Skip to main content

Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla

Hankkeen rahoittajat

Pirkanmaalla on käynnissä Metsäbiotaloutta kestävästi Pirkanmaalla -tiedonvälityshanke. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2016˗31.8.2021. Hanketta rahoittaa Pirkanmaan ely-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus.

Hankkeen kuvaus

Biotalouden tehdasinvestoinnit Suomessa lisäävät puunkorjuuta myös Pirkanmaalla. Kestävä lisääminen edellyttää panostusta muun muassa talousmetsien luonnonhoitoon ja vesiensuojeluun. Varsinkin kunnostusojitukset, mutta joltain osin myös maanmuokkaus ja lannoitus kuormittavat vesistöjä, sekä joltain osin vaikuttavat harvinaisten lajien esiintymiseen ja myös joidenkin metsälajien taantumiseen. Oikeilla menetelmillä ja pienillä panostuksilla pystytään vaikuttamaan vesiensuojeluun ja samalla lajien kannalta positiiviseen kehitykseen. Metsien sertifiointi edellyttää metsien monimuotoisuudesta ja vesistöistä huolehtimista. Vuotuisissa tarkastuksissa korjaavina toimenpiteinä ehdotetaan Pirkanmaalla muun muassa neuvontaa vesistöhaittojen vähentämisestä, kohderyhmänä korjuuyrittäjät ja maanmuokkausurakoitsijat sekä metsäalan toimijat. Vesiensuojelun erilaisia uuden teknologian sähköisiä hallintatyökaluja tulee kehittää.

Myös kaavoituksen ja metsien talouskäytön välisiä ristiriitoja pitää pyrkiä vähentämään ja kehittää vuoropuhelua eri osapuolten välillä. Monimuotoinen talousmetsien luonnonhoito, kaavoituksen kehittäminen ja metsätalouden vesiensuojelun tehostaminen mahdollistavat Pirkanmaalla kestävän puuntuotannon.

Hankkeen järjestämät tilaisuudet

Hankkeessa järjestetään runsaasti infotilaisuuksia, seminaareja, neuvontaa ja maastoretkeilyjä muun muassa metsätalouden vesiensuojelusta, talousmetsien luonnonhoidosta, tuhkalannoituksesta, riistanhoidosta ja metsätalouden huomioimisesta kaavoituksessa. Lisäksi hanke tiedottaa aktiivisesti erilaisista hankkeen teemoista. Tavoitteena on järjestää hankkeen aikana yhteensä 91 tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteinen osanottajatavoite on 1700 henkilöä.

Hankkeen tulevat tilaisuudet löytyvät Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.
 

Toiminta-alue
Pirkanmaa

Lisätietoja