sen kannattavuuden maksimointi, hiilinielun turvaaminen, ekosysteemipalvelujen tuottaminen kuten esimerkiksi luonnontuotteet, virkistyskäyttö, hyönteispölytyksen / pölyttäjäpopulaatioiden hyvinvointi sekä metsäkiinteistön hyödyntäminen luontomatkailussa ja kulttuuripalveluissa. 

Metsäalan toimintamallit ovat murroksessa digitalisaation mahdollistaman sovellusten kehityksen ansiosta. Digitalisaatio on mahdollistanut uudenlaisia tapoja metsänomistajien tavoittamiseen ja vuorovaikutteiseen metsäpalvelujen suunnitteluun. Vuoden 2020 pandemian aikana yleistyivät etäyhteyksillä tapahtuvat tapaamiset. On esitetty arvioita, että etäyhteyksien hyödyntäminen metsäalan toiminnassa jatkuu yleisenä käytäntönä.

Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimalla Tulevaisuuden neuvontamenetelmiä monitavoitteiseen metsätalouteen -hankkeella  etsitään uusia keinoja metsänomistajien neuvontaan muuttuvassa yhteiskunnassa. Hanketta ovat toteuttamassa Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus ja Tapio Oy

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää metsänomistajien neuvonnassa käytettäviä aineistoja ja menetelmiä lähi- ja etätapaamisiin sekä metsänomistajien itsenäiseen käyttöön paremmin soveltuviksi. Keskeistä on metsänkäsittelyn vaihtoehtojen vertailu havainnollistamalla käsittelyn vaikutuksia monipuolisesti. Lisäksi tarjotaan metsänomistajille tietoa tavoitteiden yhteensovittamisesta ja edistetään vertailevan suunnittelun jalkauttamista käytäntöön.

Hanke on alkanut huhtikuussa 2021 ja päättyy vuoden 2023 loppupuolella. Rahoituksen hanke on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä Kansallista metsästrategiaa tukevien hankkeiden hausta.

Lisää luomukeruualueita ja luonnontuotteet liikkeelle

Luonnontuotteiden kasvavan käytön tyydyttämiseksi tarvitaan raaka-aineita metsästä. Metsästä monituotebisnestä -hankkeessa on Pohjois-Pohjamaalla kehitetty raaka-aineketjuja. Jalostavien ja ostavien yritysten, poimijoiden ja metsätoimijoiden yhteistyö on tässä tärkeää. Hankekumppani Oulun 4H-yhdistys välittää tulevanakin kesänä luonnontuotteita. Kuusenkerkkää kerättiin viime vuonna 1300 kg ja toivottavasti tänä vuonna päästään vähintään samaan. Kerkästä tehdään esimerkiksi kuusenkerkkäpestoa (luomu) ja juomia. Kiinnostuneita metsänomistajia toivotaan mukaan luonnontuotteiden hankintaketjuun.

– Suomalaisesta metsästä saataville luomulaatuisille raaka-aineille on todellakin kysyntää. Luomulaatuiset luonnontuotteet menevät hyvin kaupaksi erityisesti ulkomaanmarkkinoilla eli vienti vetää. Luomukeruualueita tulisi saada rutkasti lisää Suomeen, jotta onnistuneita raaka-aineketjuja saataisiin toimivaksi ja raaka-aineensaanti pysyväksi, kertoo Luomua metsäluonnosta -hankkeen projektipäällikkö Anne Annala Suomen metsäkeskukselta. 

Metsien luomusertifioinnista saa lisätietoja Metsäkeskuksen verkkosivulta.

Uusi kampanja metsänomistajille: Sinä päätät!

Metsiin liittyy tänä päivänä monenlaisia odotuksia. Metsänomistajan ei ole aina helppoa tietää, kuka hänen metsänsä hoidosta päättää. Nyt kysymme Metsään.fi-palvelussa metsänomistajalta, tietääkö hän mistä kaikesta hän itse voi päättää. Kysely on avoinna 10.5.–31.10.2021. 

Kyselyyn vastanneet osallistuvat arvontaan, jonka palkintona on Helkama-polkupyörä tai Stihlin raivaussaha. Toivomme, että kerrot kampanjastamme metsänomistajille myös omissa kanavissasi. Lue lisää Metsäkeskuksen verkkosivulta.