Siirry pääsisältöön

Verkkokoulutukset

Opiskele Metsäkeskuksen verkkokoulutuksia joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta

Verkkokoulutuksistamme saat tietoa muun muassa metsänomistuksesta, metsän- ja luonnonhoidosta, metsäverotuksesta, luonnontuotteista ja palveluista, kulotuksesta sekä yksityistieasioista. Pääset lisäksi harjoittelemaan oppimaasi vastaamalla kertauskysymyksiin ja osaamiskokeisiin. 

Verkkokoulutuksiin kirjautuminen

Saat verkkokoulutukset maksutta käyttöösi rekisteröitymällä verkkokoulutuspalveluun. Rekisteröitymislomakkeen täytettyäsi saat ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen verkkokoulutuspalvelun käyttäjätunnuksen.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin -linkistä pääset kirjautumaan ja suorittamaan vapaasti verkkokoulutuspalvelussa olevia koulutuksia.

Jos sinulla on kysyttävää palvelusta tai ongelmia sen käytössä, voit olla yhteydessä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen eKoulutuksetatmetsakeskus.fi

Metsäkeskuksen verkkokoulutukset

Bioenergia

Metsäenergian perusteet

Kurssi on suunniteltu metsänomistajille kertomaan energian käytöstä Suomessa, energiaan liittyvistä käsitteistä sekä metsäenergian ominaisuuksista. Kurssin suorittaminen kestää noin 20 minuuttia.

Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt -verkkokoulutussarja

Verkkokoulutussarja tarjoaa tietoa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteistä, tunnistamisesta ja kohteiden rajaamisesta. Koulutusaineisto on kuusiosainen, ja se koostuu elinympäristöjen yleisiä edellytyksiä käsittelevästä johdanto-osasta, elinympäristötyypeittäisistä osista sekä elinympäristöjen turvaamista käsittelevästä osasta. Materiaalissa on runsas ja havainnollinen kuvitus ja se sisältää myös pieniä kertaustehtäviä.

Millainen luonnonhoitaja olen -verkkoaineisto

Monimetsä-hanke on tuottanut vuonna 2019 metsänomistajille suunnatun talousmetsien luonnonhoidon keinoja esittelevän verkkoaineiston. Millainen luonnonhoitaja olen -aineistossa metsänomistaja pääsee kokeilemaan, kuinka hyvin tuntee talousmetsien luonnonhoidon keinoja ja saa samalla lisää tietoa niistä.

Verkkoaineisto on seitsemänosainen ja kokonaisuuteen tutustuminen kestää noin 30 minuuttia, mutta yksittäisen osan voi käydä läpi 5-10 minuutissa. Aineisto tarjoaa tietoa esimerkiksi siitä, mihin säästöpuiden jättämisellä hakkuissa pyritään, minkälaisia säästöpuita erityisesti on hyvä jättää omaan metsään, miksi vesiensuojelun suojavyöhykkeitä tarvitaan ja mikä merkitys lahopuustolla on talousmetsissä.

Osaamistesti luonnonhoitotöitä tekeville

Verkkoaineistolla voit testata osaamistasi erityyppisten luonnonhoitohankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä tunnistaa omaan osaamiseen liittyviä kehittämis- ja lisäkoulutustarpeita. Osaamistestin avulla sekä uudet että kokeneet luonnonhoitohankkeiden toteuttajat voivat lisätä ja varmistaa osaamistaan luonnonhoidosta ja vesiensuojelusta. Osaamistestiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Luonnontuotteet ja palvelut

Luonnontuotteet ja palvelut -verkkokoulutussarja

Koulutussarja sisältää kolme osaa:

 • Pihkan keruu. Koulutuksessa käydään läpi pihkan keruun perusteet: tekniikka, pihkan käyttökohteet ja pihkan koostumus.
 • Kuusen kerkkien keruu. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot omatoimiseen kerkän keruuseen. Saat tietoa kerkkien keruusta, ravintosisällöstä ja keruuvälineistä.
 • Tynnyritervanpoltto. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot omatoimiseen tynnyritervanpolttoon. Saat tietoa tynnyritervan valmistuksen työvälineistä ja työvaiheista valmiiksi tuotteeksi, tervaksi. Kunkin koulutuksen kesto on n. 15–20 minuuttia.

Metsien sertifiointi luomukeruualueiksi 

Verkkoaineistossa on kaksi osaa. Metsänomistajan luomuun liittymisen tavat -koulutuksessa opit tekstien ja videoiden kautta luomukeruutuotannon perusasiat, keinot liittyä luomuvalvontaan ja mitkä asiat metsien käsittelyissä voivat vaikuttavat metsän luomukelpoisuuteen. Koulutuksessa opit kuinka voit hyödyntää maksutonta Metsään.fi-palvelua metsän liittämiseksi luomukeruualueeseen selvittäjän avulla. Koulutus on kestoltaan noin 20–30 minuuttia.

Luomualuekartan laatiminen QGIS-paikkatieto-ohjelmaa hyödyntäen -koulutus opastaa yhden tavan laatia luomukeruualuekartan ilmaista QGIS-paikkatieto-ohjelmaa ja avoimia metsävaratietoja hyödyntäen. Verkkokoulutuksessa saat myös vinkkejä, kuinka avointa metsävaratietoa voi hyödyntää muissakin käyttötapauksissa. Koulutuksen kesto on noin 45–90 minuuttia kokemuksesta riippuen.

Metsä- ja luontotieto

QGIS käytön ohjeita

QGIS-kurssisarja on suunnattu metsäalan yrityksille ja toimijoille ja harjoitukset ovat sen mukaisia. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita oppimaan uutta QGIS-järjestelmästä. Kurssin tekemiseen kuluu arviolta noin kaksi tuntia. Kurssisarjaan kuuluvat seuraavat osat: 

 • QGIS-alkeet: Miten pääsen alkuun karttojen ja avoimen metsätiedon hyödyntämisessä
 • QGIS-jatkokurssi: Harvennushakkuut ja metsänkäyttöilmoitus rajapinnan kautta
 • QGIS-käyttö: Hila-aineisto
 • QGIS-käyttö: Korvasienipaikat

Metsänhoito ja metsätuhot

Kulotuskoulu - taitoa tulenkäyttöön metsissä

Opintokokonaisuus tarjoaa tietoa kulotusten hyödyistä, suunnittelusta ja toteutuksesta metsäalan ammattilaisille sekä metsänomistajille. Kolme teoriaosaa suoritettuasi voit testata kulotusosaamistasi vielä osaamistestissä. Koulutuksen käytyäsi tunnet hyvin kulotuksen perusteet, ja sinulla on hyvä ymmärrys kulotuksen suunnitteluun ja toteutukseen vaadittavista työvaiheista. 

Käytäväharvennus – menetelmä nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen

Esittelypakettiin on koottu tietoa käytäväharvennuksen mahdollisuuksista harvennusmetsien korjuussa ja metsänhoidon monipuolistamisessa.

Metsitys ja metsitystuki

Opintokokonaisuus tarjoaa tietoa maanomistajille ja metsäammattilaisille peltoheittojen ja suonpohjien metsityksestä sekä metsitystuesta ja metsitystuen hakemisesta. Opintokokonaisuuden käytyäsi tiedät, mitä asioita on tärkeää ottaa huomioon metsitysketjua valitessa, minkälaisille kohteille metsitystuki voidaan myöntää ja miten metsitystukea haetaan. 

Metsätuhot-kurssisarja

Metsätuhot-kurssisarjaan kuuluvat kurssit kirjanpainajasta ja juurikäävästä. 

Kirjanpainaja kuusikossa: Ennakointi, hallinta ja torjunta

Verkkokoulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa kirjanpainajatuhojen vaiheista ja kirjanpainajan elinkierrosta. Kurssilla perehdytään myös metsätuholakiin ja sähköisiin työkaluihin, jotka auttavat kirjanpainajatuhojen ennakoinnissa. Kirjanpainajatuhon tunnistamista havainnollistetaan vaiheittain kuvaesimerkein. Tunnista kirjanpainajatuhon riskipaikat, tarkkaile kirjanpainajaiskeymän oireita puustossa, pohdi tarvittavia toimenpiteitä ja muista, ettei jo kuollut puu lisää hyönteistuhoriskiä.  Varaa verkkokurssin opiskeluun aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta

Verkkokurssi opastaa juurikäävän aiheuttamien tautien tunnistamiseen. Juurikäävän aiheuttamista taudeista tyvilaho kuusikossa paljastuu usein vasta hakkuun yhteydessä, männyn tyvitervastauti on tyvilahon sijaan on helpompi tunnistaa männikössä puuston ulkoisista oireista.

Kurssilla opit myös juurikäävän leviämisestä sekä torjuntamenetelmistä. Varaa verkkokurssin opiskeluun aikaa puolesta tunnista tuntiin.

Omavalvontakoulutukset

Omavalvonnalla voit seurata maastossa taimikon varhaisperkauksen ja nuoren metsän hoidon laatua. Omavalvonnan koulutuksessa perehdytään hyvään taimihuoltoon ja istutustyön oikeaan toteutukseen eri tavalla muokatuilla kohteilla, käydään läpi oikeanlaisen maanmuokkausmenetelmän valinta ja hyvän maanmuokkausjäljen kriteerit eri muokkausmenetelmillä. Kurssien jälkeen tiedät myös, mihin omavalvonnalla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää.

Suometsänhoidon verkkokoulutussarja

Koulutussarja sisältää kolme osaa:

 • Suometsien sulan maan aikainen puunkorjuukelpoisuus. Koulutuksesta saat oppia kesäkorjuukelpoisten suometsien tunnistamiseen omissa metsissäsi. 
 • Hiiliviisas suometsän hoito. Koulutus on suunniteltu metsänomistajille kertomaan vesitalouden merkityksestä suometsissä ja suometsien ilmasto ja vesistövaikutuksista sekä opastamaan suometsien hoitoon soveltuvista käsittelytavoista. 
 • Suometsien tuhkalannoitus. Koulutuksesta saat perustiedot suometsien ravinnetaloudesta ja ravinnepuutosoireiden tunnistamisesta. Koulutus kertoo tuhkalannoituksen vaikutuksesta metsänkasvuun ja toimenpiteen kannattavuudesta sekä opastaa lannoituskohteiden valinnassa ja tuhkalannoituksen toteutuksessa. Lisäksi koulutus kertoo tuhkalannoituksen vaikutuksista ympäristöön ja vesitalouteen.

Suometsäosaaja

Opiskeluaineiston tavoitteena on valmentaa metsäammattilaisia suunnittelemaan suometsien hoitohankkeita kokonaisvaltaisesti ja tunnistamaan hankkeen koko toimenpideketjun tarpeet. Hyvällä suunnitteluosaamisella edistetään metsätalouden kannattavuutta, monimuotoisuuden turvaamista, luonnonhoitokohteiden tunnistamista ja toimenpiteiden vaikutusten arviointia.

Tutustu verkkokurssin opiskelumateriaaleihin Tapion Suometsäosaaja-sivulla. Osaamista voi testata ja osaamisensa osoittaa suorittamalla Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän suometsäosaajan osaamiskokeen.

Metsänomistus ja metsäverotus

Kannattava metsänomistus ja tuottava metsänomistus -kursseilla tutustutaan muun muassa metsätalouden tuloihin, metsäverotukseen, omistajanvaihdokseen ja metsäyhtymän toimintaan. 

Kannattava metsänomistus -kurssisarja

Kannattava metsänomistus -kurssisarjaan kuuluu seitsemän osaa: 

 • Metsänomistajan sukupolvenvaihdos
 • Kuolinpesät ja yhtymät
 • Metsän ja omistajan riskienhallinta
 • Metsä sijoituksena ja sijoituksen kannattavuus
 • Yhteismetsä
 • Metsätalouden verotus
 • Digitieto metsätaloudessa

Tuottava metsänomistus -kurssisarja

Tuottava metsänomistus -kurssisarjaan kuuluu kahdeksan osaa: 

 • Kuolinpesä ja yhtymä, toiminta ja purkaminen
 • Metsäalan sähköiset palvelut
 • Metsänomistuksen riskienhallinta
 • Metsätalouden kannattavuus
 • Metsätilan kauppa ja lahja 
 • Metsätilan omistajanvaihdos
 • Metsäverotus ja arvonlisäverotus
 • Yhteismetsän toiminta ja perustaminen

Yksityis- ja metsätiet

Yksityistiekurssit 

Yksityisteiden kurssisarja sisältää yhdeksän osaa. Kuusi kurssia on suunnattu tiekunnille: 

 • Yksityistielaki
 • Tiekunnan kokous
 • Hoitokunta, toimitsijamies ja niiden tehtävät
 • Tiekunnan taloushallinto
 • Tieyksiköinnin perusteet
 • Yksityisteiden kunnossapito

Tiekunnille suunnatut kurssit antavat hyvät perustiedot tiekunnan toiminnan tärkeimmistä osa-alueista tiekunnan hallintotehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Kurssit soveltuvat hyvin yleistiedoksi myös tiekunnan osakkaille.

Toimijoille suunnattuja kursseja ovat:

 • Metsätiehankkeen suunnittelu
 • Metsätiehankkeen toteutus
 • Kantavuusmittaus

Toimijoille suunnatut kurssit antavat perustiedot peruskorjaushankkeen läpivientiin. Nämä kurssit soveltuvat hyvin myös peruskorjaushankkeen aloittamista suunnitteleville tiekunnille.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin