Siirry pääsisältöön

Huolehditaan luonnonhoidosta maanmuokkauksessa

 • Maanmuokkausta tehdään, koska se parantaa oleellisesti metsän uudistamistulosta. Se lisää sekä viljelytaimien selviytymismahdollisuuksia että luontaista taimettumista. 
 • Puunkorjuun ja maanmuokkauksen vesiensuojelutoimenpiteillä pyritään siihen, että pintavesien ekologinen tai kemiallinen tila ei heikkene. 
 • Kun maanpinta rikkoutuu maanmuokkauksessa, syntyy eroosioriski, eli kiintoainetta voi irrota ja lähteä liikkeelle. Mitä lähempänä vesistöä kiintoainetta irtoaa, sitä todennäköisemmin se päätyy vesistöön. Vesistöjen ja pienvesien varteen jätettävän suojavyöhykkeen rikkomaton maanpinta ja pintakasvillisuus vähentävät ja estävät kiintoaineen ja ravinteiden kulkeutumista hakkuualalta vesistöön sekä lisäävät talousmetsien luonnon monimuotoisuutta. 
 • Vesien reunoille jätetään maanpinnan kaltevuudesta ja maalajista riippuen 5-30 metrin muokkaamaton suojavyöhyke. 
   
 • Naveromätästyksessä navero-ojan kaltevuus ei saa ylittää 4 prosenttia. Naveroa ei saa yhdistää suoraan puroon tai muuhun vesistöön. 
 • Pohjavesialueilla vältetään maanpinnan tarpeetonta rikkomista.
 • Pohjavesialueille suositellaan kevennettyä maanmuokkausta, kuten laikutusta tai äestystä. Turvemaiden pohjavesialueilla voidaan tehdä naveromätästystä, jos naverot eivät ulotu kivennäismaahan asti.
 • Seuraavia kohteita ei muokata eikä niiden yli ajeta koneilla: kosteat painanteet ja vedenkulku-uomat, tihkupinnat, pienialaiset kosteikot ja suot.   
 • Arvokkaita elinympäristöjä ei muokata eikä niiden yli ajeta. 
 • Säästöpuuryhmiä ja yksittäisiä säästöpuita ei vahingoiteta. Niiden ympärille jätetään vähintään 2 metrin muokkaamaton vyöhyke. 
   
 • Kuolleita tai lahoja pystypuita ja pökkelöitä ei kaadeta. 
 • Pitkälle maatuneet järeät maapuut kierretään. 
 • Kasvupaikalle sopivat kasvatuskelpoiset taimiryhmät kierretään. 
 • Muurahaispesät ja lintujen pesät pesimäaikana kierretään. 

Lisätietoja