Siirry pääsisältöön

Rikare skog

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin Interreg Botnia-Atlantica aluekehitysrahaston logo

Rikare Skog - Enemmän metsästä 

Biotalouden merkityksen kasvaessa yhteiskunnassa on metsillä ja metsätaloudella merkittävä rooli biotalouden tavoitteiden saavuttamisessa. Hankealueella Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla on noin 35 000 metsänomistajaa ja Ruotsin Västerbottenissa ja Västernorrlandissa noin 40 000 metsänomistajaa. Tämä kattaa yhteensä 6,2 miljoonaa metsähehtaaria, ja metsätalous muodostaa merkittävän elinkeinon alueella. Isojen metsäyhtiöiden lisäksi alueella toimii noin 180 pientä tai keskikokoista metsäpalveluyritystä, jotka tarjoavat palveluitaan muille yrityksille, erityisesti yksityismetsäomistajille. Metsänomistajakunta muuttuu koko ajan ja metsäpalveluyritysten tuotetarjonnalla on suuri merkitys metsäresurssien tehokkaalle ja kestävälle hyödyntämiselle. 

Tavoitteet 

Yhdistämällä eri toimijoiden (metsänomistajat, metsäpalveluyrittäjät ja -yritykset) tietoa ja osaamista pyritään parantamaan yritysten kilpailukykyä: 

 • kehittämällä ja testaamalla uusia työkaluja ja palvelukonsepteja yritysten käyttöön 
 • lisäämällä yritysten osaamista lähestyä metsänomistajaryhmiä. Erityisesti on tarkoitus lähestyä niitä metsänomistajia, jotka eivät perinteisesti ole käyttäneet metsänhoitopalveluita aktiivisesti eivätkä ole toteuttaneet metsänhoitotoimenpiteitä. Tähän pyritään huomioimalla sukupuolten väliset erot sekä metsänomistajina että -yrittäjinä ja luomalla kohderyhmälle sopivia palveluita. 

Hankkeen keskeinen lähtökohta on asiakkaiden osallistaminen tiedon tuottamiseen ja tuotekehitykseen. Uusia palvelutarpeita kartoitetaan yhteistyöryhmissä, jotka koostuvat sekä metsänomistajista, metsäpalveluyrityksistä, että puuta ostavista ja jalostavista yrityksistä. 

Toimenpiteet 

 • Hankkeessa kootaan yhteen olemassa oleva tieto metsänomistajien päätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä ja tukitarpeista sekä kartoitetaan aukkoja päätöksentekoprosessin ymmärtämisessä. 
 • Tämän pohjalta kehitetään ja kokeillaan erilaisia uusia työkaluja ja palvelukonsepteja, joiden avulla metsäpalveluyrittäjät voivat laajentaa tuotevalikoimaansa. Kokeilujen ja palvelukonseptien toimivuutta arvioidaan yhdessä metsäneuvojien sekä metsäpalveluyrittäjien kanssa. 
 • Metsäpalveluyrittäjille ja -neuvojille järjestetään infopäiviä ja seminaareja toimintakonseptien ja työkalujen käytöstä ja käyttöönotosta. 
 • Koko hankkeen ajan pyritään edistämään eri toimijoiden keskinäistä verkostoitumista (metsäpalveluyrittäjät, metsänomistajat, metsäalan tutkimus- ja neuvontapalvelut). 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Sveriges Lantbruksuniversitet:n (SLU) ja Skogsstyrelsen:n kanssa. Hanketta rahoittaa EU:n aluekehitysrahaston Botnia-Atlantica 2014-2020 -ohjelma, jonka tarkoituksena on tukea hanketyöskentelyä yli rajojen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeen toteutusaika on elokuusta 2018 joulukuuhun 2021. 

Hankkeen materiaalit 

Menneet tapahtumat

Loppuseminaari: In the business of Kvarken forests – a service market for the future 19.-20.10.2021
Hankkeen loppuseminaari järjestettiin webinaarina kahden aamupäivän aikana 19.-20.10. Tuolloin kuultiin millaisia mahdollisuuksia ja haasteita metsäpalveluiden kehittämisessä on Merenkurkun alueella. Lisäksi esiteltiin mitä oppeja on saatu Enemmän metsästä /Rikare skog -hankkeesta tulevaisuutta varten. Tapahtuma oli englanninkielinen. Webinaarin esitykset ovat katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalla.

Retkeily jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen kohteille, Kurikka, 19.10.2021 klo 12:30–16:15
Retkellä tutustuttiin suometsän käsittelyn koealoihin, kuten poiminta-, kaistale- ja pienaukkohakkuisiin, sekä alikasvoksen vapautukseen. Mukana oli asiantuntijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Metsäkeskuksesta. 

Webinaari: Inclusive service development in Kvarken's forest sector, 15.9.2021 klo 14.00-15.30

Webinaarissa esiteltiin yhdenvertaista palvelukehitystä metsäalan näkökulmasta. Lisäksi tarjottiin esimerkkejä ja kokemuksia siitä, miten yhdenvertaisuus on huomioitu palveluiden kehittämisessä käytännössä ja mitä hyötyjä siitä on. Webinaari oli englanninkielinen. 

Puhujina:

 • Tutkija Maria Johansson, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Ruotsi
 • Projektin johtaja Anneli Lundmark, The Cluster of Forest Technology, Ruotsi
 • Aluejohtaja Helena Herttuainen, Suomen metsäkeskus, Suomi

Webinaari: Servicing decision-making – CO2-budget, forest plan & open forest data 15.6.2021 klo 14:00 - 15:30

Webinaarissa kuultiin esimerkkejä tämänhetkisistä ja tulevista, metsänomistajien päätöksentekoa tukevista palveluista. Lisäksi keskusteltiin millaisia tarpeita metsänomistajilla on päätöksentekoon liittyen tulevaisuudessa ja miten siihen liittyviä palveluita voidaan kehittää. Mitä voimme oppia Suomen ja Ruotsin kokemuksista ja käytännöistä? Webinaari oli englanninkielinen. 

Ohjelma:

 • Carbon in the forest management plan: Torgny Lind, tutkija, Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (SLU), Ruotsi
 • The forest plan – learning forest and ownership: Karolina Tanse, metsäneuvoja, The Swedish Forest Agency (Skogstyrelsen), Ruotsi
 • How can open forest data support decision-making?: Jussi Lappalainen, metsätietopäällikkö, Suomen metsäkeskus, Suomi

Webinaari: Parempia palveluita metsäpalveluyrityksen ja metsänomistajan tarpeisiin 31.3.2021 klo 9.00-10.45

Webinaarin tavoitteena oli tuoda palveluiden tuotteistamista tutuksi metsäpalveluyrittäjille. Webinaarissa kerrottiin mitä palvelumuotoilu tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja mitä sillä voi saavuttaa. Lisäksi kuultiin metsäpalveluyrittäjän kokemuksia palveluiden ja tuotteiden suunnittelusta.

Miten ymmärtää paremmin metsänomistajaa ja erottua palveluntuottajana? -webinaari 8.10.2020 

Webinaarin esitykset 

Cross-border seminar and workshop on non-wood forest products - examples from Finland and Sweden / Luonnontuotealan seminaari ja työpaja -esimerkkejä Suomesta ja Ruotsista, 3.11.2020. 

 

Rikare skog -projekt 

I omställningen från en oljebaserad till en biobaserad ekonomi förväntas skogen och skogsbruket spela en framträdande roll, inte minst inom projektområde i Finland (Södra och Mellersta Österbotten) och i Sverige (Västerbotten och Västernorrland), där denna resurs och näring utgör en betydande del av såväl företagandet som människor livsmiljö. Förutom ett antal stora skogsägande företag och industrier finns ca 180 små och medelstora rådgivar- och skogstjänsteföretag som förser såväl de stora aktörerna som de små enskilda skogsägarna (40 000 i Västerbotten/Västernorrland och 35 000 i Södra och Mellersta Österbotten, individer varav 38% kvinnor) med olika typer av tjänster för att bruka ca 6,2 miljoner hektaren de äger. 

Projektet ska utveckla värdeskapandet i den skogliga värdekedjan genom aktivt medskapande av ny kunskap i aktörsnätverk bestående av skogsägare, rådgivare och tjänsteföretag.  Detta sker genom att: 

 • utveckla och tillämpa service konceptet 
 • erbjuda ny kunskap och kompetens om hur man bygger affärsrelationer 
 • ett tydligt och genomgående genus-och jämställdhetsperspektiv 

Därmed bidrar projektet till ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga vilket är avgörande för ett resurseffektivt och hållbart nyttjande av skogsresursen i regionen. 

Skogscentralen samarbetar med Helsingfors Universitets Ruralia-istitutet (FI), Sveriges Lantbruksuniversitet (SV) och Skogsstyrelsen (SV) i det här projektet. Projektet finansieras av EU-program Botnia-Atlantica 2014–2020, som finansierar samarbetsprojekt mellan regioner i Sverige, Finland och Norge. Projektet har börjat den 1.8.2018 och pågår till den 31.12.2021. 

Toiminta-alue
Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Ruralia-instituutin logo
Slu svenska lantbruksuniversitet logo
Skogsstyrelsen logo

Lisätietoja