Siirry pääsisältöön

Läntisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Ketkä tekevät metsäalan tulevaisuuden?

Metsäala on monipuolinen ja kiinnostava tulevaisuuden ala. Keskeistä on, että alalle valmistuu työmarkkinoiden tarpeisiin nähden riittävästi uusia, työtehtäviin soveltuvia sekä ajantasaisilla tiedoilla ja taidoilla varustettuja ammattilaisia. Muuttuva työelämä vaatii joustavuutta myös koulutukselta.

Metsäkeskus selvitti vuosi sitten metsäalan tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeita läntisessä Suomessa. Selvityksestä kävi ilmi, että erityisesti käytännön tekijöitä eläköityy ja tilalle tarvitaan uusia. Arvioiden mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana läntisessä Suomessa tarvitaan satoja uusia, työhön motivoituneita metsäkoneenkuljettajia ja metsureita. Puun käytön lisääntymisen vaikutukset kasvattavat tarvetta entisestään.

Henkilökohtaset ominaisuudet ratkaisevia käytännön työssä

Aina pelkkä motivaatio metsäalalla opiskeluun ei riitä. Metsätalouden koulutuksen kehittämisverkoston 2020-2021 loppujulkaisussa todetaan, että esimerkiksi metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tulee saada riittävästi juuri sellaisia opiskelijoita, joiden motoriikka ja päätöksentekokyky tukevat alalla työskentelyä. Tässä valtakunnallinen soveltuvuuskoe ja kriteerit voisivat olla tulevaisuudessa tukena.

Työelämässä edellytetään jatkuvaa oppimista

Yhteiskunnan nopeat muutokset haastavat jatkuvaan oppimiseen - näin myös metsäalalla. Digitalisaatio, muutokset lainsäädännössä ja metsänkäsittelytapojen monipuolistuminen edellyttävät osaamisen lisäämistä koko työuran ajan. Verkossa tapahtuva, paikkariippumaton koulutus tarjoaa tähän uusia mahdollisuuksia. Myös oppilaitosten ja opetuksen on pysyttävä ajassa mukana.

Viestintä keskeistä metsäalan vetovoimaisuuden lisäämisessä

Kaikki metsäalalla toimivat luovat kuvaa alasta ja sen tulevaisuudesta. Vetovoimaisuus rakentuu viestinnällä. Ei ole yhdentekevää, miten metsäala näyttäytyy yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kuinka metsäalan ammattilaiset kohtaavat asiakkaat ja sidosryhmät. Metsät tarjoavat ratkaisuja moniin ajankohtaisiin haasteisiin ja se alan täytyy tehdä näkyväksi.

Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle -hanke käynnistymässä

Metsäkeskus edistää tulevina vuosina nuorten hakeutumista metsäalan koulutukseen läntisen Suomen alueella. Työn mahdollistaa Metsämiesten säätiöltä saatu apuraha. Oppilaitosten kanssa tiiviissä yhteistyössä toteutettavalla Tulevaisuuden osaajaksi metsäalalle -hankkeella lisätään metsäalan vetovoimaisuutta ja tuodaan esille alan tarjoamia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Metsäalan tulevaisuuden tekevät motivoituneet, alalle soveltuvat, ammattitaitoiset ja jatkuvaan oppimiseen valmiit nuoret.

Minna Rautalin, elinkeinopäällikkö

Metsäkeskus järjestää koulutusta ympäristötukihakemuksen laadinnasta

Metsätalouden ympäristötuki on yksityisille metsänomistajille maksettava korvaus metsäkohteen määräaikaisesta suojelusta kymmenen vuoden ajaksi. Ympäristötuki on ensisijaisesti suunnattu metsälain 10 §:n mukaisten, puustoisten elinympäristöjen suojeluun. Tukea voidaan maksaa myös METSO-ohjelman elinympäristöjen turvaamiseen rahoitusehtojen mukaisesti. Metsäalan toimija voi laatia ympäristötukihakemuksen metsänomistajan valtuuttamana ja saa työstään valmistelukorvauksen.

Metsäkeskus järjestää läntisellä alueella metsäalan toimijoille kaksi koulutustilaisuutta ympäristötukihakemuksen laadinnasta. Koulutukset pidetään 9.6. Kokkolassa ja 16.6. Kankaanpäässä. Päivä aloitetaan noin 2 tuntia kestävällä sisäosuudella, jossa käydään läpi perustiedot ympäristötuesta ja sen hakemisesta. Omakustanteisen lounaan jälkeen siirrytään kimppakyydein maastokohteille, joissa ympäristötukikohteisiin tutustutaan käytännössä.

Kemera-tuen käyttö on alkuvuonna edelleen vähentynyt

Metsänhoitotöihin myönnettävän kemera-tuen käyttö on edelleen vähentynyt. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla tukea maksettiin noin 30 prosenttia vähemmän. Pienin pudotus, alle 10 prosenttia, on tapahtunut Varsinais-Suomen maakunnassa. Pienpuun korjuuseen maksettava tukisumma on Varsinais-Suomessa jopa suurempi kuin edellisenä vuonna.

Erityisen paljon ovat vähentyneet metsäteiden perusparannushankkeet. Poikkeuksen tähän tekee Pirkanmaan maakunta, jossa tiehankkeita on ollut hieman edellistä vuotta enemmän. Tiehankkeiden kohdalla muutaman kuukauden tarkastelujakso on kuitenkin epäluotettava, koska hankkeiden toteutus kestää joskus useammankin vuoden.

Nuoren metsän hoidon tuen ehdot tulevat kesäkuun alussa muuttumaan. Tuki nousee 430 eurosta 450 euroon, kun kohteelta kerätään pienpuuta. Poistettavien runkojen vähimmäismäärä tulee putoamaan 1500 rungosta 1000 runkoon hehtaarilla. Tämä tuo uusia hoitokohteita tuen piiriin erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, missä metsät ovat luontaisesti eteläistä Suomea harvempia. Muutoksella pyritään lisäämään metsänhoitotöihin varatun tuen käyttöä ja lisäämään markkinoille tulevan energiapuun määrää. Suuremmat muutokset tukiehtoihin tehdään, kun metsätalouden uusi kannustejärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2024 alussa. 

Valtion kemera-tukea metsänhoitotöihin saa Suomessa vuosittain noin 70 000 metsänomistajaa. Viime vuonna Metsäkeskus maksoi kemera-tukia metsänomistajille puuntuotantoon 42,3 miljoonaa euroa ja metsäluonnonhoitoon 9,8 miljoonaa, josta ympäristötukia oli 9,3 miljoonaa euroa.

Uudet hankkeet kouluttavat metsien elinkeinoista ja ilmastokestävyydestä

Hyvinvointia metsän elinkeinoista

Hyvinvointia metsän elinkeinoista- hankkeen tavoitteena on koulutuksen, neuvonnan, viestinnän ja käytännön opastuksen avulla aktivoida metsänomistajia nykyistä suunnitelmallisempaan ja omien tavoitteidensa mukaiseen metsien hoitoon ja käyttöön. Kohderyhmänä ovat Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa asuvat metsänomistajat, jotka eivät hoida ja käytä metsäomaisuuttaan aktiivisesti tai joilla on puuntuotannon ohella paljon muita tavoitteita.

Lisätietoja hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla

Ilmastokestävää suometsän hoitoa Pirkanmaalla- koulutushankkeen päätavoite on uudistaa ja monipuolistaa suometsien käsittelyä siten, että ojitettujen turvemaiden hiilipäästöt ja vesistökuormitus alenevat. Hankkeen toimilla pyritään optimoimaan kunnostusojitusten määrää kohdistamalla ojaverkoston ylläpitoon liittyvät toimenpiteet nykyistä tarkemmin vain metsäkasvatuksen kannalta välttämättömiin kohteisiin ja lisäämällä jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta sille soveltuvissa kohteissa.

Lisätietoja hankkeesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Muutoksia Metsään.fi-palvelun luontoaineistoissa

Metsään.fi-palveluun on päivitetty Suomen ympäristökeskuksen aineistot luonnonsuojelualueista ja pohjavesialueista maaliskuussa. Osa palvelussa näytettävistä luontoaineistoista ovat jo reilun vuoden takaisia, eikä niitä toistaiseksi päivitetä. 

Maaliskuisessa luonnonsuojelualueiden päivityksessä yksityiset luonnonsuojelualueet lisääntyivät reilulla 300:lla edellisestä marraskuun päivityksestä. Niitä löytyy nyt lähes 13 000 kappaletta. Pohjavesialueiden määriin ei tullut juurikaan muutoksia. 

Uhanalaiset lajit ja liito-oravahavainnot tammikuulta 2021 

Metsään.fi-palvelussa voi tarkastella aineistoja uhanalaisista lajeista ja liito-oravahavainnoista. Aineistot ovat osin puutteelliset, sillä tiedot on päivitetty viimeksi tammikuussa 2021 Suomen ympäristökeskuksesta. Aineistojen ylläpito on tämän jälkeen siirtynyt Suomen ympäristökeskuksesta Luomukseen.  

Tietojen päivittymistä jatkossa Metsään.fi-palveluun selvitellään. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, milloin tuoreemmat aineistot saadaan Metsään.fi-palveluun. 

Suomen ympäristökeskuksen aineistot samoin kuin monien muiden tahojen lajiaineistot löytyvät kootusti Luomuksen ylläpitämältä laji.fi-verkkosivustolta

Uutisia lyhyesti

Energiaa metsästä -kampanja alkaa

Metsäkeskuksessa toteutetaan tänä vuonna kampanjaa, jonka nimi on Energiaa metsästä. Kampanjan tavoitteena on nuoren metsän hoitomäärien ja pienpuun korjuumäärien lisääminen. Kuluvan vuoden aikana kampanjassa lisätään metsänomistajien ja metsä- ja energia-alan toimijoiden tietoisuutta pienpuun korjuumahdollisuuksista sekä edistetään heidän kohtaamisia. Energiaa metsästä -kampanjan taustalla on nuorten metsien metsän- ja luonnonhoidollisen tilanteen kohentaminen sekä kotimaisen energian saannin huoltovarmuus.

Lisätietoja kampanjasta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa tulkintasuositusta on päivitetty

Suomen metsäkeskus on päivittänyt metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä koskevaa tulkintasuositusta. Edellisen kerran suositusta päivitettiin vuoden 2018 marraskuussa. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää suositusta esimerkiksi hakkuiden suunnittelussa ja metsänomistajien neuvontatyössä.

Lue lisää Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Puu on hygieenisempi kuin moni muu pinta

Puupinta saa monesti päälleen maalin, lakan tai jonkun muun suoja-aineen, jonka ajatellaan suojaavan, lisäävän pitkäikäisyyttä ja tuovan puun pintaan erilaista eloa. Toisin kuin moni luulee, käsittelemätön puupinta onkin hygieenisempi kuin moni muu pinta: käsittelemättömällä puupinnalla bakteerit nimittäin kuolevat nopeammin.

Lue lisää Metsään-lehden uutisesta.