Skip to main content

Eteläisen alueen sidosryhmäuutiskirje

Metsänhoitotöiden etsikkoaika koittaa syksyllä

Syksyn käynnistyttyä metsänhoitotyöt ovat taas ajankohtaisia. Lämmin kesä on nyt taittunut viileämpään syksyyn. Metsänhoitotöiden työkelit ovat nyt suorastaan loistavat. Myös kestävän metsänhoidon rahoitusta on vielä hyvin jäljellä, joten kemera-rahoituksen riittävyys mahdollistaa sekä pienempien että suurempien hankkeiden nopean toteutuksen. Pienistä puroista saadaan yhteistyöllä aikaan iso tulovirta. On aika tehdä hyviä metsänhoitopäätöksiä ja toteuttaa hankkeita nyt ripeästi syksyllä kasvukauden päättyessä. Samalla varmistetaan jo tulevan vuoden nuorten metsien hyvä kasvu ja hiilensidonta.

Metsäkeskus on käynnistänyt kampanjan, jossa toimijat ovat avainroolissa toteuttamassa Tule metsään-kampanjatoimia. Nuorten metsien hoidon työnäytöksiä järjestetään eteläisessä Suomessa kampanjan tueksi. Yhteistyöllä saavutamme parempia kampanjatuloksia – työtä ja tuloja kunnostettujen nuorten metsien lisäksi.

Jouni Rantala, elinkeinopäällikkö, Hämeet

Metsäkeskus kannustaa pienpuun korjuuseen

Turpeen energiankäytöstä luopumista on viime aikoina vauhdittanut päästöoikeuden hinnan nousu. Nykyennusteiden mukaan turpeen pääasiallisen energiakäytön arvioidaan puolittuvan markkinaehtoisesti mahdollisesti jo vuoteen 2025 mennessä ja päättyvän 2030-luvun aikana.  

Vähenevä turpeen energiakäyttö tulee lyhyellä aikavälillä korvautumaan valtaosin metsähakkeella. Metsäenergian kysynnän kasvussa katseet suuntautuvat nuorten metsien ensiharvennuksiin. Ensiharvennuksen yhteydessä on mahdollisuus kerätä energiakäyttöön soveltuvaa pienpuuta. Samalla kun hoidetaan nuoria metsiä, voidaan pienpuun korjuulla turvata metsäenergian saatavuutta. 

Valtionhallinto on reagoinut metsähakkeen lisääntyvään kysyntään myöntämällä erillisen lisämäärärahan nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tukeen. Lisäksi Metsäkeskuksessa toteutetaan syksyn 2021 aikana erillinen Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on nuoren metsän hoidon sekä pienpuun korjuun edistäminen. Kampanjassa metsänomistajille kerrotaan heidän omien metsiensä mahdollisista energiapuukohteista ja kannustetaan heitä omien tavoitteidensa mukaisesti pienpuun korjuuseen. Energiapuuta ostavien toimijoiden sekä metsänomistajien kohtaamista edistetään alueellisten tapahtumien avulla, ja yleisellä tiedotuksella tuodaan energiapuun korjuuta ja sen vaikutuksia tunnetuksi. Lisätietoa Tule metsään! -kampanjasta on luettavissa Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Ehdota Pro metsä -palkinnon saajia!

Pro metsä on uusi maakunnallinen tunnustuspalkinto, jolla kiitetään, kannustetaan ja tehdään näkyväksi metsäalan eteen tehtyä työtä maakunnissa.

Pro metsä on alueellisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustuspalkinto aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsevat alueelliset metsäneuvostot saamiensa ehdotusten perusteella. Tunnustuspalkinnon voi saada henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö.

Pro metsä -palkinnon säännöt ja lomake, jolla voit esittää ehdokasta löytyvät Metsäkeskuksen verkkosivuilta. Ketä sinun mielestäsi tulisi kiittää hyvästä työstä? Lomake ehdotuksia varten on auki.

Alueelliset metsäohjelmat 2021-2025 edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen.

ASH2CARBON kartoittaa puutuhkan käyttömahdollisuuksia

Suomen metsäkeskus on yhdessä ammattikorkeakoulu Novian kanssa käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on kartoittaa puutuhkan muodostumista Pohjanmaan biolämpökeskuksissa ja voimalaitoksissa. Hanke ASH2CARBON kartoittaa myös tuhkan eri käyttötarkoituksia ja tuhkalannoituksen vaikutuksia metsien hiilidioksidin sitomiseen.

Pohjanmaan maakunnassa on viimeisten vuosikymmenten aikana onnistuttu muuttamaan suuri osa öljypohjaisista lämpötuotantolaitoksista laitoksiin, jotka hyödyntävät metsästä saatua raaka-ainetta. Nämä tuotantolaitokset hyödyntävät pääosin haketta, joka on tehty pienpuusta tai hakkuujätteistä, niin kutsuttu metsähake, joka ei täytä teollisen jalostuksen kriteerejä.

Hanke ASH2CARBON haluaa selvittää puutuhkan asemaa sellaisen lämpötuotannon kehittämisessä, joka mukailee kiertotalouden periaatteita. Puutuhka on useimmille tunnettu sivutuote, joka muodostuu puun polton yhteydessä. Suuremmissa lämpötuotantolaitoksissa tuhkaa syntyy sellaisia määriä, että on mielenkiintoista selvittää, miten tuhka hyödynnetään ja miten sen käyttöä voisi lisätä tai nykyisiä prosesseja kehittää.

Novia osallistuu hankkeeseen tuhkan ominaisuuksien selvittämiseksi. Novian tehtävänä on tulkita analyysituloksia ja arvioida miten tuhkaa voisi käyttää muissa teollisissa prosesseissa ja muiden materiaalien kanssa.

Tutkimukset osoittavat, että turvemaiden tuhkalannoitus antaa parempaa kasvua ja sitä mukaa lisää hiilen sitomista puiden biomassaan. Hanke haluaa korostaa tätä ja samalla kertoa metsänomistajille metsänhoidon optimoinnista unohtamatta taloutta ja ilmastoasioita.

Hanke jatkuu 31.1.2023 asti ja saa suurimman osan rahoituksesta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Eurooppa investoi maaseutualueisiin).

Patrik Majabacka, bioenergian ja biotalouden asiantuntija

Metsäkeskuksen vanha tiedonsiirtopalvelu poistuu käytöstä 15.11.2021

Suomen metsäkeskus käyttää sähköisiä tiedonsiirtoja, joita varten on perustettu vuonna 2004 oma Tiedonsiirtopalvelu-niminen verkkopalvelu. 

Tiedonsiirtopalvelu vastaanottaa toimijoiden lähettämiä sähköisiä XML-sanomia.  Vanhan tiedonsiirtopalvelun käyttö loppuu maanantaina 15.11.2021. Tällöin myös ei-standardi metsänkäyttöilmoitus ja selainsiirtomahdollisuus poistuvat käytöstä.

Suomen metsäkeskuksen uusi tiedonsiirtopalvelu on ollut toimijoiden käytettävissä vuoden 2018 kesäkuusta. Palvelussa käytettävä tietoliikenne on ohjattu kulkemaan Suomi.fi-palveluväylän kautta, johon käyttäjien tietojärjestelmien on oltava yhteydessä. 

Käytettävät XML-sanomat ovat jatkossa pääosin metsätietostandardien mukaisia XML-sanomia.

Jos haluat saada lisää tietoa palvelusta tai olet vielä vanhan tiedonsiirtopalvelun käyttäjä, ota pikaisesti yhteyttä sähköpostilla palvelun ylläpitäjään osoitteeseen tiedonsiirto.yllapitajaatmetsakeskus.fi tarvittavien toimenpiteiden käynnistämiseksi.

Kuviotietojen lataus XML-tiedostoon

Metsään.fi-palvelussa on tällä hetkellä mahdollisuus ladata kuviotiedoista metsätietostandardiversioiden 1.4–1.7. mukaiset XML-tiedostot. Myöhemmin tänä vuonna palveluun tulee ladattavaksi sekä MV 1.8- että 1.9 -version mukaiset XML-tiedostot. Samalla vanhempien standardiversioiden latausmahdollisuus palvelussa poistuu. 

XML-tiedostot myös metsävaratiedon latauspalvelun kautta

Metsään.fi-palvelun lisäksi tilakohtaisia, suostumuksenalaisia kuviotietoja voi ladata myös Metsäkeskuksen metsävaratiedon latauspalvelun kautta. Siellä on käytettävissä standardiversiot MV 1.7 ja MV 1.8 sekä myöhemmin tänä vuonna MV 1.9. Metsävaratiedon latauspalvelun käyttö edellyttää sitä, että organisaatiossasi on otettu Suomi.fi-palveluväylä käyttöön. Lisäksi organisaationne tulee rekisteröityä Metsäkeskuksen tiedonsiirtopalvelun käyttäjäksi.

Avoin metsä- ja luontotieto

Kaikille avointa metsä- ja luontotietoa voi ladata omiin järjestelmiinsä eri tavoin, myös XML-tiedostoina. Avoimen metsä- ja luontotiedon aineistoihimme ja aineistojen erilaisiin latausmahdollisuuksiin kannattaa tutustua verkkosivuillamme.