Siirry pääsisältöön

Puun tiet digiaikaan Lapissa

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja sujuvoittaa puunkuljetuksia ja muuta maaseudun liikennöintiä hankealueen metsäteillä ja puunkuljetuksille merkityksellisillä yksityisteillä parantamalla tiestöä koskevan tiedon hallintaa ja saatavuutta. Tietoa hyödyntämällä kannustetaan tiekuntia teiden hallinnon järjestämiseen, tiestön aktiiviseen hoitoon ja parantamiseen. Tuotettavan tiedon avulla kannustetaan yrityksiä ja muita palveluntarjoajia tuottamaan ammattitaitoisia palveluja tiekunnille. 

Yksityistiet ovat puunhuoltomme kannalta erittäin tärkeässä asemassa. Ne kattavat koko tiestöstämme noin 80 prosenttia. Hankealueella on Digiroad-aineiston perusteella yksityisteitä 32 962 km. 

Hankkeen toteutus 

Eri maakunnista valitaan pilottitiestöt, joissa toteutetaan perustiedon tuottaminen ja kokeillaan erilaisia tiedonhankinnan ja päivityksen menetelmiä. Valinnassa painotetaan puun hankinnan tarpeita, käyttäjien antamaa arviota kohteen kunnosta ja sen vaikutuspiirissä olevien metsien hakkuupotentiaalia. 

Kokeiltavat tiedonkeruun ja päivityksen menetelmät päätetään hankkeen aikana. Tavoitteena on löytää keinoja käyttäjien tekemään tiedonkeruuseen mobiililaitteiden avulla, automaattiseen tiedonkeruuseen sekä paikallistuntemuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kokeilut tehdään yhteistyössä pilottikohteiden toimijoiden, kuten tiekunnan osakkaiden, palveluita tuottavien yritysten ja paikallisten metsäammattilaisten kanssa. Tiedonkeruun pilotointia voidaan myös ostaa palveluna toimijoilta ostopalvelubudjetin puitteissa. 

Hankkeessa arvioidaan teiden kunnostustarve lähtien tien perustiedoista: rakentamisvuosi / aikaisempi korjausvuosi, metsätiestön yleissuunnitelma ja käyttäjien (mukana olevat toimijat) - palaute. 

Silloista kerättävää tietoa on siltojen sijainnit (määrä) ja perustietoja esimerkiksi materiaali, nykyiset käyttörajoitukset, käyttäjien (mukana olevat toimijat) palaute korjaustarpeesta. Hankkeessa ei ole varattu resursseja siltatarkastajien suorittamiin kuntokartoituksiin mahdollisia esimerkkikohteita lukuun ottamatta. 

Tieto tehostaa toimintaa 

Tieto metsäteistä sekä puunkuljetusten kannalta merkityksellisistä yksityisteistä, silloista ja varastopaikoista on parhaiten hyödynnettävissä digitaalisessa muodossa.  Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden hallita tiestöä koskevaa sijainti- ja ominaisuustietoa sekä tuottaa tietoon perustuvia palveluja tienkäyttäjille. Lisäksi tieto on mahdollista pitää aikaisempaa helpommin ajan tasalla. 

Tiedon jakaminen 

Hankkeessa kerättävä tieto tallennetaan Suomen metsäkeskuksen paikkatietopalvelinympäristöön. Kerätty tieto on sieltä julkisesti nähtävissä ja hyödynnettävissä. 

Mitä hyötyjä tiestöä koskevasta tiedosta voi olla: 

  • tiestön kunnossapidon ja perusparannusten määrän lisääntyessä yritysten liikevaihto ja työllistämismahdollisuudet kasvavat 
  • sujuva ympärivuotinen puunkuljetus hyväkuntoisella tieverkolla 
  • kuljetusyrittäjien toiminnan kannattavuus paranee 
  • metsänomistajien metsätalouden harjoittamisen kannattavuus paranee 
  • tiedonkulku tiekuntien, palvelujen tuottajien, puun kuljetuksista vastaavien toimijoiden ja julkisten rahoittajien välillä paranee 
  • tieosakkaiden ymmärrys tiestön tilasta perustuu samaan tietopohjaan 
  • tieto tukee maaseudun muun raskaan liikenteen sekä palo- ja pelastustoiminnan kuljetusten suunnittelua 

 Tarvitseeko tiekuntasi tai tarvitsetko tieosakkaana lisätietoja tieasioista? 

Voit kysyä tieasioista ja lähettää yhteystiedot Webropol-lomakkeella.  

Yhteistyöllä tavoitteeseen 

Puun tiet digiaikaan Lapissa -hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vasta Suomen metsäkeskus. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaa-Kainuun Puun tiet digiaikaan -hankkeen ja muiden vastaavien hankkeiden sekä Metsäalan toimijoiden ja eri alan palvelutarjoajien kanssa. 

Hanke toteutetaan Lapin alueella 1.8.2018 - 30.9.2021

Hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus EU:n aluekehitysrahastosta sekä joukko yksityisiä rahoittajia, joita ovat: 

Boreal Bioref Oy, Keitele Group Oy, Kemijärven yhteismetsä, Mhy Itä-Lappi, Mhy Kittilä, Mhy Lappi, Mhy Salla, Mhy Sodankylä ,  Meltex Oy Plastics, Metsähallitus Metsätalous Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, OTSO Metsäpalvelut Oy, Pölkky Oy, Sallan yhteismetsä, Stora Enso Oyj, Vapo Oy, West Coast Road Masters Oy 

Tutustu myös

Toiminta-alue
Lappi

Lisätietoja