Fenix - Suonpohjille uusi elämä

Lisätietoja

Mira Isoniemi
projektipäällikkö
Fenix – Suonpohjille uusi elämä
Puh. 050 5052 744
mira.isoniemi(at)metsakeskus.fi

 

Fenix – Suonpohjille uusi elämä  -tiedonvälityshanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskus Luken yhteishanke. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toteutetaan 1.8.2017 – 31.8.2019 välisenä aikana.

 
 
 

Päätavoitteet

Hankkeen päätavoite on edistää Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla turvetuotannosta vapautuneiden ja vapautuvien alueiden jälkikäyttöä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi:

 
 
 • välittää tietoa suopohjien metsittämisestä ja myös muista jälkikäyttövaihtoehdoista
 • edistää kiertotaloutta ja tuhkan hyötykäyttöä
 • edistää metsiin perustuvien maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä
 • vähentää turvetuotannon ympäristöhaittoja
 • käynnistää turvesoiden metsityshankkeita hyödyntäen tuhkalannoitusta
 • käynnistää muita turvesoiden jälkikäyttöhankkeita

Toimenpiteitä

 • Selvitetään turvetuotantoalueiden maanomistajat
 • Tuotetaan tutkimustiedosta materiaalia turvesoiden jälkikäytöstä
 • Päivitetään turvesoiden metsitysmenetelmiä käsittelevät kannattavuuslaskelmat
 • Järjestetään maanomistajille ja sidosryhmille 15 kpl seminaareja tai tiedotustilaisuuksia eri jälkikäyttövaihtoehdoista ja niiden toteuttamisesta
 • Järjestetään 4 kpl opintoretkeä erilaisille jälkikäytön demonstraatiokohteille
 • Tehdään kenttäopas maanomistajille turvesuon metsittämisestä tuhkalannoitusmenetelmällä
 • Tehdään 2 kpl erilaisia jälkikäyttövaihtoehtoja esitteleviä videoita YouTubessa julkaistaviksi

Hyödyt

 • Tietoisuus ja osaaminen jälkikäyttövaihtoehdoista lisääntyvät
 • Turvetuotannon aiheuttamat päästöt vesistöihin ja ilmaan vähentyvät
 • Puuntuhkalle saadaan lisää taloudellisesti kannattavaa käyttöä kiertotaloudessa
 • Suonpohjien metsityshankkeiden käynnistymisen myötä hiilidioksidin sitoutuminen puubiomassaan lisääntyy
 • Metsityshankkeiden tuloksena metsänkasvatukseen käytettävissä oleva maa-ala lisääntyy, mikä osaltaan turvaa puuraaka-aineen saantia metsäteollisuuden kasvaviin tarpeisiin
 • Turvetuotantoon otetut alueet voidaan muuttaa turpeennoston päätyttyä energiapuun tuotantoalueiksi, mikä voi tulevaisuudessa vähentää tarvetta uusien turvesoiden avaamiseen ja tarjota mahdollisuuden nopeasti uusiutuvan bioenergian kustannustehokkaaseen tuotantoon
 • Suonpohjien vesiensuojelu- ja luonnonhoitohankkeiden, esimerkiksi kosteikkojen perustamisen, myötä pienvesistöjen ja elinympäristöjen tila paranee
 • Suonpohjien hyödyntämiseen syntyy uudenlaista liiketoimintaa ja työpaikkoja, esim. pajunviljelyyn, tuhkalannoitukseen ja metsäalan eri organisaatioihin

Hankkeessa tuotetut videot

Tulevat tilaisuudet

 • 22.8.2019 Kauhava Tuhkalannoitusnäytös, lisätietoja myöhemmin

Tilaisuuksien materiaalit

Muut materiaalit

Kuvat: Jorma Issakainen, Jyrki Hytönen ja Olli Reinikainen