Siirry pääsisältöön

Ympäristötuen hakeminen

Palvelu

Metsätalouden ympäristötukea voidaan myöntää yksityiselle maanomistajalle, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon laajemmin kuin mitä metsälaissa vaaditaan.

Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Ympäristötukea voidaan käyttää myös METSO-ohjelman elinympäristöjen turvaamiseen.

Ympäristötuesta laaditaan allekirjoitettu neuvottelupöytäkirja ja rahoituspäätös, jotka yhdessä muodostavat sopimuksen. Sopimus on voimassa 10 vuotta.

Sopimuksessa ja sen liitteissä sovitaan alueen käytön rajoituksista. Yleensä sopimusalueella ei saa toteuttaa metsätaloustoimenpiteitä. Ympäristötukisopimus merkitään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään, jossa se näkyy kiinteistön tiedoissa käytön rajoitteena.

Ympäristötuki muodostuu peruskorvauksesta ja hakkuuarvokorvauksesta. Tukea voidaan myöntää myös ympäristötukisopimuksen valmisteluun, jos se tehdään muuna kuin maanomistajan omana työnä. Lisäksi tukea voidaan myöntää hoito- ja käyttösuunnitelman valmisteluun ja sopimusalueella tehtäviin luonnonhoitotöihin, jotka perustuvat hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

Perus- ja hakkuuarvokorvaus sekä mahdollinen valmistelukorvaus maksetaan sopimuksen solmimisen jälkeen yhdessä erässä. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisten luonnonhoitotöiden korvaukset maksetaan toteutusilmoituksen perusteella. Toteutusilmoitus on tehtävä, kun luonnonhoitotyöt on tehty.

Metsätalouden ympäristötuki on yksi kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on veronalaista tuloa.

Rahoitettavat kohteet ovat ensisijaisesti metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai monimuotoisuusarvoltaan tärkeitä METSO-ohjelman mukaisia elinympäristöjä. Tavoitteena on luoda ekologisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia.

Vähäpuustoisia kohteita, kuten kitumaan ja joutomaan soita ja kallioita, ei pääsääntöisesti rahoiteta, elleivät ne yhdistä sopimuksen puustoisia kohteita toisiinsa.

Ympäristötuen määrään vaikuttavat sopimuskohteiden pinta-ala ja niiden kokonaispuusto, kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä alueellinen keskikantohinta. Laskennassa otetaan huomioon vähäisen haitan kynnys. Se on 4 prosenttia tai enintään 3000 euroa kiinteistön välittömistä hakkuumahdollisuuksista. Jos ympäristötukisopimuksen korvauksen määrä jää alle 500 euron, korvausta ei makseta lainkaan.

Ympäristötukisopimuksen valmistelu korvataan todellisten kustannusten perusteella. Korvauksen määrä on enintään 20 prosenttia ympäristötuen määrästä. Se lasketaan peruskorvauksen ja hakkuuarvokorvauksen yhteismäärästä. Lisäksi voidaan korvata kokonaan kohtuulliset kustannukset, jotka aiheutuvat hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laatimisesta ja toteuttamisesta.

Ympäristötukisopimus voi muodostua useasta erillisestä kohteesta, jotka sijaitsevat saman omistajan yhdellä tai useammalla kiinteistöllä. Tuki lasketaan kuitenkin jokaiselle kiinteistölle erikseen. Eri kiinteistöjen laskelmat voidaan yhdistää yhdelle sopimukselle.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

  • luonnollista henkilöä (tämä on yleisin Kemera-tuen saajien metsänomistusmuoto)
  • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
  • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
  • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
  • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Hae metsätalouden ympäristötukea toimittamalla hakemus ja liitteet Metsäkeskukseen. Hakemusvalmistelussa auttavat metsäalan toimijat ja Metsäkeskus (ks. linkki "Lue lisää" -kohdasta).

Toimita hakemus ja liitteet Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä ne Lahden toimistoon.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Voit hakea metsätalouden ympäristötukea, kun metsän hoito- tai käyttötoimenpiteissä otetaan monimuotoisuus huomioon laajemmin kuin mitä metsälaissa vaaditaan.

Ympäristötuki on tarkoitettu ensisijaisesti metsälain 10 §:ssä tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämiseen. Tukea myönnetään vain yksityiselle metsänomistajalle.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita hakemus Metsäkeskukseen turvapostilla tai Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit hakea Metsäkeskukselta kemera-tukea ympäristötukohteen hoitotöiden suunnitteluun ja hoitotöihin

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake metsäkeskukseen turvapostilla tai Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Metsäkeskukselle ympäristötukikohteella toteutetut hoitotyöt. Lomakkeella voit myös hakea tuen maksatusta hoitosuunnitelman laatimisesta sekä hoitotöiden toteuttamisesta syntyneisiin kustannuksiin.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Kiinteistön omistajat voivat valtuuttaa henkilön hoitamaan ympäristötukeen liittyviä asioita. Tällä lomakkeella voit ilmoittaa valtuutuksesta, jonka olet saanut kiinteistön muilta omistajilta.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle

Metsänomistaja
Jos metsässäsi on arvokas luontokohde, jonka haluat turvata, niin voit kysyä metsäalan toimijalta apua ympäristötuen hakemiseen. Listaan on koottu ympäristötuen haussa avustavien toimijoiden yhteystiedot maakunnittain. Valitse toimija metsäsi sijainnin ja toimijan toimialueen mukaan.

Metsäalan toimija
Jos haluat lisätä, poistaa tai päivittää listassa olevia tietoja, ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen tai luonnonhoidon asiantuntijaan.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty