Siirry pääsisältöön

Läntisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Uudet metsävaratiedot julkaistu kesän 2020 inventoinneista

Meneillään oleva metsien inventointikierros (2020-2025) on päässyt vuoden 2020 osalta maaliin suunnitelman mukaisesti ja uudet metsävaratiedot on julkaistu metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden käytettäväksi.

Metsäkeskuksen läntisellä palvelualueella julkaistiin uutta metsävaratietoa kaikkiaan reilut 400 000 hehtaaria. Uudet metsävaratiedot on julkaistu Akaan, Parkanon ja Toholammin ympäristöihin. Kaikki julkaistut metsävaratiedot ovat saatavilla Metsään.fi-palvelusta tilakohtaisena tietona yksityisille metsänomistajille. Tiedot on julkaistu myös avoimena metsä- ja luontotietona muille käyttäjille.

Metsien inventointi on perustunut jo vuosia lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentoihin. Metsäkeskus tuottaa tietoa metsien kasvupaikoista, puustosta, luontokohteista sekä ehdotuksia hakkuista ja hoitotöistä yhdistelemällä näitä aineistoja. Kehitys on vienyt metsävaratiedon tuotantoa eteenpäin ja nykyisin käytetään aiempaa tarkempaa laserkeilausaineistoa ja uudistettua inventointimenetelmää. Metsävaratiedon laatuun on saatu parannusta jonkin verran.  

Parhaimmillaan inventointimenetelmän tarkkuus on hoidetuissa kasvatus- ja uudistuskypsissä metsissä. Puuston kokonaistilavuus, pohjapinta-ala, läpimitta ja pituus saadaan määritettyä entistä tarkemmin, mikä mahdollistaa sen, että toimenpide-ehdotukset metsiin ovat entistä paremmin ajoitettuja. Haasteita ja kehitettävää vielä löytyy, sillä virheitä esiintyy esimerkiksi pienissä taimikoissa, sekametsien puulajisuhteissa sekä puuston iässä.

Yksittäisellä alueella metsien inventointi kestää 1,5-2 vuotta. Tällä hetkellä käsitellään aineistoja vuoden 2021 inventointihankkeista tänä vuonna tapahtuvaa metsävaratiedon julkaisua varten. Läntisellä alueella tavoitteena on julkaista uutta metsävaratietoa yhteensä reilut 600 000 hehtaaria vuoden 2022 aikana. Uudet metsävaratiedot julkaistaan Alajärven, Kokkolan, Merikarvian ja Loimaan ympäristöihin.

Samaan aikaan valmistaudutaan jo tulevaan, sillä Metsäkeskuksessa tehdään kesän ja syksyn aikana koealamittauksia vuoden 2022 inventointihankkeisiin. Koealoja mitataan Alavuden, Porin ja Salon ympäristöissä. Laserkeilaus ja ilmakuvaus toteutetaan Maanmittauslaitoksen koordinoiman kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman mukaisesti. Vuosittaisten inventointialueiden sijainti ja tulevien vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus-sivustolla. Oman metsätilan tietojen tulevan julkaisuvuoden voi tarkistaa jo nyt Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelusta.

Hanna Parviainen, metsätietopäällikkö

Hanna Parviainen aloitti läntisen palvelualueen metsätietopäällikkönä 1.1.2022 toimipaikkanaan Tampere. Hän on työskennellyt Metsäkeskuksella vuodesta 2019 projektipäällikkönä ja sovelluskoordinaattorina tietojärjestelmäkehityksen parissa. Koulutukseltaan hän on metsänhoitaja Itä-Suomen yliopistosta ja aiemmin työskennellyt metsävaratiedontuotannon parissa.

Ehdota maakunnastasi Pro metsä -palkinnonsaajaa

Onko maakunnassasi henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö, joka on tehnyt innovatiivista ja tuloksekasta työtä metsäalalla? Metsäneuvostot myöntävät ensimmäiset Pro metsä -palkinnot keväällä 2022. Ehdota palkinnonsaajaa 11.4. mennessä Metsäkeskuksen verkkosivuilla olevalla lomakkeella

Maakunnalliset metsäneuvostot valitsevat Pro metsä -palkinnon saajat ehdotusten perusteella. Palkintoa voi ehdottaa henkilölle, työryhmälle, yritykselle tai muulle yhteisölle, joka on tehnyt aktiivisesti töitä metsien ja metsäalan eteen.  

Metsäneuvostot myöntävät ensimmäiset palkinnot tänä keväänä. Pro metsä -kunniakirjan myöntämisen yhteydessä istutetaan puu palkinnon saajan toivomaan paikkaan.  

Pro metsä -palkinto kannustaa kohti alueellisten metsäohjelmien tavoitteita. Alueellisia metsäohjelmia on yhteensä neljätoista. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen. 

Luonnonhoitohankkeille haetaan toteuttajia kolmesti vuodessa

Metsäluonnon hoitohankkeisiin tarkoitettua kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (kemera) tukea voidaan myöntää monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen hoito- ja kunnostustöihin, metsätalouden vesiensuojelutöihin sekä monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin. 

Metsäkeskuksen toimihenkilö laatii luonnonhoitohankkeen yleissuunnitelman, joka on suunnitelma toimenpiteistä ja niiden kohdentumisesta. Toimenpiteistä sovitaan kirjallisesti maanomistajan kanssa, eikä luonnonhoitotöistä aiheudu maanomistajalle kustannuksia.

Metsäkeskus tarjoaa luonnonhoitohankkeet toimijoille toteutettavaksi  hankehakumenettelyllä. Tavoitteena on löytää luonnonhoitohankkeelle osaava toimija, joka ottaa kokonaisvastuun sekä luonnonhoidon töiden tarkemmasta toimenpidesuunnittelusta että niiden toteuttamisesta. Tänä vuonna luonnonhoitohankkeita avataan hakuun kolmeen otteeseen: helmikuussa, toukokuussa ja lokakuussa.

Vuoden ensimmäinen hankehaku alkaa 23.2.22. Läntisellä palvelualueella haetaan silloin toteuttajaa kolmeen luonnonhoidolliseen kulotushankkeeseen. Kulotukset toteutetaan Salossa, Eurassa ja Kuhmoisissa.

Kulotuksissa poltetaan hakkuualalle hajalleen puidut hakkuutähteet sekä säästöpuuryhmä. Tarkoituksena on tuottaa paloelinympäristö, jossa on tulen eriasteisesti vaurioittamaa puuta. Tämä tarjoaa elinympäristön siihen erikoistuneelle lajistolle. Samalla kulotuksesta on metsänhoidollisia hyötyjä: sen avulla voidaan parantaa kasvupaikan ravinne- ja kasvuolosuhteita sekä metsän uudistamistulosta.

Lisätietoa luonnonhoitohankkeista ja hankehausta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Metsäalan kehittämistarpeet esillä Lounais-Suomen virtuaalisissa aamukahvitilaisuuksissa

Lounais-Suomessa järjestetään vuonna 2022 yhteensä kymmenen virtuaalista aamukahvitilaisuutta. Metsäkeskuksen järjestämillä aamukahveilla paneudutaan metsäalan keskeisiin kehittämistarpeisiin. Vieraina tilaisuuksissa on alueen metsäalan toimijoita ja yrittäjiä sekä metsänomistajia.

Kolmen vartin mittaisia tilaisuuksia järjestetään kerran kuussa torstaiaamuisin. Kevään ja kesän aikana keskustellaan tulevaisuuden suometsänhoidosta, joutoalueiden metsityksestä ja hiilensidonnasta, luonnontuotteiden keruusta ja jatkojalostuksesta sekä riistametsänhoidosta. Tilaisuuksien tarkemmat ohjelmat ja ilmoittautumistiedot löytyvät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Virtuaalisilla metsäaamukahveilla halutaan tuoda esille vuosiksi 2021-2025 laaditun Lounais-Suomen metsäohjelman kärkiteemoja. Idea tilaisuuksien järjestämisestä syntyi metsäohjelman toimeenpanoon liittyvän työryhmätyöskentelyn tuloksena. Aktiivisella metsäalan viestinnällä halutaan tehdä metsäohjelman kehittämistavoitteet Lounais-Suomessa näkyviksi alueen toimijoille ja metsänomistajille.

Tervetuloa mukaan kahvittelemaan kanssamme!

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla -hanke käynnistyi

Yksityistiekunnat toimiviksi Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla -hanke käynnistyi vuoden alussa. Hanke on kaksivuotinen ja sen toiminta-alue on Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueet. Hanketta rahoittavat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskukset.

Hankkeen päätavoitteena on aktivoida yksityistiekuntia laittamaan teiden hallinnointi ja hoito ajan tasalle. Tiekuntia autetaan myös verkostoitumaan ja käyttämään tarvittaessa yhdessä ja/tai erikseen tieisännöintipalveluja. Järjestäytymättömiä teiden osakkaita  opastetaan arvioimaan järjestäytymisen tarpeellisuutta.

Hankkeen aikana järjestetään tiekunnille kunnittaisia ja maakunnallisia tiedotustilaisuuksia ja webinaareja yksityistielain sisällöstä ja vaatimuksista. Tiekunnille tiedotetaan myös tarjouspyyntömalleista, joilla tiekunnat voivat ajantasaistaa tiekuntien hallinnoinnin ja hoidon, sekä ottamaan halutessaan käyttöön tieisännöintipalvelut.

Hanke opastaa tiekuntia ilmoittamaan lakisääteiset tiedot maanmittauslaitoksen yksityistietokantaan ja DigiRoad - tietojärjestelmään sekä yhteystietonsa Metsäkeskuksen ylläpitämälle tienhoito.fi -sivustolle. Hallinnoinnin ajatasaistaminen ja tiekuntien toimivuus sekä perustietojen ajantasaisuus virallissa tietojärjestelmissä on jatkossa erilaisten avustusten saamisen edellytys. Yhteystietojen vienti tienhoito.fi -sivustolle helpottaa yhteydenpitoa tien käyttäjien ja hallinnoijien välillä.

Hankkeen aikana järjestetään infotilaisuuksia myös toimijoille ja kunnille. Projektipäällikkönä toimii Arto Valkama. 

Lisätietoa hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Uutisia lyhyesti

Metsään.fi-tietojen ylläpitokäytäntö muuttui

Metsään.fi-palvelussa olevia kuviotietoja ei voi enää päivittää mahdollisen metsäsuunnitelman tiedoilla. Uutena keinona tietojen ajan tasalla pitämiseen tulee käyttöön muun muassa hakkuukoneiden tuottama tieto. Lue lisää Metsäkeskuksen uutisesta

Tule metsään! -kampanja edisti metsänhoitoa ja pienpuun korjuuta – Metsäkeskus kiittää yhteistyöstä

Metsäkeskuksessa oli 26.3.-31.12.2021 käynnissä Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena oli edistää nuoren metsän hoitoa sekä lisätä pienpuun tarjontaa. Metsänomistajia kannustettiin omat tavoitteet ja luontoarvot huomioivaan pienpuun korjuuseen syksyn 2021 aikana henkilökohtaisin yhteydenotoin sekä valtakunnallisella kirjepostituksella. Pienpuun korjuun tunnettavuutta ja toimijoiden sekä metsänomistajien kohtaamista edistettiin puolestaan yhdessä sidosryhmien kanssa järjestetyissä maakunnallisissa tapahtumissa. 

Kampanjan vaikuttavuutta tarkasteltiin kohdekiinteistöiltä loppuvuodesta 2021 saapuneiden nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-hakemusten avulla. Syksyn aikana hakemuksia saapui kohdekiinteistöiltä yhteensä yli 4 000 hehtaarin alalta. Kun hehtaarilta kertyy arviolta 50 kuutiometriä pienpuuta, voidaan kampanjan arvioida lisänneen pienpuun korjuuta noin 200 000 kuutiometriä. Kolmeen edelliseen syksyyn verrattuna kampanja lisäsi kohdekiinteistöjen kemera-tuella tehtyä nuoren metsän hoitoa ja pienpuun korjuuta 39 prosenttia. 

Metsäkeskus kiittää kaikkia Tule metsään! -kampanjan toteutukseen osallistuneita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. 

Hirvivahinkokorvauksia maksuun edellisvuosia vähemmän

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä vuonna 0,7 miljoonalla eurolla 1 400 hehtaarin alalta. Ilmoitetut vahingot ja korvausmäärät ovat olleet laskussa viime vuosina. Korvaukset maksetaan metsänomistajille helmikuun aikana. Lue lisää Metsäkeskuksen uutisesta