Skip to main content

Kaakkoisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Kaakkoisen alueen sidosryhmäuutiskirje 23.9.2021

Tule metsään! -kampanja kannustaa pienpuun korjuuseen

Energiantuotannossa siirrytään kohti uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Turpeen energiakäytön arvioidaan puolittuvan jo vuoteen 2025 mennessä ja päättyvän 2030-luvun aikana. Samoin kivihiilen ja öljyn käyttöä ajetaan alas. Puun kysyntä energiatuotantolaitoksilla nousee eri skenaarioiden mukaan 6,4–8,3 miljoonaa kuutiometriä (lisäys 30–40 %) nykytasosta vuoteen 2030 mennessä. Katseet suuntautuvat erityisesti metsähakkeeseen ja lisäyspotentiaalia nähdään etenkin nuorten metsien kunnostuksessa ja ensiharvennuksissa kertyvässä pienpuussa.

Maa- ja metsätalousministeriö reagoi keväällä metsähakkeen kasvavaan tarpeeseen myöntämällä erillisen 3,75 miljoonan euron lisämäärärahan nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tukeen. Metsäkeskus toteuttaa syksyn ajan Tule metsään! -kampanjaa, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen. Kampanjassa metsänomistajille kerrotaan heidän omien metsiensä mahdollisista energiapuukohteista ja kannustetaan metsänhoitoon ja pienpuun korjuuseen.

Energiapuuta ostavien toimijoiden sekä metsänomistajien kohtaamista edistetään alueellisten tapahtumien avulla, ja yleisellä tiedotuksella tehdään energiapuun korjuuta ja sen vaikutuksia tunnetuksi. Metsäkeskuksen perusneuvontatyötä suunnataan syksyn aikana metsänomistajille, joiden metsissä on metsänhoitoa vaativia pienpuukohteita. 

Lisätietoa Tule metsään! -kampanjasta on luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metsävaratietojen analyysissä löydettiin Etelä-Savosta, Etelä-Karjalasta ja Kymenlaaksosta yhteensä 6 200 metsäkiinteistöä, joilla on vähintään yhden hehtaarin suuruinen, potentiaalinen pienpuukohde, jonka harvennushakkuu on ajankohtainen. Pinta-alaa näillä kohteilla on yhteensä 17 000 hehtaaria. Kyse on mittavasta hoitourakasta, mutta samalla kasvavista työmahdollisuuksista metsäalan yrittäjille. 

Metsänomistajan kannalta merkittävin asia on, että oikea-aikaisella metsänhoidolla turvataan puuston tulevaa kehitystä. Puusto säilyy elinvoimaisena, sitoo hiiltä tehokkaasti ja tuhojen kestävyys paranee. Harvennettu metsä tuottaa järeää puuta, mikä tuo metsänomistajalle puukauppatuloa ja parantaa merkittävästi metsätalouden kannattavuutta. Järeällä puulla on korkea jalostusarvo teollisuudelle. Siitä voidaan jalostaa monipuolisesti erilaisia puupohjaisia tuotteita, joilla korvataan fossiiliperäisiä tuotteita ja näin osaltaan hillitään ilmastonmuutosta.

Kampanjan tapahtumista, kuten korjuunäytöksistä ja webinaareista saat tarkempaa tietoa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Jouni Väkevä
elinkeinopäällikkö
Suomen metsäkeskus

 

PuuPeTe-hankkeessa haetaan puusepänliikkeitä koulujen teknisen työn luokkien kummeksi 

Suomen metsäkeskus, Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ja Puuteollisuusyrittäjät ry ovat käynnistäneet vuoden kestävän hankkeen, jonka päätavoitteena on hyödyntää energiaksi menevää puuta teknisen työn opetuksen raaka-aineena. 

Koulujen määrärahat ovat joutuneet suurennuslasin alle, koska kuntien taloustilanne on huono. Puusepän alan yritykset ovat lähteneet hankkeeseen mukaan tarjoamalla tuotannosta ylijäävää, mutta silti laadukasta puumateriaalia koululaisten teknisen työn opetukseen.

Tarkoituksena on luoda toimintamalli siitä, miten puun käyttöä voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa sekä kertoa puun hyvistä ominaisuuksista. Tällä tavoin myös luodaan kipinä nuorille, että puutoimialalta, jossa osaavista käsistä on huutava pula, voisi löytyä tulevaisuuden työpaikka.

– Kaakkois-Suomessa kummikouluksi on valittu uusi Joutsenon CLT-rakenteinen puukoulu. Kummiyrityksiksi on ilmoittautuneet CWP Oy Imatralta ja Laatokan Lankku Oy Parikkalasta, kertoo projektipäällikkö Jouni Silvast Suomen metsäkeskuksesta. 

Kummiyritystoiminnasta kiinnostuneet puusepänliikkeet voivat olla yhteydessä Jouni Silvastiin p. 050 300 1786 jouni.silvastatmetsakeskus.fi 

Valtakunnallinen PuuPete-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja.

 

Suosimulaattorista apua ojitettujen suometsien metsänkäsittelyyn

Kunnostusojitusta suunniteltaessa on tärkeää huomioida vesiensuojelu, kunnostusojituksen tuottama puuston kasvun lisäys ja toimenpiteen kannattavuus. 

Itä-Suomen yliopiston, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyönä kehittämällä suosimulaattorilla voidaan simuloida puuston kasvua ojitetussa suometsässä. Simuloinnin tuloksena saadaan kuviokohtainen arvio kunnostusojituksen tuottamasta lisäkasvusta ja kunnostusojituksen kannattavuudesta. 

Suosimulaattorin avulla voidaan myös tehostaa ojitusalueiden vesiensuojelua, koska taloudellisesti kannattamattomat kohteet voidaan jättää kunnostusojittamatta, jolloin vähennetään ojitusten aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Etelä-Savossa suosimulaattorilla on laskettu noin 48 000 ojitetun suometsäkuvion kunnostusojitustarvetta ja kannattavuutta.

– Simulointitulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa ojitusten tuottamasta puuston kasvun lisäyksestä syntyy, kun syvennetään matalia, noin 30 cm syviä ojia. Lähtötilanteessa noin 50 cm syvien ojien syventämisellä ei yleensä saada merkittävää kasvun lisäystä ja nämä ojat voidaan useimmiten jättää kunnostamatta, sanoo luonnonhoidon asiantuntija Marjo Ahola Suomen metsäkeskuksesta.

 

Neuvontatyön tuloksena määräaikaisia suojelualueita

Metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen asiakastyön neuvontapanokset ovat kesäkaudella painottuneet vahvasti metsätalouden ympäristönäkökulmiin. Syyskuun alkuun mennessä yksityismetsien määräaikaiseen suojeluun tähtääviä ympäristötukihakemuksia on laadittu jo noin 400 hehtaarin edestä. 

– Ilahduttavaa on havaita metsien monimuotoisuuden ylläpidon olevan koko metsäalan ponnistelu, sillä hakemuksia on saapunut lähes jokaisesta alueen merkittävimmistä metsäorganisaatioista. Moni organisaatio on ottanut Metso-suojelun myös yhdeksi viestinnän kärjistään. Tietoisuuden lisääminen on tärkeimpiä keinoja kehitettäessä metsäalaa entistäkin ekologisempaan suuntaan, kertoo asiakkuuspäällikkö Tuomas Kähö Suomen metsäkeskuksesta.

Talousmetsien luonnonhoito kiinnostaa

Metsäluonnon monimuotoisuuden ylläpito ei ole pelkkää suojelua. Koska valtaosa metsistämme on talousmetsiä, on metsänhoidon ja puunkorjuun yhteydessä tehtävillä valinnoilla valtava kokonaisvaikutus metsäluontoon ja vesistöjemme tilaan. 

Metsäkeskuksen neuvontatyössä talousmetsien luonnonhoito tulee esiin kaikissa kohtaamisissa. Koulutuksia on kesän aikana järjestetty mm. Monimetsä-hankkeen Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkkien muodossa, joissa metsänomistajat ja metsäammattilaiset ovat oppimisen lisäksi päässeet kuulemaan ja jakamaan ajatuksiaan. Lenkkien teemana käsiteltiin talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja keinojen soveltamista arjen metsänhoitotoimiin. Luonnonhoitolenkit saivat osallistujilta paljon kiitosta vapaamuotoisuudestaan sekä käytännönläheisyydestään.

 

Metsänomistajan päivä – poikkeuksellista herkkua?

Suomen metsäkeskus yhteistyökumppaneineen järjesti kevättalvella 2020 Metsänomistajan päivä -tapahtuman Kouvolassa. Välivuoden jälkeen on käynnistetty vuoden 2022 tapahtuman suunnittelu Mikkeliin.

Kouvolan Metsänomistajan päivässä metsäalan toimijat esittelivät messuosastoilla palvelujaan ja tuotteitaan. Luentosaleissa tarjottiin ajankohtaisia tietoiskuja tiedonjanoisille kuulijoille. Tapahtuma sai kiitosta näytteilleasettajilta, puhujilta ja metsänomistajavierailta, joita oli paikalla 300–400 henkeä.

– Välivuoden jälkeen Metsänomistajan päivän suunnittelu on jälleen käynnistynyt, sillä usko pandemian väistymisestä on vahva. Tapahtumavuoro on Kymenlaakson jälkeen Etelä-Savossa ja tarkemmin Mikkelin Mikaelissa. Kannattaakin siis jo nyt laittaa kalenteriin 29.1.2022 ja saapua paikalle nauttimaan poikkeuksellisesta herkusta – metsäaiheisesta lähitapahtumasta, vinkkaa asiakkuuspäällikkö Tuomas Kähö Metsäkeskuksesta.

 

Pro metsä -palkinto

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto, jolla kiitetään, kannustetaan ja tehdään näkyväksi metsäalan eteen tehtyä työtä maakunnissa. Kiitos ja kannustus ovat nopeimmat ja edullisimmat investoinnit tulevaisuuteen. 

Pro metsä on alueellisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustuspalkinto aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsevat alueelliset metsäneuvostot saamiensa ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkinnon tarkoituksena on palkita henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisen metsäohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Pro metsä -palkinnon säännöt ja lomake, jolla voit esittää ehdokasta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Ketä sinun mielestäsi tulisi kiittää hyvästä työstä? Lomake ehdotuksia varten on auki.

 

Kuviotietojen lataus XML-tiedostoon

Metsään.fi-palvelussa on tällä hetkellä mahdollisuus ladata kuviotiedoista metsätietostandardiversioiden 1.4–1.7. mukaiset XML-tiedostot. Myöhemmin tänä vuonna palveluun tulee ladattavaksi sekä MV 1.8- että 1.9 -version mukaiset XML-tiedostot. Samalla vanhempien standardiversioiden latausmahdollisuus palvelussa poistuu. 

XML-tiedostot myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta 

Metsään.fi-palvelun lisäksi tilakohtaisia, suostumuksenalaisia kuviotietoja voi ladata myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon latauspalvelun kautta. Siellä on käytettävissä standardiversiot MV 1.7 ja MV 1.8 sekä myöhemmin tänä vuonna MV 1.9. Metsävaratiedon latauspalvelun käyttö edellyttää sitä, että organisaatiossasi on otettu Suomi.fi-palveluväylä käyttöön. Lisäksi organisaationne tulee rekisteröityä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun käyttäjäksi.  

Avoin metsä- ja luontotieto 

Kaikille avointa metsä- ja luontotietoa voi ladata omiin järjestelmiinsä eri tavoin, myös XML-tiedostoina. Avoimen metsä- ja luontotiedon aineistoihimme ja aineistojen erilaisiin latausmahdollisuuksiin kannattaa tutustua verkkosivuillamme.