Siirry pääsisältöön

Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin

Palvelu

Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiin on tarkoitettu metsäluonnon hoidon edistämiseen.

Tukea metsäluonnon hoitohankkeisiin voidaan myöntää

 • monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, jotka ulottuvat usean tilan alueelle
 • metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen
 • metsäojituksista aiheutuneiden vesistöhaittojen estämiseen tai korjaamiseen, jos toimenpiteellä on tavanomaista laajempi merkitys vesien ja vesiluonnon hoidon kannalta eikä kustannuksia voida osoittaa tietylle aiheuttajalle
 • kulotukseen, joka edistää metsien monimuotoisuutta
 • metsäluonnolle haitallisten vieraskasvilajien hävittämiseen ja niiden leviämisen estämiseen metsätalousmaalla
 • muihin alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, jotka korostavat metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja.

Tuki on tarkoitettu yksityismetsien toimenpiteisiin. Tukea voi hakea hankkeen toteuttaja, joka valitaan avoimen hankehaun kautta.

Hankehakuun voivat osallistua metsäalan toimijat, joilla on riittävä ammattitaito työ tekemiseen. Metsäkeskus pisteyttää hakemukset ja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen toimijan hankkeen toteuttajaksi. Hankkeelle valittu toimija sitoutuu toteuttamaan hankkeen hankehakemuksessa ilmoittamansa kustannusarvion mukaisesti.

Hae tukea ennen töiden aloittamista. Aloita työt vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Metsäluonnon hoidon tuki voi korvata kokonaan hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.

Tuki suometsän hoitoon on yksi Kemera-tuen työlajeista. Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä. Kemera-tuet myöntää Metsäkeskus. Kemera-tuki on verollista tuloa.

Hakemusten hyväksymisperusteina ovat toimenpiteiden merkittävyys ja vaikuttavuus sekä kustannustehokkuus. Tukea myönnetään alueellisesti merkittäviin hankkeisiin, jotka korostavat metsäluonnon hoitoa ja metsien monikäyttöä sekä maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostaviin.

Tuen myöntäminen edellyttää, että Metsäkeskus on hyväksynyt toteuttamissuunnitelman. Toimenpiteet voidaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun Metsäkeskus on hyväksynyt hakemuksen ja toteuttamissuunnitelman.

Toteuttamissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

 1. Maastossa tehtävät toimenpiteet, erikseen jokaiselle työlajille
 2. Tiedot tarpeellisista luvista ja ilmoituksista sekä tiedot viranomaisten yhteydenotoista, jotka liittyvät jo vireillä oleviin lupa- ja ilmoitusasioihin
 3. Toimenpiteiden kustannusarvio, jossa on eritelty suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muut kustannukset. Jos kyseessä on yhteishanke, ilmoita kustannukset erikseen jokaiselle kiinteistölle.

Suunnitelmaan on liitettävä kopiot myönnetyistä luvista.

Toteuttamissuunnitelman mukaiset työt tulee kilpailuttaa. Tuki määräytyy todellisten kustannusten mukaan.

Maanomistajalle voidaan korvata säästöpuiden polttamisesta aiheutunut taloudellinen menetys. Korvaus saadaan kertomalla ennen polttamista arvioitu markkinakelpoisen puuston määrä maakuntapohjaisesti määritellyn alueen puukuutiometrin kantohinnalla.

Tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen. Yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa.

Luonnonhoitohankkeet avataan avoimeen hankehakuun kolme kertaa vuodessa. Katso Metsäkeskuksen verkkosivuilta, mitä hankkeita kulloinkin voi hakea.

Toimita hankehaun asiakirjat Metsäkeskukseen määräaikaan mennessä. Hankehakuasiakirjat löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Kun olet saanut myönteisen päätöksen valinnasta, hae metsäluonnon hoidon tukea Metsäkeskuksesta.

Tulosta hakemusasiakirjat ja lomakkeet Metsäkeskuksen verkkopalvelusta ja toimita ne Metsäkeskukseen turvasähköpostilla.

Kun lähetät rahoitushakemuksen turvasähköpostilla. Kirjoita viestin otsikoksi:

Rahoitushakemus, metsäluonnon hoito, työmaan paikkakunta, maakunta

Esimerkiksi:
Rahoitushakemus, metsäluonnon hoito, Kerimäki, Etelä-Savo

Voit myös toimittaa lomakkeet Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.

Tee toteutusilmoitus töiden jälkeen

Tee töiden toteuttamisen jälkeen toteutusilmoitus Metsäkeskukseen määräajassa. Määräaika löytyy rahoituspäätöksestä.

Voit ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta töiden etenemisen mukaan. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia myönnetyn tuen määrästä.

Lähetä toteutusilmoitus Metsäkeskukseen turvasähköpostilla. Kirjoita viestin otsikoksi:

Toteutusilmoitus, metsäluonnon hoito, rahoituspäätöksen numero, työmaan paikkakunta, maakunta

Esimerkiksi:
Toteutusilmoitus, metsäluonnon hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo

Voit myös toimittaa lomakkeet Metsäkeskuksen Lahden toimistoon.


Asioi palvelussa

Verkkoasiointi

Turvapostin välityksellä lähetät metsätalouden tukihakemuksia, hirvieläinvahinkojen vahinkoilmoituksia ja liitteitä tietoturvallisesti Metsäkeskukseen.

Metsätalouden tukiin liittyvät hakemukset ja liitetiedostot sisältävät henkilötietoja tai pankkitilitietoja, jotka on tarpeen suojata. Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu, tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lähetä turvapostilla Metsäkeskuksen kirjaamoon asiakirjoja tietoturvallisesti. Voit lähettää esimerkiksi Metsään.fi-asiointilupia sekä yhteismetsiin, metsärikkomusasioihin ja kilpailutukseen liittyviä asiakirjoja ja liitteitä. Niihin voi liittyä henkilötietoja ja liikesalaisuuksia, jotka on tarpeen suojata.

Turvaposti on tietoturvallinen tapa lähettää sähköpostia.

Näin lähetät turvapostia
1. Avaa turvapostin lähetyslomake kohdasta Siirry verkkoasiointiin.
2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi kohtaan Lähettäjän sähköpostiosoite.
3. Syötä otsikko ja kirjoita viestisi kohtaan Viesti.
4. Jos haluat lähettää liitetiedostoja, valitse Liitteet.
5. Valitse "Lähetä kopio Turvapostista omaan sähköpostiini", jos haluat itsellesi kopion lähettämästäsi viestistä.
6. Paina lähetä. Viestisi ei kuitenkaan vielä lähde vastaanottajalle. Vahvista vielä lähetys kohdan 7 ohjeen mukaisesti.
7. Avaa oma sähköpostisi ja viimeistele turvapostin lähetys. Sähköpostiisi on saapunut viesti. Avaa se ja paina linkistä. Vasta nyt viestisi lähtee vastaanottajalle. Jos viestiä ei löydy sähköpostisi saapuneet-kansiosta, tarkista myös roskapostikansio. Jos et vahvista lähetystä oman sähköpostisi kautta, viestiäsi ei toimiteta vastaanottajalle.

Siirry verkkoasiointiin

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Avoinna ympäri vuorokauden

Lomakkeet

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa luonnonhoitohankkeessa tehdyistä töistä ja hakea maksatusta.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomake Metsäkeskukseen turvapostilla "Metsätalouden tuet ja hirvivahinkojen ilmoitukset" tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella metsäalan toimija voi hakea Metsäkeskuksen suunnitteleman luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi.

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Lomakkeen toimitustiedot

Suomen metsäkeskus
Toimita lomakkeet Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai Lahden toimistoon.
Päivitetty

Metsäalan toimija voi hakea Metsäkeskuksen suunnitteleman luonnonhoitohankkeen toteuttajaksi. Liitä tämä lomake luonnonhoidon hankehakemukseen.

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 §:n mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Tällä lomakkeella voit tehdä rahoitushakemuksen luonnonhoitohankkeen toteuttamissuunnitelman laatimiseen ja toteutukseen.

Lomakkeen toimitustiedot

Toimita lomake Metsäkeskukseen kirjaamon turvapostilla tai lähetä se Lahden toimistoon.
Päivitetty

Puhelinasiointi

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

Linkit

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien (metsänomistajien) metsänhoidon tukemiseen. Verkkosivulla esitellään tuettavat työlajit ja annetaan lisätietoja tuesta.

Siirry verkkosivulle

Materiaalit on tarkoitettu hyödynnettäväksi luonnonhoidon hankehaun tausta-aineistona. Sivuilta löydät monipuolisesti oppaita, ohjeita ja erilaisia esittely-materiaaleja.

Siirry verkkosivulle

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Metsäkeskus suunnittelee alueellisia Kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (Kemera) 21 §:n mukaisia luonnonhoitohankkeita, joita se tarjoaa toimijoille toteutettavaksi lain 23 § mukaisella hankehakumenettelyllä. Hankehakuja voi olla vuodessa korkeintaan kolme kappaletta. Yhdessä haussa voi olla useita luonnonhoitohankkeita.

Hankehakumenettelyn tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta.

Siirry verkkosivulle

Yhteystiedot

Metsäkeskuksen asiakastuki
Puhelun hinta on oman operaattorisopimuksesi mukainen.

Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisten maanomistajien metsänhoidon tukemiseen.

Siirry verkkosivulle
Päivitetty