Skip to main content

Itäisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Ilmastonmuutokseen varaudutaan yhteisillä toimenpiteillä 

Keskustelu ilmastokestävästä metsänhoidosta jatkuu aktiivisena. Ilmastonmuutoksen torjunnassa metsillä onkin keskeinen rooli. Ilmastonmuutokseen vaikuttaminen myös vaatii toimenpiteitä meiltä kaikilta.

Metsien rooli ilmastotoimissa on monitahoinen: metsät toimivat sekä hiilinieluina että hiilivarastoina, ja toisaalta metsät korvaavat fossiilisia raaka-aineita. Puusta tehdyissä tuotteissa hiili myös varastoituu pitkäksi aikaa. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii puurakentaminen. Metsät sitovat hiiltä puuhun, kasvillisuuteen ja maahan, ja metsänkäsittelyllä vaikutetaan myös maaperästä vapautuvan kasvihuonekaasujen määrään. Ilmastonmuutosta ei ratkaista tai jätetä ratkaisematta metsien käytöllä tai käyttämättömyydellä. Ratkaisu tehdään ennen kaikkea fossiilisesta energiasta luopumisella.

Ilmastonmuutos näkyy myös Metsäkeskuksen käytännön työssä. Metsänomistajia koulutetaan esimerkiksi monimuotoisuuden huomioimiseen ja siihen, miten ilmastonmuutoksen torjuntaa voi edistää omissa metsissään. Työskentelemme metsätalouden kokonaiskestävyyden eteen ja olemme mukana tutkimushankkeissa ja työryhmissä, joissa kehitetään uusia menetelmiä ilmastokestävään metsänhoitoon. Nyt pinnalla ovat esimerkiksi turvemaiden metsänhoito ja metsänhoidon suositusten päivittäminen. 

Tuoreena toimena on myös pian Metsäkeskuksesta haettavaksi tuleva joutoalueiden metsitystuki. Metsitystuki on ilmastopolitiikkaa ja tarkoitettu joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Joutoalueita metsittämällä voidaan lisätä metsäpinta-alaa ja metsien hiilensidontaa. 

Alueellisissa metsäohjelmissa 2021-2025 on listattu maakuntien metsien kehittämistoimia, joihin liittyy olennaisesti myös toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näitä ovat muun muassa kehittyvät metsänhoitotavat ja hiilensidonnan lisääminen metsiä hoitamalla. Alueellisiin metsäohjelmiin voit tutustua Metsäkeskuksen verkkosivuilla
Helena Reiman, aluejohtaja
 

Metsitystuen haku avautuu maaliskuussa 

Joutoalueiden metsitystukea voi hakea maaliskuun alusta alkaen Metsäkeskuksesta. Tuen suuruus vaihtelee hehtaaria kohden 1000 ja 2000 euron välillä. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että mitään metsittämistyön toimenpiteitä ei ole aloitettu ennen hakemuksen hyväksymistä. 

Hakemuksen voi tehdä paperilomakkeella tai sähköisen hakupalvelun kautta. Sähköinen hakupalvelu aukeaa maaliskuussa. Tuki on maanomistajalle veronalaista metsätalouden tuloa. 

Tukea ei voi saada voimakkaasti vesakoituneiden, ”vajaatuottoisten”, pelto- tai metsäheittojen metsittämiseen. Tukeen oikeutettuja joutoalueita ovat alueet, jotka eivät ole maatalousmaata eivätkä metsämaata. Maatalouskäytöstä poistuneella alueella tms. voi olla raivaussahalla poistettavaa vesakkoa esimerkiksi ojan varsilla, mutta ei juurikaan ojien välisillä saroilla.  
Metsäkeskus voi hyväksyä tänä vuonna metsityshankkeita 5,40 miljoonan euron arvosta. 
Lisätietoja metsitystuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla. 
 

Lumituhoriskien ennustamiseen karttasovellus

Lumituhojen ennustamiseen on kehitetty uusi karttasovellus. Lumituhoriskikartta ennustaa todennäköisyyttä, että jollakin alueella on kohonnut riski lumituhojen syntymiseen.  

Lumituhoriskikartassa voit verrata haluamasi alueen puiden lumituhoriskiä eri ajanjaksoilta. Karttapalvelussa on valittavissa tämän päivän arvo, viikon korkein tai talven korkein arvo. 

Palvelussa voi myös ilmoittaa havaintonsa lumituhosta. Sen lisäksi palvelussa pystyy ilmoittamaan havaintonsa myrskytuhosta, hyönteistuhosta, hirvituhosta, myyrätuhosta, juurikääpätuhosta ja muusta tuhosta. Ilmoitetut tuhohavainnot tulevat näkyviin kaikille käyttäjille. Palvelussa näkyy myös Laatumetsä-sovelluksella tehdyt lumituhoilmoitukset. 

Lumituhoriskikartan laskentamallinnuksen on kehittänyt Luonnonvarakeskus Säätyö-hankkeessa. Lumituhoriski on simuloitu käyttäen apuna mm. Ilmatieteen laitoksen lumikuorma-tietoa pitkältä aikajaksolta. Metsäkeskuksessa lumituhoriskimallinnusta on viety hieman eteenpäin liittämällä siihen ajantasainen säätieto. 
 

Metsänkäsittelyn ilmastovaikutuksien tarkastelu

Metsän käsittelytapojen ilmastovaikutuksia arvioitaessa saadaan hyvin erilainen kuva riippuen tarkastelun aluelaajuudesta tai aikajänteestä. Lisäksi puu tuottaa ilmastohyötyjä korvaamalla fossiilisia raaka-aineita.
Tarkasteltavana alueena voidaan käyttää yksittäistä metsikköä tai laajempaa aluetta. Yksittäistä metsikköä tarkasteltaessa uudistushakkuun seurauksena kyseisen metsikön hiilivarasto poistuu hetkellisesti metsästä. Suomessa metsät muodostavat eri metsiköiden mosaiikin. Kun hiilivaraston muutostarkastelua laajennetaan koko metsätilaan tai vielä laajempaan alueeseen, eivät yksittäiset hakkuut erotu hiilivarastoa pienentävinä.

Tarkasteltavaksi aikajänteeksi voidaan myös valita lyhyempi tai pitempi aikaväli. Lyhyellä aikajänteellä uudistushakkuusta hakkuualueelle jäävät hakkuutähteet vapauttavat hajotessaan ilmakehään hiilidioksidia. 15-20 ikäinen taimikko pystyy sitomaan vapautuvan hiilidioksidin ja nuori metsä toimii jo tehokkaana hiilinieluna. Maaperän ja puuston hiilivarasto palautuu hakkuuta edeltävään tilaan 60-100 vuoden kuluttua ja palautuminen toistuu myös jatkossa vastaavasti.

Metsän käsittelyn myönteiset ilmastovaikutukset ulottuvat myös metsän ulkopuolelle. Metsästä korjatut biotuotteet ovat korvaamassa ympäristölle haitallisempia, fossiilisten tuotteiden ja polttoaineiden valmistuksesta ja käytöstä syntyviä päästöjä. Hyvällä ja kokonaiskestävällä metsän- ja luonnonhoidolla metsät toimivat tehokkaina hiilensitojina ja tuottavat samalla uusiutuvia, ympäristöystävällisiä ja kehittyviä biotuotteita yhteiskunnan tarpeisiin.

Juha Tuononen, metsänhoidon asiantuntija

Metsään.fi-palvelu ja Suomi.fi-valtuudet

Katso-tunnusten käyttö Metsään.fi-toimijapalvelun käyttöoikeuksien hallinnassa päättyi vuodenvaihteessa. Katso-palvelussa olleet valtuudet asioida organisaation puolesta tulee siirtää Suomi.fi-valtuuksiin. Metsään.fi-toimijapalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjälle on Suomi.fissä annettu asiointivaltuus ”Metsätietojen käsittelyyn”.

Jos teillä on ongelmia toimijapalveluun kirjautumisessa, kannattaa ensin tarkistaa valtuudet.

Lue lisää toimijapalveluun liittymisestä.