Siirry pääsisältöön

Puun tiet digiaikaan Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Hankkeen rahoittajat

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston logo

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia sekä muuta maaseudun liikennöintiä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun metsä- sekä yksityisteillä. Digitalisoimalla tiestötiedot parannetaan tiedon saatavuutta ja hallintaa. Tietoa hyödyntämällä aktivoidaan tiekuntia teiden hallinnon järjestämiseen sekä tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Hankkeessa tuotettavan tiedon avulla aktivoidaan yrityksiä ja muita palveluntarjoajia tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille. 

Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden hallita tiestöä koskevaa sijainti- ja ominaisuustietoa sekä tuottaa tietoon perustuvia palveluja tienkäyttäjille. Tietomäärä on suuri, mutta tehokkailla järjestelmillä ja tiedon tuottajien yhteistyöllä sen hallinta ja analysointi on mahdollista. Lisäksi tieto on mahdollista pitää aikaisempaa helpommin ajan tasalla sähköisen tietopäivityksen avulla. 

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 1.8.2018 - 30.4.2022. 

Taustaa 

Yksityistiet ovat puuhuoltomme kannalta erittäin tärkeässä asemassa. Ne kattavat koko tiestöstämme noin 80 prosenttia. 

Yksityistietyyppejä on useita. Metsätiet ja vakituisen asutuksen ulospääsytiet ovat niistä merkittävimpiä. Käyttötarkoituksesta riippumatta nämä yksityistietyypit toimivat maaseudun ja haja-asutusalueen monikäyttöteinä palvellen kaikkia alueen elinkeinoja, asutusta, maa- ja metsätaloutta, marjastajia, metsästäjiä sekä muita tahoja. 

Yksityistien hoidosta vastaavat tien osakkaat. Yhteisen tien hoitamiseksi osakkaat perustavat tiekunnan ja käytännön toimenpiteiden toteutusta varten nimetään hoitokunta tai toimitsijamies. Monien tiekuntien toiminta on kuitenkin saattanut hiipua, ajan kuluessa vastuuhenkilöt ovat ikääntyneet tai omistukset ovat vaihtuneet. Tällöin teiden hoito ja perusparannukset jäävät tekemättä ja tiet rappeutuvat. 

Pohjoisissa maakunnissa muun muassa metsäyksityistieverkoston muodostama tuki yleiselle tieverkolle on muuta maata merkityksellisempi.  

Hankealueella on Digiroad-aineiston perusteella yhteensä 53 198 km yksityisteitä. Tämä jakaantuu niin, että Kainuussa teitä on 20 439 km ja Pohjois-Pohjanmaalla 32 759 km. Yksityisteiden siltojen osalta ei ole olemassa kattavaa tietoa niiden lukumäärästä. 

Hankkeen toteutus 

Eri maakunnista valitaan pilottitiestöt, joissa toteutetaan perustiedon tuottaminen ja kokeillaan erilaisia tiedonhankinnan ja päivityksen menetelmiä. Valinnassa painotetaan puun hankinnan tarpeita, käyttäjien antamaa arviota kohteen kunnosta ja sen vaikutuspiirissä olevien metsien hakkuupotentiaalia. 

Kokeiltavat tiedonkeruun ja päivityksen menetelmät päätetään hankkeen aikana. Tavoitteena on löytää keinoja käyttäjien tekemään tiedonkeruuseen mobiililaitteiden avulla, automaattiseen tiedonkeruuseen sekä paikallistuntemuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kokeilut tehdään yhteistyössä pilottikohteiden toimijoiden, kuten tiekunnan osakkaiden, palveluita tuottavien yritysten ja paikallisten metsäammattilaisten kanssa. Tiedonkeruun pilotointia voidaan myös ostaa palveluna toimijoilta ostopalvelubudjetin puitteissa. 

Hankkeessa arvioidaan teiden kunnostustarve tien perustietojen pohjalta: rakentamisvuosi tai aikaisempi korjausvuosi, metsätiestön yleissuunnitelma ja käyttäjien (mukana olevat toimijat) palaute. 

Silloista kerättävää tietoa on siltojen sijainnit (määrä) ja perustiedot kuten materiaali, nykyiset käyttörajoitukset ja käyttäjien (mukana olevat toimijat) palaute korjaustarpeesta. Hankkeessa ei ole varattu resursseja siltatarkastajien suorittamiin kuntokartoituksiin mahdollisia esimerkkikohteita lukuun ottamatta. 

Tiedon jakaminen 

Hankkeessa kerättävä tieto tallennetaan Metsäkeskuksen uuteen paikkatietopalvelinympäristöön. Palvelin on tarkoitettu julkisen paikkatietoaineiston jakeluun. 

Hankkeen hyödyt 

Mitä hyötyjä tiestöä koskevasta tiedosta voi olla 

  • tiestön kunnossapidon ja perusparannusten määrän lisääntyessä yritysten liikevaihto ja työllistämismahdollisuudet kasvavat 
  • sujuva ympärivuotinen puunkuljetus hyväkuntoisella tieverkolla 
  • kuljetusyrittäjien toiminnan kannattavuus paranee 
  • metsänomistajien metsätalouden harjoittamisen kannattavuus paranee  
  • tiedonkulku tiekuntien, palvelujen tuottajien, puun kuljetuksista vastaavien toimijoiden ja julkisten rahoittajien välillä paranee 
  • tieosakkaiden ymmärrys tiestön tilasta perustuu samaan tietopohjaan 
  • tieto tukee maaseudun muun raskaan liikenteen sekä palo- ja pelastustoiminnan kuljetusten suunnittelua 

Tarvitseeko tiekuntasi tai tarvitsetko tieosakkaana lisätietoja tieasioista? 

Voit kysyä tieasioista ja lähettää yhteystiedot Webropol-lomakkeella. 

Yhteistyöllä tavoitteeseen 

Puun tiet digiaikaan - hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen ohjausryhmässä ja asiantuntijayhteistyössä ovat mukana Metsäteho, Metsähallitus, metsäteollisuus yrityksiä, Metsänhoitoyhdistyksiä sekä muita metsäpalvelu- ja tieisännöintiasiantuntijoita. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. 

Hankkeen ovat rahoittaneet EU:n maaseuturahasto sekä joukko yksityisiä rahoittajia, joita ovat: 
Haapajärven Ha-Sa Oy, Haapuu Oy, KaiCell Fibers Oy , Kanteleen Voima Oy, Kuhmo Oy , Kuusamon yhteismetsä, Metsähallitus, Meltex, Mhy Haapavesi-KärsämäkiMhy Koillismaa, Mhy Oulun seutu, Mhy Siikalakeus, Oulun Energia Oy, OTSO Metsäpalvelut Oy, Pölkky Oy, Stora Enso Oyj, Vapo Oy, West Coast Road Masters Oy 

Tutustu myös

Toiminta-alue
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa

Lisätietoja