Skip to main content

Läntisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Pro metsä -palkinto kiittää metsäalan hyväksi tehdystä työstä

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto, jolla kiitetään, kannustetaan ja tehdään näkyväksi metsäalan eteen tehtyä työtä maakunnissa. Kiitos ja kannustus ovat nopeimmat ja edullisimmat investoinnit tulevaisuuteen. Kiitoksen ja kannustuksen hyvinä puolina ovat myös niiden antajalleen tuoma ilo. Toinen tehokas moottori onnistumiseen on esimerkin voima.

Pro metsä on alueellisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustuspalkinto aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsevat alueelliset metsäneuvostot saamiensa ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on palkita henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisen metsäohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taustaa

Alueelliset metsäohjelmat 2021-2025 edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen.

Alueelliset metsäohjelmat 2021-2025 edistävät metsien hyödyntämistä monipuolisesti ja kestävästi siten, että paikalliset lähtökohdat, kehittämistarpeet ja tavoitteet on otettu huomioon. Metsäohjelmien tavoitteet ja toimenpiteet ovat linjassa Kansallinen metsästrategia 2025:n kanssa. Alueelliset metsäohjelmat sisältävät tavoitteet ja toimenpiteet jokaiseen teemaan.

Alueellisten metsäohjelmien teemat:

 1. Metsätieto ja alustatalous (läpileikkaava)
 2. Metsäalan vuorovaikutus ja viestintä (läpileikkaava)
 3. Resurssitehokas ja kestävä metsänhoito
 4. Talousmetsien luonnonhoito ja metsäluonnon monimuotoisuus
 5. Ilmastokestävä metsätalous
 6. Metsätiet ja metsien saavutettavuus
 7. Uuden puupohjaiset tuotteet
 8. Luontomatkailu, luonnontuoteala ja muut luontoon perustuvat palvelut
 9. Osaaminen ja koulutus
 10. Kansainvälinen metsäpolitiikka ja EU-vaikuttaminen

Pro metsä -palkinnon säännöt ja lomake, jolla voit esittää ehdokasta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Ketä sinun mielestäsi tulisi kiittää hyvästä työstä? Lomake ehdotuksia varten on auki.

Helena Herttuainen, aluejohtaja

PUUMAT -hanke pyrkii puun käytön lisäämiseen maatila- ja maaseuturakentamisessa

Puuta maatilarakentamiseen – teolliset puutuotteet hiilivarastoiksi (PUUMAT) -hankkeen tavoitteena on puun käytön lisääminen ja puisten rakenneratkaisujen laajempi hyödyntäminen maatila- ja maaseuturakentamisessa. Samalla tuetaan maaseudun kestävää kehitystä, pienennetään hiilijalanjälkeä ja kasvatetaan rakennusten hiilivarastoja.

Hanke sisältää kehittämistoimintaa, viestintää ja neuvontaa.  Rakenneratkaisujen ja tyyppirakennusten kehittämisellä tuodaan esille teollisen puurakentamisen uudet vaihtoehdot. Tutkittavia ominaisuuksia tuotantosuunnittain ovat monikäyttöisyys, laajennettavuus, siirtokelpoisuus ja modulaarisuus. Esimerkkikohteille lasketaan myös hiilijalanjälki sekä hiilivarastot. Myös LÄHIPUUn® käyttöä osana teollista puurakentamista tutkitaan.

Hankkeessa myös pilotoidaan neuvontaa rakennusinvestointia suunnitteleville maatiloille yhteistyössä Pro Agria Oulun ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaan kanssa. Neuvonnan yhteydessä etsitään erilaisia puuvaihtoehtoja sekä vertaillaan niiden ominaisuuksia.

Hanke toteutetaan yhteistyössä maatilojen, yritysten, elintarviketeollisuuden sekä alan suunnittelu –ja neuvontaorganisaatioiden kanssa ja se kestää 31.10.2023 saakka.

Lisätietoja hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Martti Kangasniemi, projektipäällikkö

Helmi-elinympäristöohjelma on käynnistynyt ely-keskuksissa

Ympäristöministeriön keväällä 2020 käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen sekä luonnon tarjoamien ekosysteemipalvelujen turvaaminen. Samalla hillitään ilmastonmuutosta. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.

Helmi-elinympäristöohjelman teemat ovat:

 • soiden suojelu ja ennallistaminen
 • lintuvesien kunnostaminen
 • perinnebiotooppien hoito
 • metsäisten elinympäristöjen hoito
 • pienvesien ja rantaluonnon kunnostus

Helmi-ohjelmaa toteuttavat alueelliset ely-keskukset. Konkreettiset toimet ovat alkaneet vuoden 2020 alussa ja jatkuvat vuoteen 2030 saakka.

Ensimmäiseksi on päästy vauhtiin soiden suojelussa, jossa ensisijaisena tavoitteena on luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti merkittäviksi arvioitujen, soidensuojelun täydennysehdotukseen (SSTE) kuuluvien soiden suojelu. Lisäksi voidaan suojella maakunnallisesti merkittäväksi arvioitavia tai lajistollisesti tärkeitä suokohteita ja kaavojen suojeluvarauksia.

Helmi-ohjelman mukainen soiden suojelu on maanomistajalle vapaaehtoista. Suojelu on pysyvää, vaihtoehtoina ovat suora myynti valtiolle tai rauhoitus yksityisenä suojelualueena (YSA). Ely-keskus maksaa suojeltavasta kohteesta täyden korvauksen, joka on verovapaata tuloa. Suojelun toteuttamiseen on myös varattu vaihtomaita.

Jarmo Uimonen, luonnonhoidon asiantuntija

Metsäkeskus kannustaa pienpuun korjuuseen 

Turpeen energiankäytöstä luopumista on viime aikoina vauhdittanut päästöoikeuden hinnan nousu. Nykyennusteiden mukaan turpeen pääasiallisen energiakäytön arvioidaan puolittuvan markkinaehtoisesti mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä ja päättyvän 2030-luvun aikana.  

Vähenevä turpeen energiakäyttö tulee lyhyellä aikavälillä korvautumaan valtaosin metsähakkeella. Metsäenergian kysynnän kasvussa katseet suuntautuvat nuorten metsien ensiharvennuksiin. Ensiharvennuksen yhteydessä on mahdollisuus kerätä energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Samalla kun hoidetaan nuoria metsiä, voidaan pienpuun korjuulla turvata metsäenergian saatavuutta. 

Valtionhallinto on reagoinut metsähakkeen lisääntyvään kysyntään myöntämällä erillisen lisämäärärahan nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tukeen. Lisäksi Metsäkeskuksessa toteutetaan syksyn 2021 aikana erillinen Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen. Kampanjassa metsänomistajille kerrotaan heidän omien metsiensä mahdollisista energiapuukohteista ja kannustetaan heitä omien tavoitteidensa mukaisesti pienpuun korjuuseen. Energiapuuta ostavien toimijoiden sekä metsänomistajien kohtaamista edistetään alueellisten tapahtumien avulla, ja yleisellä tiedotuksella tuodaan energiapuun korjuuta ja sen vaikutuksia tunnetuksi. Lisätietoa Tule metsään! -kampanjasta on luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.      

Juha Tuononen, metsänhoidon asiantuntija

Kuviotietojen lataus XML-tiedostoon

Metsään.fi-palvelussa voit ladata metsätilakohtaisia kuviotietoja XML-tiedostoon ja siirtää tiedot omaan tietojärjestelmääsi. Kuviotietoja voi ladata myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta. Lue lisää... 

Metsään.fi-palvelussa on tällä hetkellä mahdollisuus ladata kuviotiedoista metsätietostandardiversioiden 1.4–1.7. mukaiset XML-tiedostot. Myöhemmin tänä vuonna palveluun tulee ladattavaksi sekä MV 1.8- että 1.9 -version mukaiset XML-tiedostot. Samalla vanhempien standardiversioiden latausmahdollisuus palvelussa poistuu. 

XML-tiedostot myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta 

Metsään.fi-palvelun lisäksi tilakohtaisia, suostumuksenalaisia kuviotietoja voi ladata myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon latauspalvelun kautta. Siellä on käytettävissä standardiversiot MV 1.7 ja MV 1.8 sekä myöhemmin tänä vuonna MV 1.9. Metsävaratiedon latauspalvelun käyttö edellyttää sitä, että organisaatiossasi on otettu Suomi.fi-palveluväylä käyttöön. Lisäksi organisaationne tulee rekisteröityä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun käyttäjäksi.  

Avoin metsä- ja luontotieto 

Kaikille avointa metsä- ja luontotietoa voi ladata omiin järjestelmiinsä eri tavoin, myös XML-tiedostoina. Avoimen metsä- ja luontotiedon aineistoihimme ja aineistojen erilaisiin latausmahdollisuuksiin kannattaa tutustua verkkosivuillamme